Noodzakelijke stap veiligstellen drinkwatervoorziening in Gelderland

Met het besluit van de Provinciale Staten van Gelderland over de aanwijzing van elf nieuwe gebieden  voor de winning van drinkwater is de toekomstige drinkwatervoorziening in Gelderland weer een stuk betrouwbaardere geworden. 

Vitens is blij met het door de Provinciale Staten van Gelderland genomen besluit en heeft begrip voor de zorgvuldige belangenafweging, zeker gezien de grote hoeveelheid zienswijzen die op ontwerpbesluit zijn ingediend. Voor de inwoners en bedrijven in Gelderland is het noodzakelijk dat Vitens de mogelijkheid krijgt om aanvullende bronnen voor drinkwaterwinning te vinden en te onderzoeken of deze voor drinkwaterwinning geschikt zijn. Dit is een eerste stap om aan de toenemende vraag van burgers en bedrijven naar drinkwater te kunnen voldoen.

Toenemende vraag naar drinkwater  

De huidige bronnen die de provincie Gelderland op dit moment beschikbaar heeft zijn onvoldoende om aan de toenemende vraag naar drinkwater te voldoen. Door klimaatverandering, beperkte beschikbaarheid van schone bronnen en een toenemende vraag ziet Vitens dat de drinkwatervoorziening onder druk staat. Om nu en in de toekomst drinkwater te kunnen blijven leveren is het noodzakelijk om de ruimte voor toekomstige winningen vast te leggen en aandacht te blijven houden voor de beschikbaarheid aan schone bronnen.

Aandacht voor de bescherming van de bronnen 

Met deze elf drinkwaterreserveringsgebieden worden locaties beschermd die in de nabije toekomst nodig zijn voor aanvullende drinkwaterwinningen. In de gebieden wordt essentiële functiescheiding gewaarborgd tussen energie en drinkwater. Tegelijkertijd roept Vitens op om de bescherming van bronnen voor toekomstige drinkwaterwinningen geen "papieren werkelijkheid" te laten zijn. Adequate bescherming van drinkwaterbronnen vereist adequate uitvoering van toezicht en handhaving.  

Johan Driessen, strategische omgevingsmanager Vitens: “Vitens streeft naar een duurzame drinkwatervoorziening en hanteert als strategie Elke Druppel Duurzaam. Dat betekent ook een waardetoevoeging aan een gebied en het streven naar goed beschermde schone bronnen. Deze reserveringen zijn een eerste stap om de grondwaterkwaliteit in deze gebieden voor de huidige en toekomstige generaties te beschermen. Bij de verdere uitwerkingen naar daadwerkelijke drinkwaterwinningen zullen in overleg met de omgeving de effecten van de onttrekkingen zoveel mogelijk worden geminimaliseerd”. 

Versnellen waar het kan en andere innovatieve bronnen 

Daarnaast is er door Provinciale Staten van Gelderland een duidelijke oproep gedaan om te versnellen in het aanwijzen van de gebieden en de geschikte locaties voor de drinkwaterwinning. Vitens ondersteunt deze oproep en hecht er tegelijkertijd waarde aan dat de zoektocht naar een locaties voor drinkwaterwinning zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Vitens 

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Wij leveren dagdagelijks en de klok rond drinkwater van topkwaliteit aan 5,8 miljoen mensen en bedrijven in de provincies Flevoland, Fryslân, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Betrouwbaar drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn. Onze ambitie is in 2030 een 100% duurzaam drinkwatersysteem met een positieve impact op mens en natuur. Dat is vastgelegd in onze strategie "Elke druppel duurzaam in 2030".