Eerste stappen richting betere bescherming drinkwatergebieden

Nieuws

Het Kabinet heeft ingestemd met de Structuurvisie voor de ondergrond (STRONG). De structuurvisie legt de basis voor de bescherming van bestaande drinkwaterwinningen. Provincies en waterbedrijven werken samen verder uit hoe toekomstige reserves beschermd moeten worden. Of Nederland wel of niet schaliegaswinning zal toestaan, wordt als besluit naar de toekomst verschoven. Het Kabinet zal hierover pas in 2023 beslissen.

Risico's voor grondwater

Mijnbouwactiviteiten vormen een risico voor de grondwaterkwaliteit. Recente incidenten bij bijvoorbeeld afvalwaterinjectie of lekkende boorputten bij zoutwinning tonen aan dat deze risico's reëel zijn. Voor een goede bescherming van de bronnen voor drinkwater is het daarom cruciaal dat in STRONG drinkwaterwinning en risicovolle mijnbouwactiviteiten in de ondergrond zo veel mogelijk ruimtelijk worden gescheiden.

Vitens is blij met de eerste stappen die zijn gezet. Mijnbouwactiviteiten worden uitgesloten in waterwingebieden, de 25-jaarszone en boringvrije zones. Mijnbouwactiviteiten worden in intrekgebieden echter niet uitgesloten. Daarnaast mogen mijnbouwactiviteiten onderlangs de winningen (bijvoorbeeld horizontaal) wel plaatsvinden. Wij vinden dat ongewenst. Het rijk zal in STRONG ook op deze punten het provinciale beleid moeten volgen. Verder geeft de huidige structuurvisie Vitens geen juridische instrument om mijnbouwactiviteiten tegen te houden in en onder de drinkwatergebieden. In een gezamenlijke brief van de VEWIN en het IPO hebben wij onze visie neergelegd. Wij zullen op basis hiervan de urgentie benadrukken van het volgen van het provinciaal beleid.

STRONG geeft een aanzet voor de aanwijzing van reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening. De concrete begrenzing van die gebieden vindt de komende jaren plaats in overleg met provincies en drinkwaterbedrijven. De waterbedrijven zetten in om die strategische voorraden, voor zover mogelijk, aan te wijzen buiten de gebieden met grote potenties voor geothermie. Het spanningsveld geothermie – waterwinning wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen. Zo is het mogelijk een stringent beschermingsbeleid voor drinkwater en ontwikkelingen in het kader van de energietransitie naast elkaar vorm te geven.

Bescherming nu en in de toekomst

STRONG is van groot belang voor de drinkwatersector omdat drinkwaterbereiding in belangrijke mate afhankelijk is van de bodem; 60% van ons drinkwater wordt bereid uit grondwater. Een goede bescherming van de huidige drinkwaterbronnen is cruciaal voor een veilige en kostenefficiënte drinkwatervoorziening, evenals de aanwijzing en bescherming van reserves voor de toekomst.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.