Nieuwe locaties voor drinkwaterwinning in Twente gekozen

Pers

Om ook in de toekomst te kunnen voorzien in de drinkwaterbehoefte van inwoners en bedrijven in Twente hebben de provincies Overijssel en Gelderland, Vitens en de waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel en Drents Overijsselse Delta gezocht naar nieuwe winlocaties in Twente en de Achterhoek. De uitkomst van die zoektocht is dat de bestaande drinkwaterwinning Mander open blijft en er een nieuwe locatie komt bij Vriezenveen en Daarle, beiden in Overijssel. De gekozen winlocaties moeten in totaal zo’n 5-7 miljoen m3/jaar leveren. Eén kubieke meter drinkwater staat gelijk aan duizend liter water. Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gelderland hebben het milieueffectrapport (planMER) bij het bepalen van de voorkeurslocatie(s) voor de drinkwaterwinning voorlopig vastgesteld. De planMER ligt van 23 januari tot 6 maart 2017 ter inzage.

Nieuwe drinkwaterlocaties in Overijssel zijn nodig doordat de winning in Enschede (Weerseloseweg) onbruikbaar werd na de brand bij Vredestein. Hierdoor wordt tijdelijk water geleverd vanuit Lochem (Gelderland). Deze winning stopt in principe in 2021. Gedeputeerse Staten van Gelderland hebben besloten dat de regio Twente vanuit de winning Lochem van drinkwater kan blijven voorzien totdat een alternatief voor deze winning operationeel is. Daarnaast wilden Vitens en waterschap Vechtstromen bekijken of er een geschikter alternatief was voor de winning in Mander, waarvoor een vergunning is tot 2023. Verder is Twente deels afhankelijk voor de levering van drinkwater uit Duitsland.

Zoekgebied

In de zoektocht naar (nieuwe) locaties voor drinkwaterwinning in Twente en de Achterhoek zijn in totaal tien potentiële locaties beoordeeld. Maatschappelijke organisaties en de landbouw- en natuursector zijn bij dit proces betrokken. Hierbij ging het om Bergentheim, Lattrop, Sallandse Heuvelrug, Daarle, Vriezenveen, Markelosebroek, Goor, Lochem-Neede, Lochemseberg en Mander. Het onderzoek beschrijft de aspecten beschermbaarheid, duurzaamheid, effecten op natuur, landbouw, bebouwing en infrastructuur, inpasbaarheid en kosten.

Effecten Mander en Vriezenveen/Daarle

Mander is op dit moment al een drinkwaterlocatie. Wel wordt deze bron ingezet voor 2 miljoen m3/jaar, in plaats van de huidige 3 miljoen m3/jaar. De opbouw van de bodem bij Mander maakt het lastig om de effecten op natuur in beeld te brengen. Verwacht wordt dat er in principe geen of weinig negatieve effecten zijn, behalve voor natte natuur. Daarom worden de effecten van de vermindering goed gemeten, zodat na enkele jaren inzicht is of de winning verder verkleind of weer vergroot kan worden.

Daarnaast is Vriezenveen/Daarle geschikt om een nieuwe winning te ontwikkelen voor maximaal 5 miljoen m3/jaar, te beginnen met 3 miljoen m3/jaar. De exacte locatie van de winning moet nog bepaald worden. Het voorlopige zoekgebied strekt zich uit van het noorden van het dorp Vriezenveen tot en met Daarleveen en van het Geesterens Stroomkanaal tot Daarle. De winning van deze hoeveelheden water zorgen niet voor een dusdanig grote verlaging van de grondwaterstand of vermindering van de kwel dat het Natura 2000-gebied Engbertdijksvenen hiervan nadelige gevolgen ondervindt.

Voor de landbouw geldt dat zowel in Mander als in Vriezenveen/Daarle in het gebied rondom de winning de natschade afneemt, wat positief is voor de landbouw. Dicht bij de winlocatie neemt de droogteschade wel toe. Bij de locatie Vriezenveen/Daarle kan door slimme inrichting van de putten, extra wateraanvoer of kavelruil het effect worden geminimaliseerd. Door het meten van omgevingseffecten kan met verloop van tijd bekeken worden of de nieuwe winning ingezet kan worden voor de maximale hoeveelheid van 5 miljoen/m3.

Inzage en zienswijzen

Betrokkenen en geïnteresseerden kunnen de planMER inzien vanaf 23 januari tot 6 maart op het provinciehuis in Zwolle en op het provinciehuis in Arnhem en digitaal raadplegen via www.overijssel.nl/zoekdrinkwatertwente. Tevens zal er een exemplaar van de planMER ter inzage liggen op de gemeentehuizen Hellendoorn, Twenterand en Tubbergen. Op 2 en 7 februari 2017 organiseert de provincie Overijssel in samenwerking met betrokken partijen een inloopbijeenkomst tussen 19.00 en 21.00 uur. Op 2 februari vindt deze plaatst in ’t Oale Roadhoes te Tubbergen en op 7 februari in cafe Seven te Vriezenveen. Belangstellenden kunnen tijdens deze bijeenkomsten de plannen bekijken en vragen stellen. Zienswijzen over de planMER en het ontwerpbesluit kunnen voor 6 maart 2017 op drie manieren worden ingediend:

Na verwerking van de zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. nemen Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gelderland naar verwachting in april een definitief besluit over de planMER en voorkeurslocaties. Daarna leggen Provinciale Staten van Overijssel de voorlopige ruimtelijke reservering voor de nieuwe winning in de Omgevingsvisie en –verordening vast. Hierna voert Vitens een projectMER uit om de exacte winlocatie en alle hydrologische en milieutechnische effecten in detail te bepalen. Deze informatie is nodig om de vergunningaanvragen voor de gebieden te kunnen starten en het bestemmingsplan te kunnen herzien. De omgeving wordt betrokken bij de inrichting van de nieuwe winlocaties.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.