Onderzoek naar een nieuw waterwingebied in Twente

Om Twente ook in de toekomst van goed en voldoende drinkwater te voorzien, is vergroting van de drinkwatercapaciteit nodig. Daarom hebben wij een nieuw wingebied nodig. Provincie Overijssel heeft in 2017 het zoekgebied voor een nieuwe winlocatie vastgesteld. Het zoekgebied ligt tussen Vriezenveen – Daarlerveen – Daarle. Er komt veel bij kijken om tot een geschikte waterwinlocatie te komen.

Wat levert de nieuwe drinkwaterwinning op?

Het resultaat van de Zoektocht Twente is een nieuwe drinkwaterwinning van maximaal 5 miljoen m³/jaar bij Vriezenveen - Daarlerveen - Daarle. Dat zijn 2.000 olympische zwembaden vol. Met deze nieuwe drinkwaterwinning kan Vitens 30.000 huishoudens in Twente van drinkwater voorzien. Dit is 10% van het totale aantal inwoners van Twente. Vitens vraagt een vergunning aan voor 5 miljoen m³/j, maar ontwikkelt in eerste instantie 3 miljoen m³/jaar. Afhankelijk van de effecten op de omgeving, wordt op een later moment bepaald of de winning uitgebreid wordt naar 5 miljoen m³/jaar.

Hoe komt Vitens tot een geschikt nieuw waterwingebied?

Provincie Overijssel heeft in 2017 het zoekgebied vastgesteld voor een nieuwe winlocatie tussen Vriezenveen, Daarlerveen en Daarle. Binnen het zoekgebied wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van zoet grondwater, naar de opbouw van de bodem en naar effecten op maaiveld. Tevens wordt de natuurlijke waterkwaliteit verder onderzocht. Hieroor is ook een pompproef mogelijk. Ook wordt zo goed mogelijk een inschatting gemaakt van de (milieu)effecten als gevolg van de nieuwe drinkwaterwinning. Op basis van veel verschillende factoren worden, in afstemming met betrokken stakeholders, de varianten bepaald voor de winning binnen het zoekgebied.

Welke onderzoeken voeren wij de komende tijd uit?

Veldonderzoek

Vitens voert de komende tijd verschillende veldonderzoeken uit om informatie te verzamelen waarmee het hydrologisch (grondwater) model wordt aangepast. Met het model kunnen we o.a. de effecten van een winning op de grondwaterstanden in het zoekgebied in beeld te brengen. Dit is nodig voor de locatiekeuze en het milieueffectrapport.

Pompproef Vriezenveen

Eind 2011 is er, in het kader van de Zoektocht Twente, een pompproef uitgevoerd bij Daarle en bij Vriezenveen. De pompproef bij Daarle leverde voldoende informatie op over de ondergrond. De pompproef bij Vriezenveen leverde onvoldoende informatie op. Daarom voeren wij de pompproef nogmaals uit om meer informatie over de diepe ondergrond te verkrijgen. Daarvoor gebruiken wij opnieuw de bestaande peilbuizen bij de kruising van de Veeneindeweg en de Harmsenweg. En wij breiden deze uit met enkele extra peilbuizen om effecten in een groter gebied te kunnen meten Ook gebruiken we dit moment om opnieuw een monster te nemen van de waterkwaliteit in de diepe ondergrond. Op 29 april 2019 is er gestart met oppompen van grondwater. Het opgepompte water wordt direct weer geloosd op het oppervlakte water. We zullen met zo’n 40 m³/uur het water oppompen gedurende 8 weken.

Computer Pompproef

Onderzoek veenlagen

De aanwezigheid van veen kan invloed hebben op veranderingen van de grondwaterstand. Om de grondwaterstand goed te kunnen voorspellen is het van belang dat de ondiepe veenlagen goed in beeld worden gebracht. Vitens heeft daarom contact opgenomen met een aantal grondeigenaren van percelen waarvan we deze ondiepe veenlagen nog niet goed in beeld hebben. Samen met de grondeigenaar zijn we het veld in gegaan om aanvullende ondiepe handboringen te plaatsen, te analyseren en van grondgebruikers te horen wat zij weten over het veen.

 

Geotechnisch bodemonderzoek

In december vindt er een geotechnisch bodemonderzoek plaats binnen het zoekgebied met als doel om de exacte diepte van de grens tussen het zoete en brakke grondwater te meten. De onderzoekers zullen gedurende 2 dagen door het gebied lopen met een gele buis die een straling afgeeft naar de ondergrond. . Vitens neemt vooraf contact op met de betreffende grondeigenaren. Het kan zijn dat de data op enkele plaatsen in het gebied wordt geverifieerd middels een paar sonderingen. De impact van dit onderzoek op de omgeving is zeer gering.

        

Wat is er tot nu toe onderzocht?

In Zoektocht Twente zijn tien potentiële locaties naar voren gekomen voor waterwinning. Met een Milieueffect-rapport (de zogenoemde planMER), een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en een Onderzoek naar Ruimtelijke Kwaliteit (ORK) is inhoudelijke informatie verzameld. Deze informatie is gebruikt om een breed onderbouwde keuze te maken voor de voorkeurslocaties bij Vriezenveen- Daarle. Relevante documenten uit de Zoektocht Twente zijn te vinden op de website van de provincie Overijssel.

Hoe verloopt het traject verder?

Hier is het traject weergegeven om te komen tot een nieuwe drinkwaterwinning. We bevinden ons nu in de ‘Tussenfase verkenning’, de met stippellijn omrande blokken.

In de vervolgfase laat Vitens een milieueffectrapport opstellen, een projectMER die specifiek gericht is op het zoekgebied Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle. In het projectMER worden de effecten van de winning afgewogen en het is daarmee de basis voor de waterwetvergunning die aangevraagd moet worden. De milieueffecten worden in het projectMER in meer detail onderzocht dan vorig jaar in het planMER het geval was. Denk hierbij aan de effecten op droogteschade, landbouw, veenoxidatie et cetera. Ook richt het projectMER zich enkel op het zoekgebied Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle, in tegenstelling tot het planMER dat gericht was op Twente-Achterhoek.

Binnen het zoekgebied (intrekgebied) wordt dus de toekomstige winning ingericht. In de projectMER wordt ook het definitieve waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied bepaald. Op dat moment is ook duidelijk wat de exacte locatie van de waterwinputten en het zuiveringsgebouw wordt. Dit gebeurt in samenspraak met het gebied.

Effecten van waterwinning en mogelijke schade

Wanneer wij een nieuwe locatie bouwen of wanneer wij daadwerkelijk grondwater oppompen uit de bodem heeft dit verschillende effecten op bijvoorbeeld de bodem, de grondwaterstand of het gebruik van de grond. Het is helaas ook mogelijk dat

omwonenden, bedrijven en organisaties tijdelijk of blijvend nadeel ondervinden door de waterwinning of werkzaamheden tijdens de bouw van een nieuwe waterwinning. Hier kan zelfs schade door ontstaan. Wij proberen als Vitens schade uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.  Gedurende het proces naar een geschikte locatie voor de drinkwaterwinning wordt er gesproken over schade. Daarom informeert Vitens u over de mogelijke effecten van de komst van een drinkwaterwinning en eventuele schade. In de brochure in de download leest u meer over de effecten van een waterwingebied. In de rapportage vertellen wij u meer over de mogelijke regelingen en op welke manier u mogelijk aanspraak kunt maken op schadevergoeding.

 

Brochure effecten waterwinning

Rapportage regelingen schade   

Meer informatie en vragen?

Wij houden u op de hoogte middels deze website en door met regelmaat een nieuwsbrief te sturen. Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan uw naam, adres en e-mailadres naar; waterwinningtwente@vitens.nl

Nieuwsbrief I april 2018          

Nieuwsbrief II november 2018

 

Daarnaast organiseren wij op gepaste momenten een informatie- of inloopavond voor inwoners, grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied. De volgende informatieavond staat gepland op dinsdag 27 november 2018 bij ’t Trefpunt in Daarlerveen.

Hier vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden die zijn gesteld tijdens de vorige informatieavond van 24 april.

Vragen en antwoorden informatieavond

Hier vindt u de resultaten van de vorige klankbordsessie.

Resultaten klankbordsessie

Heeft u verder nog vragen of zorgen kom met ons in contact via: waterwinningtwente@vitens.nl.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement