Ondertekening Convenant Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland

Wat Gelderland en Vitens betreft gaan we duurzaam en veilig om met onze toekomstige drinkwatervoorziening. Daarvoor zijn opnieuw afspraken gemaakt. Hannema en van 't Hoog ondertekenden op 13 maart 2023 het convenant 'Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland 2023-2040 (DDG)' en gaan hiermee een serieuze inspanningsverplichting aan.

De vraag naar drinkwater neemt toe. Dat komt door bevolkingsgroei, een veranderd klimaat (toenemende hitte en droogte) en toenemende economische activiteit bij bedrijven die drinkwater gebruiken.  Daarmee moeten er voldoende bronnen voor drinkwater beschikbaar zijn. Inwoners, instellingen en bedrijven blijven er echter op rekenen dat de kraan altijd open kan. Dat vraagt om inspanningen van de provincie en het drinkwaterbedrijf. Daarom zijn goede afspraken nodig.

Gelderland en Vitens benaderen water ieder vanuit hun eigen rol. De provincie is onder meer verantwoordelijk voor de bestrijding van droogte, de beschikbaarheid van grondwater en de bescherming van de grondwaterkwaliteit. Vitens levert Gelderlanders schoon drinkwater.

Wat is met dit convenant afgesproken?

Gelderland en Vitens richten zich gezamenlijk op drie thema’s; het op orde brengen van leveringscapaciteit, het beschermen van de kwaliteit van de grondwaterbronnen en gezamenlijk input leveren aan landelijk drinkwaterbeleid. Voor elke periode van drie jaar wordt een actieprogramma, na evaluatie van de voorgaande periode, opgesteld. Voor de uitvoering van de acties werken we samen met andere belanghebbende partijen zoals waterschappen en terrein beherende organisaties aan extra duurzame leveringscapaciteit, maar hebben we ook aandacht voor waterbesparing. Daarnaast wordt de grondwaterkwaliteit goed bewaakt en waar nodig verbeterd en wordt gewerkt aan verbetering van de biodiversiteit.

Peter van ’t Hoog: “We hebben deze afspraken bekrachtigd met het oog op 2040. Want het sluit aan bij onze Strategie Drinkwatervoorziening, dat zich ook richt op datzelfde jaar. De provincie neemt samen met Vitens haar verantwoordelijkheid voor voldoende beschikbaarheid van schoon drinkwater voor Gelderlanders, nu en in de verre toekomst.” 

Jelle Hannema: “De ondertekening van de Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland voor de periode 2023-2040 maakt dat de Provincie Gelderland en Vitens voldoende en schoon drinkwater voor de toekomst zeker stellen. In een uitstekende samenwerking werken we zo aan een duurzaam drinkwatervoorziening voor nu en later. Hierbij is duurzaamheid leidend. Dit vanwege de urgentie daarvoor op korte termijn - met een groeiende vraag in tijden van klimaatverandering - en de inrichting van een gebalanceerd waterecosysteem met voldoende schoon en beschikbaar drinkwater op de langere termijn.”

Ondersteunend aan de DDG is ook een andere samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De Early Warning Meetnetten grondwaterkwaliteit Gelderland 2023-2028. Daarvoor worden peilbuizen in de grond aangebracht en bemonsterd, zodat een goed inzicht ontstaat in de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit nabij winningen ten behoeve van de drinkwaterproductie. Zo worden de provincie, het drinkwaterbedrijf en overige stakeholders effectiever geïnformeerd over de status en veiligheid van grondwater.  

Nieuwe afspraken

Deze hernieuwde afspraken tussen Gelderland en Vitens borduren voort op Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (ODDG) 2008-2015 en de overeenkomst Robuuste Drinkwatervoorziening Gelderland (RDG) 2016-2021. Met de overeenkomst DDG willen beide partijen, ondanks alle - soms zorgelijke - ontwikkelingen, gezamenlijk zorgdragen voor voldoende en schoon drinkwater