Oldeholtpade

Boscompensatie

Over het project

Boscompensatie te Oldeholtpade 

Om Fryslân in de toekomst van voldoende en goed drinkwater te kunnen voorzien, wil Vitens een nieuwe grondwaterwinning van 6,5 miljoen kuub per jaar ontwikkelen nabij Luxwoude. Voor de bouw van de zuivering en de aanleg van winputten en dergelijke moet een deel van het daar aanwezige bos wijken. Op grond van de Wet Natuurbescherming is bepaald dat het verlies aan bos moet worden gecompenseerd. Nabij Oldeholtpade heeft Vitens enkele percelen grond in bezit die geschikt zijn om in te zetten voor deze compensatie. Deze percelen zijn gelegen direct ten noordoosten van het waterwingebied Oldeholtpade. 

Figuur 1: de ligging van de percelen voor de boscompensatie.

Welke percelen betreft het?

De percelen voor deze compensatie betreffen: 
Een perceel landbouwgrond van in totaal 53,575 m2, bestaande uit de percelen kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie L, nummers 1323, 1324 en 1554 met een totale oppervlakte van 53.575 m2. 
Een perceel landbouwgrond van in totaal 39.595 m2, bestaande uit de percelen kadastraal bekend gemeente Wolvega, sectie L, nummers 307, 308, 310 en 1555 met een totale oppervlakte van 39.595 m2. 
Beide percelen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 93.170 m2.

Hoe verloopt het proces om te komen tot de boscompensatie?

Door Vitens worden in samenwerking met advies Bureau Bügelhajema een ontwerp uitgewerkt hoe de boscompensatie zou kunnen worden gerealiseerd.
Uitgangspunt hierbij is het ruimtelijk beleid en de wetgeving. De ontwerpen worden gemaakt op basis van een uitgebreide landschapsanalyse. In het ontwerpproces wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de belangen van de omwonenden, met name als het gaat over de zichtlijnen vanuit de aanwezige woningen in de omgeving. 
Het uiteindelijke ontwerp voor de boscompensatie zal gebruikt worden voor de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan dat door de gemeente Weststellingwerf ter visie zal worden gelegd. De bedoeling is om het ontwerpbestemmingsplan in de loop van 2023 in procedure te brengen. 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure is ook een aantal onderbouwende onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken kunt u hieronder downloaden.

Hoe ziet het schetsontwerp eruit?

Figuur 2: het schetsontwerp voor de boscompensatie. De zwarte pijlen geven de vrije zichtlijnen weer.

Uitgangspunten voor het schetsontwerp 

Het ontwerp voor de boscompensatie is tot stand gekomen op basis van onderstaande uitgangspunten. 
• Rekening houden met de ruimtelijke ervaring en woonkwaliteit van de omwonenden (o.a. zichtlijnen). 
• Behouden en waar mogelijk versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de plek. 
• Meerwaarde genereren voor de omgeving door het toevoegen van natuurwaarden/het vergroten van de biodiversiteit. 

Korte toelichting bij het ontwerp

Bij de inpassing van de boscompensatie wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande boselementen. Daar¬naast wordt achter Hoofdweg 227 een beplantingsstrook aangelegd. In de vormgeving van de boscompensatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande woonkwaliteit van de omwonenden. Daarbij gaat het vooral om het behouden van zichtlijnen. De open plekken die hiervoor worden behouden worden ingericht met kruidenrijk gras om daarmee een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in de omgeving. Langs de Scheene wordt een zone vrijgehouden van bos. Deze zone wordt ingericht met het oog op het vergroten van de natuur¬waarden in het gebied. De inrichting bestaat uit nieuw aan te leggen natuurvriendelijke oevers en plasdraszones met kleine poelen langs de Scheene en kruidenrijk gras als overgang naar het bos. 

Landschap en cultuurhistorie 

Op onderstaande wijze zijn de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten gerespecteerd in de planvor¬ming. 
• De opstrekkende verkavelingsstructuur van het woudontginningenlandschap wordt gerespecteerd door de inpassing van langgerekte boselementen en/of beplantingstroken. 
• Vanaf de Hoofdweg heeft het landschap een halfbesloten karakter. Singels, beplantingsstroken, bos en open plekken wisselen elkaar af. Hierdoor is er variatie in zichtlijnen vanaf de Hoofdweg, waarbij lange en korte zichtlijnen elkaar afwisselen. Het ontwerp is hierop afgestemd door de keuze voor verschillende beplantings¬vormen en variatie in zichtlijnen. 
• De cultuurhistorische waarde en de relatieve openheid van de Scheene wordt gerespecteerd door de bos¬aanplant op enige afstand van de Scheene te situeren. 

Natuurwaarden 

In het plangebied wordt invulling gegeven aan onderstaande natuurkansen (deels voortkomend aan de Land¬schapsvisie Zuidoost Friesland). 
• Verbeteren lucht- en waterkwaliteit (afvangen CO2 en fijnstof) door het toevoegen van beplanting. 
• Creëren van schaduwrijke plekken door het toevoegen van beplanting. 
• Realiseren van migratiemogelijkheden voor de fauna door het toevoegen van (hoge) houtopstanden. 
• Ontwikkelen natuurvriendelijk, kruidenrijk grasland in een deel van te handhaven opstrekkende kavels en langs de Scheene. 
• Ontwikkelen van plas-dras zones en natuurvriendelijke oevers langs de zuidrand van de Scheene. 
• Vergroten natuurwaarden/biodiversiteit door het aanbrengen van natte en droge natuur en open en halfbe¬sloten gebieden. 
• Bosaanplant realiseren bestaand uit gevarieerd en inheems/streekeigen sortiment van bomen en struiken. 
• De bosaanplant kent een opbouw in een kern, mantel en een zoom voor geleidelijke overgangen en maximaliseren van de natuurwaarden.

Woonkwaliteit omwonenden en participatie

Het ontwerp houdt rekening met de ruimtelijke ervaring en woonkwaliteit van de omwonen¬den. 
De omwonenden en andere belanghebbende worden door Vitens geïnformeerd en betrokken bij de opstelling van de plannen. Dit zal medio 2023 plaatsvinden. De omwonenden worden hiervoor persoonlijk aangeschreven.

Wanneer zal de aanplant van bos daadwerkelijk worden uitgevoerd?

De realisatie van de boscompensatie te Oldeholtpade zal parallel plaatsvinden aan de realisatie van de productielocatie Luxwoude.