Oordeel Gerechtshof: geen precario voor Voorst en Beuningen

Nieuws

Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden en het Gerechtshof Amsterdam hebben bepaald dat de gemeenten Voorst en Beuningen geen precario mogen heffen.

Precario is een gemeentelijke belasting op drinkwaterleidingen die in de grond van de gemeente liggen en die via de drinkwaterrekening bij de inwoners terecht komt. Een aantal gemeenten binnen het voorzieningsgebied van Vitens heft precario.

Overeenkomst

In een ver verleden (rond 1957 in de provincies Overijssel, Gelderland, eind zeventiger jaren in Friesland en rond 1988 in de provincie Utrecht) zijn er door de rechtsvoorgangers van Vitens overeenkomsten gesloten met gemeenten. In deze overeenkomsten is onder andere geregeld dat Vitens zonder vergunningen of ontheffingen leidingen in de grond van gemeenten kan hebben zonder hiervoor te hoeven betalen. Vitens zorgt er op haar beurt voor dat alle inwoners van de betreffende gemeente over drinkwater kunnen beschikken.

Uitspraak

Voor Voorst heeft het Gerechtshof bepaald dat er geen precario kan worden geheven als de overeenkomst niet is opgezegd, of als er onvoldoende zwaarwegende redenen voor opzegging zijn.
Voor Beuningen heeft het Gerechtshof bepaald, dat er geen belastingaanslagen kunnen worden opgelegd omdat in de overeenkomst een privaatrechtelijke gedoogplicht is opgenomen. Dit wil zeggen dat de gemeente de aanwezigheid van waterleidingen in de gemeentegrond in haar hoedanigheid als grondeigenaar dient te gedogen en dat een dergelijke gedoogplicht aan de heffing van precario in weg staat.

Precario is al afgeschaft

Precario is per 1 juli 2017 al afgeschaft. Voor gemeenten die op 10 februari 2016 al precario hieven (de datum waarop minister Plasterk het wetsvoorstel voor afschaffing van precario heeft aangekondigd), geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022.

Vitens

Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren de overeenkomst opgezegd om zo precario te kunnen gaan heffen. Vitens heeft zich altijd tegen deze opzeggingen verzet omdat Vitens van mening is dat precario een oneigenlijke wijze is voor gemeente om aan geld te komen; het is een verkapte belasting die via de drinkwaterfactuur bij de bewoners van de gemeente terecht komt. Vitens is dan ook verheugd over het kabinetsbesluit tot afschaffing van de precarioheffing op onder meer drinkwaterleidingen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.