Toetsing nieuwe zakelijke aanvragen

Vitens toetst nieuwe zakelijke aanvragen drinkwater vóór aansluiting op passend gebruik in bedrijfsproces en bijdrage aan waterbesparing  

  -Vanwege tekort aan winvergunningen en drinkwaterreserves en een duurzame ambitie -  

Vitens toetst vanaf 2023 nieuwe zakelijke drinkwateraanvragen op het passend gebruik en de duurzame waterbesparende bijdrage daarvan. Vitens wil zo bedrijven stimuleren om gepast, zuinig en efficiënt met drinkwater in het bedrijfsproces om te gaan en om waterbesparing met een product, dienst of toepassing aan te moedigen. Duurzaam drinkwaterverbruik is ook noodzakelijk omdat er al een tekort aan drinkwaterreserves is vanwege onvoldoende beschikbare en vergunde winvergunningen daarvoor.  
 
Vitens is het eerste Nederlandse drinkwaterbedrijf dat, naast het bevorderen van drinkwaterbesparing in én door het bedrijfsleven, ook inzet op het toetsen van nieuwe klantaanvragen voordat bedrijven op het drinkwater aangesloten worden. Zakelijke klanten van Vitens worden al langer gestimuleerd om in hun bedrijfsproces te zorgen voor passend en efficiënt drinkwaterverbruik. In de contractuele voorwaarden voor de levering van zakelijk drinkwater neemt Vitens al de inspanningsverplichting op om het gebruik van drinkwater in het productieproces zo veel mogelijk te beperken. Het huishoudelijk drinkwaterverbruik bij bedrijven – zoals voor sanitair en keuken – valt buiten het toetsingskader, omdat hiervoor een wettelijke leveringsplicht voor Vitens bestaat.  


Toetsingscriteria  

 Vitens toetst zakelijke drinkwateraanvragen voortaan op de wettelijke noodzaak om drinkwaterkwaliteit in het bedrijfsproces te gebruiken én op de bijdrage die een bedrijf met haar product, dienst of toepassing bij de eindgebruiker levert aan het bevorderen van waterbesparing. Met het kader wordt, zoals voorheen, ook beoordeeld of de aangevraagde hoeveelheid drinkwater, gelet op de beschikbare lokale drinkwaterreserves, überhaupt geleverd én of deze vanuit technisch oogpunt aangesloten kan worden.  
 
Bestaande zakelijke klanten van Vitens worden al langer gestimuleerd om in hun bedrijfsproces te zorgen voor passend en efficiënt drinkwaterverbruik. Het toetsingskader wordt toegepast op alle nieuwe aanvragen voor zakelijk gebruik, met een omvang van de aansluitcapaciteit van Qv6 (6000 liter per uur) of meer. Met het toetsingskader van nieuwe zakelijke aanvragen – voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitbreiding of -vestiging – wil Vitens, samen met de klanten in haar verzorgingsgebied:  
 
ondanks het tekort aan noodzakelijke drinkwaterwinvergunningen en -reserves drinkwater beschikbaar houden voor bedrijven die drinkwaterkwaliteit in hun bedrijfsproces moeten gebruiken of voor andere afnemers;  
een bredere afweging van nieuwe zakelijke aanvragen kunnen maken, gelet op de lokale beschikbaarheid van drinkwater met een duidelijke, eenduidige, objectieve en duurzame beoordeling;  
bedrijven stimuleren om drinkwater op een passende manier gebruiken en alternatieve productiewijzen, bronnen of besparingsmogelijkheden in hun bedrijfsproces daarvoor overwegen.  


Ruim 80 miljoen m3 zakelijk drinkwater per jaar  

 In een proefperiode tot en met maart 2023 wordt bekeken of een toetsingskader werkbaar is om de toenemende vraag naar drinkwater voor procesverbruik om te buigen. Dit omdat er tekorten aan drinkwaterreserves zijn door, onder andere, een gebrek aan winvergunningen daarvoor. Ongeveer 20% van het totaal geleverde drinkwater van Vitens wordt met ruim 80 miljoen m3 per jaar geleverd aan bedrijven.