Naar Overzicht Hammerflier

Nieuwe transportleiding tussen Hammerflier en Wierden

Flexibiliteit is noodzakelijk

Er is een dringende noodzaak om in de snel toenemende vraag naar water te kunnen blijven voorzien. Op de winlocatie Hammerflier gaat Vitens daarom een aantal projecten uitvoeren. En om het gewonnen drinkwater op het gewenste moment op de juiste plek te kunnen afleveren, wordt er ook een extra ondergrondse leiding aangelegd tussen de winlocaties Hammerflier en Wierden. Dit creëert flexibiliteit in de regio. Het wordt dan mogelijk om sneller, meer water te transporteren. Daardoor kan het beter verdeeld worden en is het gemakkelijk om te zorgen dat het terecht komt op de plek waar vraag naar water is. Zonder extra water te winnen zorgen we ervoor dat we te allen tijde genoeg water met goede waterdruk kunnen leveren. Dus ook bij grote vraag is er overal genoeg beschikbaar.

Afstand overbruggen

De leiding krijgt een diameter van 315 mm, of wellicht 400 mm. Dit is voor een transportleiding voor drinkwater een flink formaat waar volgens projectmanager Jan Elzinga “heel wat water doorheen kan”. Met dit formaat leiding wordt rekening gehouden met de toekomstige watervraag, zodat er voorlopig geen extra leidingen aangelegd hoeven te worden. 

In een rechte streep is de afstand die overbrugd moet worden ongeveer 17 km. De leiding wordt echter niet in deze rechte streep aangelegd. Het team van Jan Elzinga is samen met een aannemer aan het verkennen waar de leiding het beste kan komen te liggen. Het doel van deze verkenning is het traject te vinden dat zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Dan kan er efficiënt, dus ook snel, aangelegd worden. 

Bij openbaar terrein kun je bijvoorbeeld denken aan bermen naast de weg, waar de transportleiding in aangelegd wordt. Als uiteindelijk blijkt dat de leiding door particulier terrein moet, dan wordt er met de particuliere eigenaar overlegd welke opties er zijn om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Een optie hiervoor kan bijvoorbeeld zijn om niet te graven, maar te boren zodat een verharding niet opengebroken hoeft te worden of bomen kunnen blijven staan.

Het leggen van een leiding is in principe relatief eenvoudig. Er wordt een sleuf grond ontgraven, vervolgens wordt de leiding in de sleuf gelegd en wordt de sleuf weer dichtgemaakt. In de praktijk kom je natuurlijk obstakels tegen zoals wegen, bomen, andere leidingen etc. en is altijd een goed ontwerp nodig. Bij dit soort obstakels kan ervoor gekozen worden om een gedeelte te boren. Dit is een wat duurdere en technisch ingewikkelder manier van het leggen van de leiding, maar zorgt er wel voor dat het obstakel behouden kan worden. Als de grondwaterstand heel hoog staat, wordt er soms lokaal een kleine bemaling neergezet om de werkzaamheden droog te kunnen uitvoeren. 

Doorlooptijd

Als het traject van de te leggen transportleiding bekend is, kan er een planning gemaakt worden en bepaald worden wanneer er waar gewerkt wordt. De omliggende bewoners zullen tijdig op de hoogte gebracht worden van eventuele overlast (denk aan tijdelijke wegafsluitingen). Het is het streven om de leiding werkend te hebben voor de zomer van 2022. Dit betekent dat de werkzaamheden voor het aanleggen van de leiding na de bouwvakvakantie van 2021 buiten zullen starten. Het aanleggen van de leiding gebeurt in delen, waardoor de werkzaamheden per locatie relatief kort duren. 

Voordat de werkzaamheden kunnen starten, moet eerst nog een aantal stappen doorlopen worden. Zo wordt er gekeken naar de omgevingsvergunning. Dit is de globale planning voor het project: 

  • Heden – zomer 2021: voorbereidingen: verkennen van het traject waar de leiding moet komen, plan uitwerken en begroting maken, planning maken
  • Zomer 2021: uitbesteden 
  • Na de bouwvakvakantie 2021: start aanleggen leiding
  • Zomer 2022: in gebruikname

Laatste nieuws aanleg transportleiding

Mei 2021

De route van de transportleiding naar Wierden is inmiddels ook bekend. Het tracé bevindt zich vrijwel geheel op openbare grond van de betrokken gemeenten. Met enkele particuliere eigenaren wordt op dit moment nog overleg gevoerd. Dit tracé heeft de voorkeur, maar wordt verder uitgewerkt door de geselecteerde aannemer. Dat is bouwbedrijf Heijmans. Zij gaan de transportleiding aanleggen. Als de aanleg buiten begint, wordt tijdig met alle omwonenden contact gezocht om te bespreken welke veiligheidsmaatregelen worden genomen en wanneer eventueel inritten en dergelijke tijdelijk worden afgesloten.

Bekijk de route hier (pdf)

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement