Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Naar Overzicht

Friesland

Onderzoek naar nieuw waterwingebied Boornbergum

Om ook in de toekomst te zorgen voor kwalitatief goed drinkwater in Friesland, is moet Vitens meer drinkwater gaan winnen uit de grond. Daarom onderzoekt Vitens de mogelijkheden voor een toekomstig waterwingebied in de buurt van Boornbergum. Op deze pagina staat niet alleen het laatste nieuws. U vindt hier ook achtergrondinformatie én verwijzingen naar onder andere nieuwsbrieven, presentaties en documenten over het onderzoek.

Bent u op zoek naar meer informatie over het onderzoek naar een nieuw waterwingebied in de buurt van Luxwoude, klik dan hier.

Overzichtskaart waterwingebied Boornbergum

Het laatste nieuws: Pompproef

Tot en met april 2020 voert Vitens een pompproef uit in het buitengebied van Boornbergum. Tijdens deze proef wordt vier weken lang een vaste hoeveelheid grondwater opgepompt. Gelijktijdig meten verschillende peilbuizen in de omgeving de veranderingen die hierdoor in het grondwater ontstaan. Met de meetgegevens wordt het grondwatermodel geoptimaliseerd. Het grondwatermodel wordt later gebruikt om de invloed van een toekomstige drinkwaterwinning op de omgeving te voorspellen. Naast het meten van grondwaterstanden wordt ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het water. Hiervoor worden tijdens de pompproef meerdere watermonsters onderzocht door ons laboratorium in Leeuwarden. De uitslagen van de pompproef verwachten wij begin 2021 gereed te hebben, waarna wij de buurtbewoners en agrariërs zullen informeren. Op 12 december 2019 heeft Vitens een informatieavond gehouden voor de omgeving. De posters van deze avond zijn onderaan deze pagina te downloaden.

  Pompproef Boornbergum

 

Achtergrondinformatie

Waarom doet Vitens onderzoek naar een nieuw waterwingebied in Boornbergum?
Het onderzoek naar een nieuw waterwingebied in Boornbergum is gestart nadat op de nabijgelegen winlocatie Nij Beets het zoutgehalte in het opgepompte water toe is genomen. Het vraagt veel energie om van zout water drinkwater te maken en veel water gaat verloren tijdens het zuiveringsproces. Wanneer Nij Beets in de toekomst te zout wordt om drinkwater te produceren, is een alternatief waterwingebied noodzakelijk. Wanneer de uitkomsten van de onderzoeken positief zijn, is het de bedoeling dat dit alternatieve waterwingebied in de buurt van Boornbergum komt te liggen.
Wanneer is een gebied geschikt voor waterwinning?
Vitens maakt gebruik van zoet grondwater voor de drinkwaterbereiding. Dit is vooral in de zuidelijke helft van Friesland aanwezig. Bij het zoeken naar een geschikte locatie komt veel kijken. Zo moeten op de specifieke locatie voldoende zoet grondwater en beschermende bodemlagen zijn. Een ander belangrijk aspect is het effect op de omgeving. Ook moet de locatie goed liggen ten opzichte van de al aanwezige waterwinlocaties.
Waarom in Boornbergum?
In de zoektocht naar een nieuw waterwingebied is eerst gekeken naar de direct omgeving van de huidige waterwinning in Nij Beets. Zo is er in 2012 een pompproef uitgevoerd tussen de Beetsterweg en It Mear. In de ondergrond zit hier echter een ‘tunneldal’ uit de formatie van Peelo, die is ontstaan in de ijstijd. Dit tunneldal is opgevuld met zand en dus niet zichtbaar aan het oppervlak, maar zorgt er wel voor dat het grondwater zouter is dan in de omgeving. Dichtbij deze geul is niet goed drinkwater te winnen en Vitens is daarom verder van het huidige waterwingebied gaan kijken.

Na onderzoek met een diepe boring in 2018, verwacht Vitens dat Boornbergum ver genoeg van het tunneldal weg ligt en hier wel goed drinkwater is te winnen. De pompproef die in 2020 wordt gehouden zal hier nog meer zekerheid over geven.
Wat is het effect van het nieuwe waterwingebied Boornbergum?
Op dit moment kan Vitens nog geen uitspraken doen over de effecten van het nieuwe waterwingebied. Hiervoor moeten eerst de resultaten van de pompproef afgewacht worden. Met deze resultaten zal Vitens berekenen hoeveel invloed de waterwinning op de omgeving heeft. Met een grondwatermodel wordt onder andere berekend of het ondiepe grondwater, wat belangrijk is voor natuur en landbouw, beïnvloed wordt.

Wel gelden er voor ieder waterwingebied een aantal beschermende maatregelen. Zo heeft Vitens het gebied waar daadwerkelijk water opgepompt wordt in eigendom, om de bescherming te kunnen garanderen. Hierover zal Vitens in gesprek gaan met de verschillende grondeigenaren.

Rondom het directe winterrein ligt een beschermende zone, het grondwaterbeschermingsgebied. In deze zone is extra aandacht voor grondwaterbescherming. Zo moeten vervuilingen direct gemeld worden en zijn een aantal gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan. Bemesting en beweiding blijft wel gewoon mogelijk.
Hoe verloopt het traject verder?

In onderstaand figuur zijn de verschillende stappen van de procedure weergegeven.

Stroomschema

Hoeveel water zal er gewonnen worden in het nieuwe wingebied?
In Boornbergum hoopt Vitens 3 miljoen m3 water per jaar op te pompen, dat zijn ongeveer 1200 olympische zwembaden vol en genoeg voor bijna 60.000 mensen. De exacte hoeveelheid die opgepompt gaat worden, hangt echter af van de onderzoeksresultaten en het effect dat de waterwinning op de omgeving heeft.
Hoe blijf ik op de hoogte over dit project?
Vitens zal door middel van informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven de directe omgeving informeren. U kunt ook via het e-mailadres waterwinningfriesland@vitens.nl aangeven dat u geïnformeerd wilt worden over deze bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Ook eventuele vragen kunt u stellen via dit e-mailadres.

Documenten informatieavond 12 december 2019

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement