Grondwater in Gelderland beter beschermd

Pers
water

​De provincie Gelderland en drinkwaterbedrijf Vitens sluiten een overeenkomst om de drinkwatervoorziening nu en in de toekomst te kunnen waarborgen.

In de overeenkomst staan afspraken over de bescherming van de grondwaterkwaliteit en het tegengaan van verdroging van de natuur. Een pakket van maatregelen in Gelderland gaat er de komende jaren voor zorgen dat de drinkwatervoorziening in Gelderland op peil blijft en voldoet aan de Europese richtlijnen voor grondwaterkwaliteit. De partijen investeren de komende zes jaar samen 2,6 miljoen euro in onderzoek en het verbeteren van de grondwaterkwaliteit. Daarmee wordt schoon drinkwater voor de toekomst zeker gesteld.

Gedeputeerde Josan Meijers (Water) van de provincie Gelderland en Directievoorzitter Lieve Declercq van Vitens ondertekenen de overeenkomst waarin ook afspraken staan met de gebiedspartners in de drinkwatergebieden. Waterschappen, de landbouwsector, gemeenten en natuur- en milieuorganisaties voeren de komende jaren projecten uit die ervoor zorgen dat het grondwater minder belast wordt met stoffen als mest, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten. Bijvoorbeeld in een project als de Vruchtbare Kringloop, waarin de landbouw werkt aan het terugdringen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het grondwater. Ook kijken provincie en Vitens of zij met terrein beherende organisaties de grondwaterbescherming rond een winning kunnen verbeteren en tegelijkertijd de landbouw en natuur in deze gebieden kunnen versterken.


Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland

De overeenkomst ‘Robuuste Drinkwatervoorziening Gelderland 2016 – 2021’ heeft als doel in 2027 te voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De overeenkomst is een  vervolg op de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland 2008 - 2015. In deze eerdere overeenkomst lag de nadruk op het terugdringen van het effect van drinkwaterwinning op de omgeving, met name verdroging. Infiltratieprojecten bij de waterwingebieden in Epe en Schalterberg zijn in dat kader al gerealiseerd. Deze projecten hebben als doel te zorgen dat er voldoende grondwater beschikbaar is voor drinkwater in deze gebieden en er voor te zorgen dat de natuur geen last heeft van de waterwinning. Projecten om verdroging op de Zuid-Veluwe en nabij Ellecom tegen te gaan krijgen een vervolg in de nieuwe overeenkomst.

Meest vervuilde bodem van Europa

Josan Meijers: “Voldoende, schoon en betaalbaar drinkwater is van levensbelang. Daarom spreekt het voor zich dat de grondwatervoorraden goed beschermd moeten worden. De vorige overeenkomst uit 2008 heeft geleid tot een gezamenlijke visie van Vitens en de provincie Gelderland op een gezonde drinkwatervoorziening voor de toekomst. In het actieprogramma bij de nieuwe overeenkomst hebben we de nodige maatregelen daarvoor uitgewerkt samen met onze gebiedspartners.“

Lieve Declercq: “De Nederlandse bodem behoort tot de meest vervuilde van Europa. Bescherming en verbetering van de grondwaterkwaliteit is daarom keihard nodig. Ik ben blij dat we met deze overeenkomst laten zien dat het mogelijk is om samen met alle partners te werken aan onze droom: schone bronnen. Want dit is een verantwoordelijkheid van ons allen. Vitens kiest er met deze overeenkomst voor om over de grenzen van haar formele taak heen te kijken en mee te participeren bij specifieke maatregelen. Zo nemen wij breed onze verantwoordelijkheid en zorgen wij samen met provincie Gelderland en andere partners voor een robuuste drinkwatervoorziening in Gelderland voor nu en in de toekomst.”

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.