Dioxaan gevonden in Twentekanaal

Vitens heeft in een onderzoeksproject naar het eventuele gebruik van oppervlaktewater uit het zijkanaal naar Almelo van het Twentekanaal eind 2021/begin 2022 watermonsters genomen en onderzocht, in samenwerking met Rijkswaterstaat. In deze monsters werden hoge concentraties aangetroffen van de stof 1,4-dioxaan (een zeer zorgwekkende stof) met forse overschrijdingen van de drinkwaterrichtlijn (maximaal 3 ug/liter). Hierdoor is dit vervuilde oppervlaktewater niet te gebruiken voor het maken van drinkwater.

1,4-dioxaan is een industrieel oplosmiddel dat zich, ook met zeer intensieve zuivering met membranen, zeer slecht laat verwijderen. Bovendien wordt deze stof niet afgebroken. Vitens heeft haar bevindingen volgens procedure eind 2021 gemeld bij Rijkwaterstaat, waarna in 2022 vervolgonderzoek is uitgevoerd onder toezicht van Rijkswaterstaat. Dit vervolgonderzoek heeft de eerdere uitkomsten bevestigd. Gezien de gemeten hoge waarden heeft Rijkswaterstaat – als bevoegd gezag van de rijkswateren – de bron van deze verontreiniging achterhaald en maatregelen voorgesteld om de risico’s van deze vervuiling van het oppervlaktewater te mitigeren. Dit gebeurde afgelopen periode in samenspraak met andere bevoegde gezagen, zoals waterschappen en de Omgevingsdienst Twente en ook in afstemming met Vitens met oog op de continuïteit van de drinkwatervoorziening.

Gegeven de actuele omstandigheden en het publieke belang, is Vitens het eens met het afvoerplan en -route(s), waartoe Rijkswaterstaat en waterschappen hebben besloten. Voor Vitens is essentieel dat hierbij de waterwingebieden/drinkwaterbronnen zo goed als mogelijk worden beschermd tegen vervuiling. Daarom blijft Vitens tijdens dit proces – samen met de waterbeheerders – intensief monitoren in en rond haar win/inlaatlocaties, om te controleren of deze stof in de drinkwaterbronnen terecht komt c.q. dat deze onder de limiet blijft.

Voor de duidelijkheid: de drinkwaterkwaliteit van Vitens is op geen enkele wijze in het geding, omdat we doorlopend de kwaliteit van onze bronnen en het drinkwater controleren.

Zie voor meer informatie het nieuwsartikel op de website van waterschap Vechtstromen.