Ondertekening convenant leveringszekerheid Overijssel

Provincie en Vitens ondertekenen convenant voor leveringszekerheid drinkwater in Overijssel

Dat er dagelijks schoon drinkwater uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend maar door factoren als klimaatverandering, economische ontwikkelingen en woningbouwopgave staat dit steeds meer onder druk. Willen we drinkwater voor de toekomst veiligstellen, dan moet er iets veranderen. In Overijssel hebben de provincie en drinkwaterbedrijf Vitens die gezamenlijke ambitie in een convenant ”Leveringszekerheid Drinkwater” voor het eerst vastgelegd. Op donderdag 2 februari ondertekenden gedeputeerde Bert Boerman namens de provincie Overijssel en directeur Jelle Hannema van Vitens het convenant.

De provincie en Vitens willen dat inwoners en bedrijven het hele jaar door, vandaag, morgen en in de toekomst verzekerd zijn van vers en gezond drinkwater. Dit doen zij door ook in te spelen op het vaker optreden van warme, droge perioden.
De Provincie Overijssel gaat zich inspannen om met voorrang besluitvorming te behandelen en regelgeving toe te passen voor de uitbreiding van de drinkwaterwinning en -productie op al vergunde en nieuwe locaties. Vitens gaat zich inspannen met de ontwikkeling van drinkwaterwinningen, door haar bedrijfsvoering voor de distributie en levering van drinkwater adequaat en duurzaam in te richten en in klantbeheer en de communicatie onder burgers en bedrijven waterbesparing te stimuleren. Gezamenlijk gaan Provincie Overijssel en Vitens initiatieven ontwikkelen die de leveringszekerheid van drinkwater ondersteunen, bijvoorbeeld door draagvlak te creëren voor aanpassingen in het Bouwbesluit, de Omgevingswet of de WACC (verruiming van voorwaarden voor financiering van de investeringsopgave van Vitens).

Vraag naar drinkwater stijgt

De vraag naar drinkwater in Overijssel is sinds 2011 fors toegenomen. Was de vraag in 2011 nog 76,81 miljoen m3/jaar, in 2020 was die al toegenomen tot 85,98 miljoen m3/jaar. De verwachting is dat de drinkwatervraag blijft stijgen en dat in 2050 de vraag mogelijk gestegen is tot 118,6 miljoen m3/jaar. Deze forse stijging is een uitdaging want de mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande drinkwaterwinningen of het realiseren van nieuwe winningen staan onder druk.
Deze uitdagingen vragen om een watertransitie. Daarmee bedoelen we dat we anders moeten gaan denken over hoe we water vasthouden, hoe we omgaan met bronnen, hoe we water winnen en zuiveren, maar ook over de manier waarop we met z’n allen drinkwater gebruiken. Er wordt bijvoorbeeld met bedrijven gekeken naar hergebruik van gezuiverd afvalwater. Met een circulair watersysteem beperken we niet alleen het gebruik van schoon drinkwater, maar voorkomen we ook verontreiniging door het lozen van afvalwater.


Verschillende rollen

Het veiligstellen van drinkwatervoorziening vraagt samenwerking tussen Vitens, de provincie en andere partijen. De provincie is volgens de Waterwet verantwoordelijk voor het vergunnen van drinkwaterbronnen en Vitens heeft een leveringsplicht en exploiteert de bronnen voor de levering van het drinkwater. Dat maakt dat een goede samenwerking van belang is. In het nieuwe convenant leggen partijen naast de gezamenlijke ambitie de ondersteunende werkwijzen en communicatie daarvoor vast. Dit ook om de verlengde Integrale Overeenkomst Overijssel en het lopende uitvoeringsprogramma Adaptieve strategie drinkwatervoorziening te versterken.