Onderzoek naar een nieuw waterwingebied in Twente

Middels deze website houden we u op de hoogte van de voortgang van het proces om te komen tot een nieuwe drinkwaterwinning binnen het zoekgebied tussen Vriezenveen – Daarlerveen – Daarle.

Informeren en kennis uitwisselen

Op 5 juli j.l. hebben we bij de watertoren in Daarle de start van het vervolgproces gemarkeerd door een borrel te drinken met de klankbordgroep, de ambtelijke werkgroep en de betrokken bestuurders van LTO, waterschap Vechtstromen, provincie, betrokken gemeenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel. Directeur Jelle Hannema van Vitens benadrukt in een welkomstwoordje het belang van samenwerking in het vervolgproces om te komen tot een nieuwe drinkwaterwinning in dit gebied.

Foto

Op 14 juni j.l. is de klankbordgroep bijeen gekomen. De klankbordgroep vertegenwoordigt de belangen van inwoners, ondernemers en organisaties in het gebied. Er vonden drie sessies plaats;

  • Natuur & landschap; genodigd waren vertegenwoordigers van de KNNV, stichting het Veenschap, Milieuraad/IVN Den Ham-Vroomshoop, ANV Land&Schap, Landschap Overijssel, IVN Hellendoorn-Nijverdal
  • Ondernemers; genodigd waren vertegenwoordigers van LTO regio west-Twente, agrariërs Daarle en Vriezenveen, bedrijventerrein Weitzelpoort, recreatiepark De Tolplas en een grondverzetbedrijf.
  • Plaatselijk Belang; genodigd waren vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Daarle, Daarlerveen en Westerhaar-Vriezenveensewijk

De resultaten van deze bijeenkomsten is hier te lezen.

 

Op 8 juni j.l. heeft een bezoek plaats gevonden aan de drinkwaterwinning bij Hammerflier (Den Ham), georganiseerd door de KNNV afd. Vriezenveen. Geïnteresseerden kregen hier een rondleiding door zowel het zuiveringsgebouw als over het waterwingebied waar de winputten staan. Op deze manier ontstond een beter beeld van wat er zoal speelt rond een drinkwaterwinning.

Op 24 april j.l. heeft een informatieavond plaatsgevonden bij Koebrugge in Vriezenveen. Hier vindt u de presentatie die op deze avond is gehouden. De meest gestelde vragen (en antwoorden) die tijdens deze informatieavond aan bod kwamen staan hier.

 

Keukentafelgesprekken grondeigenaren

Met alle de grondeigenaren (min. 5 ha ten westen van de N36) binnen het zoekgebied is een gesprek gevoerd door een gebiedsverkenner. Het doel van deze gesprekken was om kansen te definiëren voor grondverwerving, ruiling of inpassing van de nieuwe winning. Ook is geïnventariseerd wat er speelt en leeft op het bedrijf en welke zorgen en vragen er zijn. In de komende nieuwsbrief en/of tijdens de komende informatieavond komen we terug op de meest gestelde vragen.

De volgende informatieavond staat gepland op dinsdag 27 november 2018 bij ’t Trefpunt in Daarlerveen. Meer informatie en een uitnodiging hiervoor volgt nog.

Wat gaat er gebeuren?

Om Twente ook in de toekomst van goed en voldoende drinkwater te voorzien, is vergroting van de drinkwatercapaciteit nodig. Provincie Overijssel heeft in 2017 het zoekgebied voor een nieuwe winlocatie vastgesteld. Het zoekgebied ligt tussen Vriezenveen – Daarlerveen – Daarle. Er komt veel bij kijken om tot een geschikte waterwinlocatie te komen.

Zoekgebied Twente

Wat levert de nieuwe drinkwaterwinning op?

Het resultaat van de Zoektocht Twente is een nieuwe drinkwaterwinning van maximaal 5 miljoen m³/jaar bij Vriezenveen - Daarlerveen - Daarle. Dat zijn 2.000 olympische zwembaden vol. Met deze nieuwe drinkwaterwinning kan Vitens 30.000 huishoudens in Twente van drinkwater voorzien. Dit is 10% van het totale aantal inwoners van Twente. Vitens vraagt een vergunning aan voor 5 miljoen m³/j, maar ontwikkelt in eerste instantie wordt 3 miljoen m³/jaar. Afhankelijk van de effecten op de omgeving, wordt op een later moment bepaald of de winning uitgebreid wordt naar 5 miljoen m³/jaar.

Hoe komt Vitens tot een geschikt nieuw waterwingebied?

Provincie Overijssel heeft in 2017 het zoekgebied vastgesteld voor een nieuwe winlocatie tussen Vriezenveen, Daarlerveen en Daarle. Binnen het zoekgebied wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van zoet grondwater, naar de opbouw van de bodem en naar effecten op maaiveld. Tevens wordt de natuurlijke waterkwaliteit verder onderzocht. Mogelijk is hiervoor een proefboring noodzakelijk, maar onbekend is nu nog wat, waar en hoe. Ook wordt zo goed mogelijk een inschatting gemaakt van de (milieu)effecten als gevolg van de nieuwe drinkwaterwinning. Op basis van veel verschillende factoren worden, in afstemming met betrokken stakeholders, de varianten bepaald voor de winning binnen het zoekgebied.

Wat is er tot nu toe onderzocht?

In Zoektocht Twente zijn tien potentiële locaties naar voren gekomen voor waterwinning. Met een Milieueffect-rapport (de zogenoemde planMER), een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en een Onderzoek naar Ruimtelijke Kwaliteit (ORK) is inhoudelijke informatie verzameld. Deze informatie is gebruikt om een breed onderbouwde keuze te maken voor de voorkeurslocaties bij Vriezenveen en Daarle. Relevante documenten uit de Zoektocht Twente zijn te vinden op de website van de provincie Overijssel.

Hoe verloopt het traject verder?

Hier is het traject weergegeven om te komen tot een nieuwe drinkwaterwinning. We bevinden ons nu in de ‘Tussenfase verkenning’, de met stippellijn omrande blokken.

In de vervolgfase laat Vitens een milieueffectrapport opstellen, een projectMER die specifiek gericht is op het zoekgebied Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle. In het projectMER worden de effecten van de winning afgewogen en het is daarmee de basis voor de watervergunning die aangevraagd moet worden. De milieueffecten worden in het projectMER in meer detail onderzocht dan vorig jaar in het planMER het geval was. Denk hierbij aan de effecten op droogteschade, landbouw, veenoxidatie et cetera. Ook richt het projectMER zich enkel op het zoekgebied Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle, in tegenstelling tot het planMER dat gericht was op Twente-Achterhoek.

Binnen het zoekgebied (intrekgebied) wordt dus de toekomstige winning ingericht. In de projectMER wordt ook het definitieve waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied bepaald. Op dat moment is ook duidelijk wat de exacte locatie van de waterwinputten en het zuiveringsgebouw wordt. Dit gebeurt in samenspraak met het gebied.

Wat is het verschil tussen een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied en een intrekgebied?

Waterwingebied
In het aan te wijzen waterwingebied (waar de waterwinputten komen) geldt dat geen andere activiteiten dan waterwinning zijn toegestaan. Deze gronden zullen over het algemeen worden verworven door het waterbedrijf. Landbouw is hier dus niet meer mogelijk.

Grondwaterbeschermingsgebied
Binnen het grondwaterbeschermingsgebied is reguliere landbouw mogelijk. Vanuit het nationaal beleid zijn er bepaalde gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Er zijn momenteel geen beperkingen ten aanzien van de gewassenteelt en de mestregelgeving. In het grondwaterbeschermingsgebied mogen geen nieuwe activiteiten worden opgestart die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het grondwater. Deze zijn opgenomen in de lijst ‘verboden bedrijven en activiteiten’ van de Provinciale Omgevingsverordening Overijssel. Denk aan industriële activiteiten, benzinestations, aardolie en gaswinputten en vuilstortplaatsen. Voor meer informatie over grondwaterbescherming kunt u ook de website van de provincie Overijssel bezoeken.

Intrekgebied
In het intrekgebied kan het agrarisch gebruik worden voortgezet. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan grootschalige woningbouw, verblijfsrecreatie en ontgrondingen.

Lees hier meer.

Hoe houden wij u op de hoogte?

Wij houden u op de hoogte middels deze website en door met regelmaat een nieuwsbrief te sturen. Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan uw naam, adres en e-mailadres naar; waterwinningtwente@vitens.nl.

De eerste nieuwsbrief vindt u hier.

Daarnaast organiseren wij op gepaste momenten een informatie- of inloopavond voor inwoners, grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied. De volgende informatieavond staat gepland op dinsdag 27 november 2018 bij ’t Trefpunt in Daarlerveen. Meer informatie en een uitnodiging hiervoor volgt nog.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u een mail sturen naar: waterwinningtwente@vitens.nl Wij doen ons best om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement