Omgaan met verontreinigingen in de bodem

Wat kunt u doen?

Geef invulling aan uw (nieuwe) rol als bevoegd gezag bodem. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor het voorkomen en het eventueel opruimen van bodemverontreiniging. Maak concreet hoe uw gemeente omgaat met bodemverontreinigingen en de opruiming daarvan in drinkwaterbeschermingszones. Voorkom de vervuiling van drinkwaterbeschermingszones aan de hand van voorlichting en handhaving.

Bekijk voorbeeldteksten voor uw omgevingsvisie.

Bekijk voorbeeldteksten en uitleg op de webpagina Inspiratie gemeentelijke Omgevingsvisie.

Waarom bodemvervuiling voorkomen en saneren?

Met de ingang van de Omgevingswet verplaatst het bevoegd gezag bodem naar gemeenten. In enkele gevallen is dit al gebeurd voor de ingang van de Omgevingswet. In het kader van de drinkwaterzorgplicht is een concreet beleid over bodemverontreiniging en het opruimen daarvan belangrijk. Zo wordt de kwaliteit van kwetsbare grondwaterbronnen beschermd. Een vervuilde grondwaterbron kan onbruikbaar worden voor de drinkwatervoorziening. 

In grondwaterbeschermingsgebieden is een schone bodem extra belangrijk. Bewoners van kwetsbare drinkwatergebieden hebben een grote impact op de kwaliteit van hun eigen drinkwater. Bewoners weten vaak niet dat ze in een grondwaterbeschermingsgebied wonen. Daarom is voorlichting over leven in kwetsbare drinkwatergebieden belangrijk. Zo garanderen we samen veilig en betrouwbaar drinkwater.

Wie doet wat?

In uw omgevingsplan kunt u concreet benoemen op wat voor manier bodemvervuiling wordt voorkomen en gesaneerd. Vitens denk hierin graag mee. Neem contact met ons op via omgevingswet@vitens.nl.

Rijkswaterstaat heeft het handboek Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet geschreven. Dit handboek helpt om het beheer van de grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet beter te begrijpen en uit te voeren.

Download het handboek Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet.

De handreiking geeft weer hoe het instrumentarium van de Omgevingswet ingezet kan worden voor het halen van doelen voor grondwaterkwaliteit. De handreiking licht zowel de Omgevingswet toe als het Aanvullingsspoor bodem.

Download het document op de website van Rijkswaterstaat

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.