Naar Overzicht Hammerflier

Potentiele uitbreiding winning Hammerflier

Vitens zoekt water

De afgelopen jaren is de vraag naar drinkwater toegenomen. Er zijn meerdere verklaringen voor deze groeiende vraag. Naast de bevolkingstoename in ons land hebben we ook steeds meer te kampen met de gevolgen van de klimaatverandering. De afgelopen zomers hebben we al extreem droog weer gehad en volgens onderzoek neemt de kans op droogte in de toekomst toe.  Tijdens deze droge, vaak warme periodes neemt de vraag naar water toe. Wij houden de tuin graag groen en gaan sproeien en zoeken verkoeling in zwembadjes of onder de douche. Daarnaast is de vraag naar water over de dag gezien niet constant. ’s Morgens als iedereen opstaat, spoelen heel veel mensen tegelijk het toilet door en douchen op hetzelfde tijdstip. Vervolgens wil iedereen wel een bakkie koffie of thee. Dit soort piekmomenten vragen nu al het uiterste van Vitens. Om te voorkomen dat de gewenste hoeveelheid water niet meer geleverd kan worden, zijn maatregelen nodig. Op de winlocatie Hammerflier gaat Vitens daarom een aantal projecten uitvoeren. Eén daarvan is een studie naar de mogelijkheden om de winning op deze locatie uit te breiden.

Uitbreiding van de winning

Naast oplossingen op de korte termijn, het creëren van extra opslag en flexibel transport, is Vitens voor de langere termijn genoodzaakt om structureel meer water te gaan winnen. Voordat we nieuwe waterwinlocaties gaan inrichten, willen we eerst de bestaande locaties zo efficiënt mogelijk inzetten. Er is een aantal winlocaties waar nog niet de totale vergunde hoeveelheid water wordt onttrokken. Hammerflier is er daar één van.

Situatie Hammerflier

Van de 5 miljoen kubieke meter water die er volgens de vergunning per jaar gewonnen zou mogen worden, zijn dat er tot op heden 1,6 miljoen. In theorie zou deze waterwinning dus ongeveer driemaal zo veel water kunnen gaan opleveren. In plaats van ongeveer 15.000 huishoudens zouden we dan zo’n 45.000 huishoudens van water kunnen voorzien. We zijn op het moment aan het onderzoeken wat de effecten van het vergroten van de winning zijn voor de omgeving, en welke risico’s en kosten dat oplevert. 

Effecten van meer water winnen

In de jaren ’90 van de vorige eeuw is voor deze winlocatie gekozen, omdat het een erg nat gebied was. De waterwinning leidt tot lagere grondwaterstanden en dus tot minder natte omstandigheden. Voor de landbouw is dat met name in het voorjaar gunstig. Om in droge periodes te voorkomen dat het té droog zou worden, werd tegelijkertijd waterinlaat vanuit het kanaal Almelo – De Haandrik mogelijk gemaakt.

Als er nu bij Hammerflier meer drinkwater gewonnen gaat worden, leidt dat opnieuw tot lagere grondwaterstanden. En dat terwijl de klimaatverandering ook al tot drogere omstandigheden in voorjaar en zomer leidt. In de winter kan de klimaatverandering juist tot nattere periodes leiden en dan kan meer waterwinning mogelijk overlast verminderen.

Zulke veranderingen in de grondwaterstand kunnen gevolgen hebben voor de landbouw. In het voorjaar is de grond eerder te bewerken als de grondwaterstanden lager zijn, maar in de zomer kan de groei van het gewas juist achterblijven. Voor tuinen geldt hetzelfde en is mogelijk extra sproeien nodig in de zomer.

Ook de natuur wordt beïnvloed. Door drogere omstandigheden kunnen de leefomstandigheden veranderen, wat effect kan hebben op de soorten die er voorkomen. Het Beerzerveld is een Natura2000 gebied; het maakt deel uit van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waar de natuurkwaliteit en soortenrijkdom in stand moet worden gehouden en waar mogelijk verbeterd. Er moet dus heel goed gekeken worden, wat de effecten zijn van een toename van de waterwinning.  Ook de kans op zetting wordt onderzocht. De kans hierop is heel klein, maar wordt goed bekeken.

Nadelige effecten kunnen mogelijk worden verholpen door aanvullende maatregelen. Denk aan waterinlaat tegen verdroging van landbouwgrond Als er geen alternatieven mogelijk zijn, dan is zelfs een schaderegeling mogelijk.

Op deze website zullen we de komende tijd resultaten van uitgevoerd onderzoek met u delen.

Foto: Put en natuur

Samen verder kijken

Het uitbreiden van de waterwinning gaat natuurlijk niet zonder afstemming met de omgeving. Vitens wil de effecten bespreken met iedereen die er de gevolgen van kan ondervinden. Het gaat dan met name om de veranderingen in de grondwaterstand. Een grotere winning leidt tot lagere grondwaterstanden. Tegelijkertijd heeft ook de klimaatverandering, met droge zomers maar ook zwaardere regenbuien, een groot effect.

Vitens wil daarom samen verder kijken dan alleen de gevolgen van de waterwinning. We denken dat het veel effectiever is om maatregelen voor het geheel te treffen. Daarmee kunnen we de problemen, zoals droogte, in het gebied aanpakken. Zo willen we rekening houden met iedereen en gezamenlijk zoeken naar plannen en oplossingen die zo veel mogelijk voordeel en zo min mogelijk nadeel opleveren. Daarbij willen we niet alleen vertellen hoe wij denken dat het zit, maar juist ook graag horen hoe anderen daarover denken en wat ze ervan vinden. We willen met de omgeving in gesprek gaan en gezamenlijk kijken naar mogelijke oplossingen en naar kansen om verschillende wensen te combineren. We vinden het belangrijk om waar dat kan winst voor iedereen te creëren. Daarom hebben we een onafhankelijke partij ingeschakeld om dit gebiedsproces te begeleiden.

Bodemonderzoek van start

Om meer drinkwater in het Hammerflier te kunnen produceren moet eerst een groot aantal zaken in kaart worden gebracht. Eerder al deden we een oproep in deze nieuwsbrief om uw ideeën, wensen en zorgen aan ons kenbaar te maken. Hier is veel gebruik van gemaakt. Er werden zorgen gedeeld over droogte en mogelijke schade. En ook kregen we informatie over de bodem en het grondwater in het Hammerflier. We zijn blij met deze signalen. Zo weten we waar we in de verdere voorbereiding rekening mee moeten houden.

Bodem in kaart

De komende periode staat in het teken van bodemonderzoeken. Het is erg belangrijk dat we weten hoe de ondergrond in het Hammerflier eruit ziet. Want het winnen van grondwater heeft effecten op de grondwaterstand. Welke effecten dat zijn, is afhankelijk van de grondsoort en de bodemopbouw in het gebied. Grondwater volgt in kleigrond namelijk andere patronen dan in veen- of zandgrond. Hoe beter we weten hoe de bodem van het Hammerflier eruit ziet, hoe beter we kunnen voorspellen welke mogelijke effecten kunnen optreden. En hoe specifieker we vooraf, samen met agrariërs en bewoners, maatregelen kunnen bedenken om in de toekomst de grondwaterstand te optimaliseren. Het doel is namelijk dat intensivering van de drinkwaterwinning goed samen gaat met minimale effecten voor de agrarische sector, bewoners en natuur. 

Onderzoek op 200 locaties

De komende tijd voert Vitens twee onderzoeken uit:

  • Met speciale apparatuur wordt door het bedrijf Wiertsema en partners de bodem onderzocht. Wiertsema onderzoekt vooral de grondsoorten op grotere diepte, dieper dan 5 meter.
  • Het bedrijf Aequator zal op zo’n 200 plekken handboringen uitvoeren in de grond tot 5 meter diepte. De onderzoekers van Aequator lichten op locatie het doel en de aanpak van het onderzoek toe aan de grondeigenaar, zodat de beste plaats voor de boring gezamenlijk kan worden bepaald.

Met informatie uit de beide onderzoeken kan een soort kaart gemaakt worden van de bodem van het Hammerflier. Beide bedrijven voeren werkzaamheden pas uit, na goedkeuring van de grondeigenaren van de percelen. Vitens of het bedrijf nemen hiervoor vooraf contact met de grondeigenaren op.

Meer informatie na de vakantie

Volgens planning zijn rond de zomer alle onderzoeken afgerond. Na de vakantieperiode gaan we u nader informeren over de resultaten.

Vrachtwagen met een sondeerunit
Vrachtwagen met een sondeerunit
Penetrologger
Penetrologger
aan het werk
Bodemonderzoek door Aquator
Bodemonderzoek door Aquator

Drinkwaterwinning en kanaal Almelo-de Haandrik

Zoals aangegeven heeft het winnen van grondwater voor de productie van drinkwater effecten op de grondwaterstand. Met de huidige beschikbare informatie en kennis verwacht Vitens dat uitbreiding van de winning in het Hammerflier geen effecten heeft op de percelen langs kanaal Almelo-De Haandrik, ruwweg tussen de Kolemieten en Geerdijk. Bovengenoemde onderzoek (boringen en bodemscans) zijn bedoeld om goed in beeld te brengen of de huidige informatie klopt. Dan weten wij ook of onze verwachtingen dat er geen negatieve gevolgen zullen zijn kloppen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, worden de bewoners in en rondom het wingebied nader door ons geïnformeerd. Dit vindt ergens in de tweede helft van dit jaar plaats.

Mocht u als kanaalbewoner nu al vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Gert van der Scheer, tel. 06-30868543 of via hammerflier@vitens.nl.

 

 

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement