Infrabeheerders grijpen kans na pandemie te heroriënteren op maatschappelijke taak

Naar verwachting blijft de economische recessie als gevolg van de pandemie nog lang voelbaar. Ondertussen is er een maatschappelijk debat ontstaan over hoe Nederland deze crisis te boven komt. Gaan we zo snel mogelijk terug naar hoe het was, of grijpen we kansen om te komen tot een andere economie met meer oog voor de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart?

Elf Nederlandse infrastructuurbedrijven willen hun kans grijpen om een nieuwe weg in te slaan. In het Verbond van Brede Welvaart verklaren zij hun impact op de omgeving en de mens meetbaar te willen maken om zo een optimale bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige, duurzame en sociale samenleving. 

Verschuiving van oriëntatie naar maatschappelijke impact

Infrastructuurbedrijven hebben van oudsher de opdracht om de maatschappij te faciliteren bij economische groei. Daarbij worden ze vooral beoordeeld op het garanderen van maximale betrouwbaarheid voor zo min mogelijk kosten. In de laatste decennia lag de nadruk op de groei van het bruto nationaal product. Maar de samenleving ondergaat een transitie waarin zij steeds meer toekomstbestendig, duurzaam en sociaal wordt. Die transitie, waarvoor de infrabeheerders zich mede verantwoordelijk voelen, vraagt om een verschuiving van oriëntatie: van economische groei naar maatschappelijke impact.

Impact op mens en omgeving meetbaar maken

Op 22 april werd het Verbond van Brede Welvaart gelanceerd. Vitens-directielid Marike Bonhof was daarbij aanwezig. Bonhof: "Het Verbond van Brede Welvaart sluit naadloos aan bij onze strategie ‘Elke Druppel Duurzaam’. We zijn ervan overtuigd als drinkwaterbedrijf dat we met onze partners in een ecosysteem breder moeten kijken dan alleen de economische waarde van water. Juist vanuit brede welvaart kunnen we de watervoorziening van de toekomst garanderen. Dit vraagt van ons allemaal anders denken en anders doen. Door het tekenen van het Verbond Brede Welvaart laten we zien dat wij als partners in de infrastructuur daarvoor de eerste stap willen zetten.

Inzetten op een duurzaam watersysteem

Bonhof: “Als we niet goed voor onze leefomgeving zorgen, is in de toekomst de levering van drinkwater niet meer zo vanzelfsprekend. Daarom zet Vitens vol in op een duurzaam watersysteem, het beschermen van onze bronnen en zuinig gebruik van drinkwater.” Om drinkwater beschikbaar en betaalbaar te houden heeft Vitens het concept de Eeuwige Bron ontwikkeld. Het is een denkoefening om te komen tot een integrale benadering van de inrichting in een gebied, waarin het watersysteem en de bodem leidend zijn. Maatschappelijke opgaven worden daarbij in slimme combinaties opgepakt. Hierdoor komt een robuuste en schone werk- en leefomgeving binnen handbereik.

Een ander voorbeeld is Vitens’ inzet op waterneutraal wonen. Bonhof: “Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. Er moeten 1 miljoen woningen bijgebouwd worden. Die woning moeten ook voorzien worden van onder andere elektra en water. Naast de vraag waar deze woningen moeten komen, moeten we ons afvragen hoe deze woningen worden gebouwd. Het is belangrijk om nieuwe woningen zo duurzaam mogelijk te bouwen. Daarbij hoort ook ook drinkwater. Als we nu inzetten op watervriendelijke woningbouw, kan het drinkwaterverbruik in de toekomst afnemen van 119 naar 5 liter per persoon per dag. Daarmee vermindert de impact op het watersysteem aanzienlijk.

Brede Welvaart vraagt dialoog met alle stakeholders

Van nature zijn infrabeheerders georiënteerd op de lange termijn: er wordt geïnvesteerd in huidige en toekomstige generaties. Vanuit die oriëntatie is het Verbond van Brede Welvaart ontstaan. Uiteindelijk is het doel om op basis van de brede impact van infrastructuur, investeringskeuzes te maken die op de lange termijn recht doen aan brede welvaart. Dit vraagt een goede dialoog met alle stakeholders én een visie op infrastructuren als samenhangend geheel. Door zo naar infrastructuur te kijken en keuzes daarop te baseren, blijft infrastructuur de basis voor de inclusieve en duurzame samenleving die we willen zijn.

inschrijven nieuwsbrief

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement