Onderzoek naar een nieuw waterwingebied in Twente

Wat gaat er gebeuren?

Om Twente ook in de toekomst van goed en voldoende drinkwater te voorzien, is vergroting van de drinkwatercapaciteit nodig. Provincie Overijssel heeft in 2017 het zoekgebied voor een nieuwe winlocatie vastgesteld. Het zoekgebied ligt tussen Vriezenveen – Daarlerveen – Daarle. Er komt veel bij kijken om tot een geschikte waterwinlocatie te komen.

Zoekgebied Twente

Wat levert de nieuwe drinkwaterwinning op?

Het resultaat van de Zoektocht Twente is een nieuwe drinkwaterwinning van maximaal 5 miljoen m³/jaar bij Vriezenveen - Daarlerveen - Daarle. Dat zijn 2.000 olympische zwembaden vol. Met deze nieuwe drinkwaterwinning kan Vitens 30.000 huishoudens in Twente van drinkwater voorzien. Dit is 10% van het totale aantal inwoners van Twente. Vitens vraagt een vergunning aan voor 5 miljoen m³/j, maar ontwikkelt in eerste instantie wordt 3 miljoen m³/jaar. Afhankelijk van de effecten op de omgeving, wordt op een later moment bepaald of de winning uitgebreid wordt naar 5 miljoen m³/jaar.

Hoe komt Vitens tot een geschikt nieuw waterwingebied?

Provincie Overijssel heeft in 2017 het zoekgebied vastgesteld voor een nieuwe winlocatie tussen Vriezenveen, Daarlerveen en Daarle. Binnen het zoekgebied wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van zoet grondwater, naar de opbouw van de bodem en naar effecten op maaiveld. Tevens wordt de natuurlijke waterkwaliteit verder onderzocht. Mogelijk is hiervoor een proefboring noodzakelijk, maar onbekend is nu nog wat, waar en hoe. Ook wordt zo goed mogelijk een inschatting gemaakt van de (milieu)effecten als gevolg van de nieuwe drinkwaterwinning. Op basis van veel verschillende factoren worden, in afstemming met betrokken stakeholders, de varianten bepaald voor de winning binnen het zoekgebied.

Wat is er tot nu toe onderzocht?

In Zoektocht Twente zijn tien potentiële locaties naar voren gekomen voor waterwinning. Met een Milieueffect-rapport (de zogenoemde planMER), een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en een Onderzoek naar Ruimtelijke Kwaliteit (ORK) is inhoudelijke informatie verzameld. Deze informatie is gebruikt om een breed onderbouwde keuze te maken voor de voorkeurslocaties bij Vriezenveen en Daarle. Relevante documenten uit de Zoektocht Twente zijn te vinden op de website van de provincie Overijssel.

Hoe verloopt het traject verder?

Hier is het traject weergegeven om te komen tot een nieuwe drinkwaterwinning. We bevinden ons nu in de ‘Tussenfase verkenning’, de met stippellijn omrande blokken.

In de vervolgfase laat Vitens een milieueffectrapport opstellen, een projectMER die specifiek gericht is op het zoekgebied Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle. In het projectMER worden de effecten van de winning afgewogen en het is daarmee de basis voor de watervergunning die aangevraagd moet worden. De milieueffecten worden in het projectMER in meer detail onderzocht dan vorig jaar in het planMER het geval was. Denk hierbij aan de effecten op droogteschade, landbouw, veenoxidatie et cetera. Ook richt het projectMER zich enkel op het zoekgebied Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle, in tegenstelling tot het planMER dat gericht was op Twente-Achterhoek.

Binnen het zoekgebied (intrekgebied) wordt dus de toekomstige winning ingericht. In de projectMER wordt ook het definitieve waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied bepaald. Op dat moment is ook duidelijk wat de exacte locatie van de waterwinputten en het zuiveringsgebouw wordt. Dit gebeurt in samenspraak met het gebied.

Wat is het verschil tussen een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied en een intrekgebied?

Waterwingebied
In het aan te wijzen waterwingebied (waar de waterwinputten komen) geldt dat geen andere activiteiten dan waterwinning zijn toegestaan. Deze gronden zullen over het algemeen worden verworven door het waterbedrijf. Landbouw is hier dus niet meer mogelijk.

Grondwaterbeschermingsgebied
Binnen het grondwaterbeschermingsgebied is reguliere landbouw mogelijk. Vanuit het nationaal beleid zijn er bepaalde gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden. Er zijn momenteel geen beperkingen ten aanzien van de gewassenteelt en de mestregelgeving. In het grondwaterbeschermingsgebied mogen geen nieuwe activiteiten worden opgestart die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het grondwater. Deze zijn opgenomen in de lijst ‘verboden bedrijven en activiteiten’ van de Provinciale Omgevingsverordening Overijssel. Denk aan industriële activiteiten, benzinestations, aardolie en gaswinputten en vuilstortplaatsen. Voor meer informatie over grondwaterbescherming kunt u ook de website van de provincie Overijssel bezoeken.

Intrekgebied
In het intrekgebied kan het agrarisch gebruik worden voortgezet. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan grootschalige woningbouw, verblijfsrecreatie en ontgrondingen.

Lees hier meer.

Hoe houden wij u op de hoogte?

Op 24 april organiseerden wij een informatieavond. Hier vindt u meer informatie die op deze avond gedeeld is. Ook sturen wij met regelmaat nieuwsbrieven. Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan uw naam, adres, en e-mailadres naar: waterwinningtwente@vitens.nl

Daarnaast voeren de gebiedsverkenners keukentafelgesprekken met agrariërs met minimaal 5 hectare grond in eigendom binnen het zoekgebied (ten westen van de N36). Deze gesprekken vinden plaats in de periode april-juli 2018. Betreffende grondeigenaren worden hier binnenkort voor benaderd. De gebiedsverkenners zijn Gerrit Slagman (06-1348 8447) of Gerbert Engberts (06- 1886 6326). Heeft u minder dan 5 hectare grond in eigendom en wilt u toch graag een gesprek, dan kunt u een e-mail sturen aan: waterwinningtwente@vitens.nl.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u een mail sturen naar: waterwinningtwente@vitens.nl Wij doen ons best om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement