Vitens presenteert onderzoeksresultaten grondwaterstanden drinkwaterwinning in Hammerflier

Vitens, de provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen, Aequator en onderzoeksbureau Aveco de Bondt hebben woensdag 5 oktober de uitkomsten van de eerste onderzoeken naar de mogelijke effecten van extra grondwaterwinning aan zo’n 80 omwonenden en andere belangstellenden gepresenteerd. We weten inmiddels, op basis van onder andere bodem- en grondwateronderzoek, in welke gebieden de gemiddelde grondwaterstand daalt. En waar dus in theorie de kans op inklinking of andere bodemeffecten om aanvullende maatregelen vragen.

Maatwerk

Uit het onderzoek blijkt dat de bodemlagen een afwisselend beeld laten zien. Klei en veen, die zorgen voor een instabielere bodem, zitten naast de overwegende zandgrond, op verschillende plekken en dieptes. Dit maakt het lastig om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Daarom is er maatwerk nodig. In het najaar gaat Vitens hierover in gesprek met bewoners.

Ook met de agrariërs uit de omgeving worden dit soort gesprekken gehouden.

Vervolgstappen

In dit najaar zoomen we in de vervolgonderzoeken eerst verder in op de gebieden waar de gemiddelde grondwaterstand het meeste daalt. Daarbij kijken we naar percelen in het gebied en doen we nader onderzoek naar bijvoorbeeld de bodemopbouw ter plekke. En we kijken of we daar maatregelen kunnen nemen om effecten te voorkomen of te beperken. Op basis van deze uitkomsten bepalen we of we ook nog onderzoeken moeten doen in andere gebieden, waar de grondwaterstand bijvoorbeeld minder zal dalen.

Als deze onderzoeken zijn afgerond verwachten we dat we rond de jaarwisseling een besluit kunnen nemen of we de vergunning volledig kunnen gebruiken, zodat er meer drinkwater gewonnen kan worden op locatie Hammerflier, waarbij omgevingseffecten zo veel mogelijk opgevangen of gecompenseerd kunnen worden.

Schade melden bij de ACSG

Inmiddels hebben een aantal bewoners schade aan hun huizen. We vinden dat erg vervelend en vinden het belangrijk om te weten te komen of dit komt door de drinkwaterwinning. De onafhankelijke organisatie ACSG (Adviescommissie Schade Grondwater) onderzoekt of mogelijke schade komt door de drinkwaterwinning in het gebied. Vitens volgt het advies van deze onafhankelijke instantie over de compensatie als gevolg van omgevingseffecten op. We roepen inwoners die denken schade te hebben door de drinkwaterwinning op om zich te melden bij de ACSG via provincie Overijssel.

Drinkwaterlevering onder druk

De vraag naar drinkwater stijgt. Onder meer door de bevolkingsgroei en de bouw van nieuwe huizen en de economische groei van bedrijven. Maar ook door klimaatverandering: langere periodes van droogte en hitte. De zekerheid dat Vitens ook in de toekomst drinkwater kan blijven leveren in Overijssel staat daarmee serieus onder druk. Vitens moet daarom dringend op zoek naar mogelijkheden om duurzaam meer drinkwater te kunnen winnen. Vitens en de provincie Overijssel hebben samen afgesproken om op verschillende plekken in Overijssel te kijken naar mogelijkheden om meer drinkwater te winnen en op te slaan. Daarmee werken we aan voldoende drinkwater in Overijssel voor nu en later.

Extra water winnen in Hammerflier

Het Hammerflier is één van de gebieden in Overijssel waar mogelijk de drinkwaterwinning kan worden verruimd. Vitens heeft hier al een vergunning voor het winnen van maximaal 5 miljoen kubieke meter water per jaar. Daarvan wordt op dit moment 1,6 miljoen daadwerkelijk gewonnen. Vanwege de dringende opgave om meer drinkwater te winnen wil Vitens op Hammerflier de al vergunde winning voor 5 miljoen kuub per jaar verder gaan benutten. De provincie Overijssel en Vitens willen de winning echter niet zomaar verruimen. Er zijn onderzoeksbureaus ingeschakeld die kijken welke effecten het oppompen van meer grondwater heeft voor de bebouwing, de landbouw en de natuur.