Vitens verdubbelt investeringen tot 2031

Drinkwaterbedrijf Vitens verdubbelt de komende tien jaar haar investeringen om de drinkwatervoorziening op peil te houden. Toenemende weersextremen, in combinatie met een stijgend waterverbruik, vragen om extra capaciteit voor duurzame winning en productie van drinkwater. In 2021 investeerde Vitens €180 miljoen. Het bedrijf verwacht dat dit oploopt tot €350 miljoen in 2031. Dit werd duidelijk tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders.

“De drinkwatervoorziening staat onder druk”, stelt directievoorzitter Jelle Hannema in een toelichting. “We staan als waterbedrijf voor een aantal grote uitdagingen. Zo krijgen we door klimaatverandering steeds vaker te maken met perioden van extreme droogte. Deze hebben grote impact op de kwaliteit en kwantiteit van onze bronnen en de omgeving. Een ander groot zorgpunt is conflicterende wetgeving die ons belemmert onze bestaande vergunningsruimte maximaal in te zetten. Daarmee ontstaat een groot risico voor de leveringszekerheid. De principiële vraag is hoe de verplichtingen uit de Drinkwaterwet zich verhouden tot zoveel andere belangen, zoals natuur, landbouw, industrie en bewoning. Daarnaast is het druk in de ondergrond en deze drukte zal enkel toenemen. Dit vraagt om het volwaardig meenemen van drinkwaterbelangen in de afweging van keuzes in ruimtelijke ordening.”

Marike Bonhof, lid directie: “We zetten stevig in op digitalisering en we staan voor een grote noodzakelijke vervangingsopgave van onze infrastructuur. We zien dat de watervraag sinds 2015 fors stijgt. Tel daarbij op de enorme woningbouwopgave in de aankomende jaren. Ook hier zullen wij drinkwater aan moeten gaan leveren. Qua timing is het de uitgelezen kans om als overheid, als drinkwaterbedrijf, als projectontwikkelaar maar ook als toekomstig huiseigenaar, samen te werken aan wat er nodig is om watervriendelijk te gaan bouwen. Met het vizier op de toekomst. Dit alles vraagt om extra investeringen.”

WACC

Bonhof: “Uiteraard zijn wij blij dat de gesprekken ertoe hebben geleid dat voor de korte termijn de WACC is aangepast. Dit geeft voor de komende drie jaar ruimte voor benodigde financiering. Maar de opgave is enorm. Gezien deze opgave en de urgentie is het noodzakelijk dat de minister van I&W ook voor de langere termijn een WACC-percentage garandeert waarmee we investeringen kunnen blijven doen. Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen.”

Drinkwatervoorziening veilig stellen

Vitens constateert een stijging van het drinkwatergebruik van 7,5% over de afgelopen zes jaar. Dit komt door een combinatie van demografische ontwikkeling, economische groei en klimaatverandering. Deze stijging dwingt het waterbedrijf de grenzen van de vergunningen op te zoeken. Hannema: “Vitens zal altijd inzetten op het leveren van drinkwater. Dat is onze wettelijke taak en onze verantwoordelijkheid jegens onze klanten. Het is zaak om met alle betrokken partijen onze verantwoordelijkheid te nemen om de drinkwatervoorziening voor nu en in de toekomst veilig te stellen.” Voor de langere termijn moet er volgens Hannema intensiever worden samengewerkt op de verduurzaming van het waterecosysteem en het terugdringen van het waterverbruik.