Watermonster

Watermonster

Om zeker te weten of het water voldoet aan u kwaliteitseisen dient er een wateronderzoek te worden uitgevoerd van een representatief watermonster.

Representatieve monstername

Het nemen van watermonsters dient vakkundig, liefst op geaccrediteerde wijze te gebeuren. Er worden bij geaccrediteerde monstername eisen gesteld aan de personen, bedrijven en laboratoria die de watermonsters nemen en analyseren.

Alleen wanneer monstername strikt volgens het accreditatie voorschrift is uitgevoerd is er sprake van een kwalitatief hoogwaardig en bovenal representatief wateronderzoek. Hierbij is het watermonster met daarvoor speciaal bestemde verpakking zorgvuldig verzameld, geconserveerd, gekoeld getransporteerd en binnen de vereiste tijd na monstername op het laboratorium ingezet.

Het nemen van watermonsters op locatie is dan ook werk voor specialisten. Vitens laboratorium en haar partners bieden deze service aan en zijn uitgerust met moderne, professionele en gekalibreerde apparatuur. Het transport van de monsters geschiedt middels speciaal hiervoor uitgeruste bedrijfswagens, die de monsters dagelijks geconditioneerd bij het laboratorium afleveren voor het gevraagde onderzoek.

De kwaliteit van de monstername, transport en analyse is gegarandeerd, doordat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een kwaliteitssysteem dat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) . Ons laboratorium is voor een groot aantal analyse- en bemonsteringsmethoden geaccrediteerd op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 onder nummer L043 (Leeuwarden).

Interesse? Meer informatie over wateronderzoek? Neem dan contact met ons op.

Contact Vitens Solutions

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement