Privacy

Privacyverklaring

Vitens N.V. (hierna: “Vitens”) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies (Cookieverklaring). Wij handelen binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“hierna: “AVG”) en de Telecommunicatiewet.

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en geven wij overige informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van ondernemingen en handelsnamen van Vitens, inclusief alle activiteiten op de door deze partijen beheerde websites. Per onderwerp geven wij de meest relevante informatie.

Wij beogen u in een beknopte, transparante, begrijpelijke en toegankelijke vorm te voorzien van informatie. Mocht u na het lezen van deze Privacyverklaring toch nog vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens die in deze Privacyverklaring staan vermeld onder ‘Hoe kunt u contact opnemen met Vitens?’.

Tot slot wijzen wij u erop dat Vitens haar dienstverlening doorlopend ontwikkelt en verbetert. Wanneer deze ontwikkelingen en verbeteringen de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken veranderen, passen wij dit in deze Privacyverklaring aan. Daarom adviseren wij u regelmatig deze Privacyverklaring op wijzigingen na te gaan. Onderaan deze Privacyverklaring staat aangegeven wanneer de Privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Wie is Vitens?

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. We voorzien 6,0 miljoen zakelijke en particuliere klanten elke dag opnieuw van kraanwater dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Met ruim 1.600 medewerkers, 93 productiebedrijven en een distributienetwerk van zo’n 48.000 kilometer heeft Vitens in 2023 ruim 340 miljoen kubieke meter drinkwater geleverd. Ons verzorgingsgebied bestaat uit de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.

Wat zijn persoonsgegevens en wat betekent verwerken?
Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Denk aan uw naam, adres of rekeningnummer. Ook gegevens van een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon, zoals een B.V. of N.V.. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn weer wel persoonsgegevens.

Verwerken
Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, valt onder het verwerken ervan. Denk dan aan het verzamelen, opslaan, inzien, aanpassen, verstrekken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Vitens is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Het hoofdkantoor van Vitens is gevestigd aan de Oude Veerweg 1, 8019 BE Zwolle.

Wanneer u contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die in deze Privacyverklaring staan vermeld onder ‘Hoe kunt u contact opnemen met Vitens?’.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van personen met wie we een overeenkomst tot het leveren van drinkwater aangaan of hebben gehad, als u onze website bezoekt en gegevens achterlaat op de website, maar ook als we contact met u of uw vertegenwoordiger hebben gehad.

Minderjarigen en andere personen met wettelijk vertegenwoordiger
Wij richten onze diensten en verwerkingen in principe niet op personen onder de leeftijd van 16 jaar. Enkel in het geval er sprake is van een dreigende drinkwater afsluiting, kan Vitens gegevens verzamelen over de aanwezigheid van minderjarigen om de samenstelling van een huishouden te bepalen.

Voor zover wij onze diensten richten aan personen die onder curatele zijn gesteld of ten aanzien van wie een bewind of mentorschap is ingesteld, houdt Vitens rekening met de kwetsbare positie van deze personen. Ook zal de manier waarop wordt geïnformeerd over de verwerking worden afgestemd op de doelgroep en zal waar nodig de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger worden verzocht.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verzamelen wij direct bij u. In voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden, uiteraard voor zover dat in overeenstemming is met de wet. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt, tenzij in deze Privacyverklaring anders is vermeld.

Bent u verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

In sommige gevallen hebben wij uw persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld om een overeenkomst met u te sluiten voor de levering van water. Op onze website hebben wij met een asterisk (*) bij de invulvelden aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn. In de overige invulvelden kunt u informatie achterlaten die u niet noodzakelijkerwijs hoeft te verstrekken.

Op basis van welke grondslag en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Algemene informatie grondslagen
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor duidelijke, vooraf bepaalde doeleinden. Volgens de AVG mogen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige wettelijke basis voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen (grondslagen) zijn. Voor Vitens is dit voornamelijk: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming, het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, een gerechtvaardigd belang of een vitaal belang.

• Uitvoering van de overeenkomst: Vitens verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u voor het leveren van drinkwater.
• Wettelijke plicht: Gegevens kunnen ook worden verwerkt om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om te voldoen aan minimale bewaartermijnen.
• Gerechtvaardigd belang: Voor zover de verwerking niet nodig is in het kader van de (precontractuele fase van de) overeenkomst of het voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting, kan het zo zijn dat Vitens persoonsgegevens verwerkt op basis van haar gerechtvaardigde belangen. Dit is alleen het geval als deze belangen opwegen tegen het privacybelang van de persoon over wie de gegevens gaan. De gerechtvaardigde belangen van Vitens komen in dat geval overeen met de weergegeven doeleinden beschreven in het onderdeel ‘Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden’.
• Vitaal belang: In het geval een afsluiting van drinkwater dreigt, mag Vitens op basis van deze grondslag vaststellen of minderjarigen deel uitmaken van het huishouden. Minderjarigen hebben namelijk een fundamenteel recht op toegang tot drinkwater.
• Toestemming: Als Vitens zich niet kan baseren op één van de hiervoor genoemde grondslagen, zal uw ondubbelzinnige toestemming worden gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

1. Verlenen van diensten op de website en op Mijn Vitens

Wij verwerken persoonsgegevens voor het aanbieden, onderhouden en verbeteren van onze websites (vitens.nl en mijn.vitens.nl) en voor onze activiteiten op social media.

Grondslag. Deze gegevensverwerking baseren wij op de grondslagen noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang. Soms baseren wij de verwerking van uw gegevens op uw (uitdrukkelijke) toestemming. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde cookies en soortgelijke technologieën die wij alleen gebruiken als u daarvoor toestemming heeft gegeven via een cookiebanner. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring.
Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van personen die onze website(s) bezoeken.
Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Mijn.Vitens.nl: Via ons online klantenportaal kunt u uw meterstanden doorgeven, uw facturen inzien en andere persoonsgegevens inzien en wijzigen.
• Gebruikerservaring: Wij verzamelen en analyseren statistische gegevens van de website ten behoeve van verbeteringen van de gebruikerservaring.
Persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN), inloggegevens, IP-adres.

2. Uitvoering van onze taak om u drinkwater te leveren

Wij verwerken uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat u drinkwater krijgt.

Grondslag. Deze gegevensverwerking baseren wij op de grondslag noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van personen die met ons een overeenkomst aangaan voor het leveren van drinkwater.
Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Overeenkomst tot levering van drinkwater: De totstandkoming en de uitvoering van de gesloten overeenkomst tot levering van drinkwater.
• Innen van watergelden: Dit gebeurt op basis van uw verbruik. Indien betaling uitblijft worden uw gegevens overgedragen aan een incassobureau (Syncasso).
• (Klanten)administratie: Uw gegevens houden wij bij in onze klantenadministratie.
• Hoogte meterstanden: Om de hoogte van het aan u te factureren bedrag te bepalen, vragen wij u de meterstanden aan ons door te geven. Bij op afstand uitleesbare meters geschiedt dat middels automatische data overdracht. In enkele gevallen neemt Vitens zelf de meterstand op.
Persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN).

3. Servicedoeleinden: klantenservice en opnemen telefoongesprekken

Via verschillende kanalen zijn wij bereikbaar voor servicedoeleinden. Voor deze servicedoeleinden is het in sommige gevallen noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken.

Grondslag. De grondslagen voor deze gegevensverwerking zijn dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de (leverings)overeenkomst of een gerechtvaardigd belang.
Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en potentiële klanten die contact opnemen met onze klantenservice.
Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Klantenservice: Via onze klantenservice bieden wij onze klanten en potentiële klanten ondersteuning en zijn wij bereikbaar voor uw vragen, verzoeken en andere vormen van dienstverlening. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de (leverings)overeenkomst. Met name om u van een goede service te voorzien. De klantenservice kunt u via verschillende kanalen benaderen (telefonisch, via de chat, via whatsapp en via social media). De vragen die binnenkomen en de gegevens die u via deze kanalen met ons deelt worden verwerkt om uw vraag te kunnen beantwoorden of andere dienstverlening aan te kunnen bieden.
• Opnemen van telefoongesprekken en analyseren overige kanalen: Voor trainingsdoeleinden nemen wij telefoongesprekken op en analyseren wij deze, alsmede data uit de overige kanalen. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze medewerkers te trainen, onze dienstverlening te verbeteren en u hiermee van een goede service te voorzien.
Persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij onder ander de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN).

4. Klantonderzoeken

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren voeren wij eigen (statistisch) onderzoek uit onder onze klanten.

Grondslag. De grondslagen voor deze gegevensverwerking zijn dat de verwerking noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te verbeteren en de wettelijke verplichting om prestatievergelijkingen uit te voeren. Indien wel op individueel niveau wordt gerapporteerd, of wanneer we klantenpanels bevragen waarbij gesprekken worden opgenomen, wordt altijd eerst om uw (uitdrukkelijke) toestemming gevraagd.
Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten.
Doeleinden. Wij voeren onderzoek uit om onze dienstverlening te verbeteren en om te benchmarken.
Persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens: contactgegevens om u uit te nodigen voor ons onderzoek (telefoonnummer en/of e-mailadres) en de antwoorden op onze vragen. In de meeste gevallen en wanneer dat mogelijk is, maken we uw gegevens anoniem en zien we alleen resultaten op geaggregeerd niveau. Dat betekent dat we niet (meer) kunnen zien bij wie de gegevens horen.

5. Wettelijke verplichtingen
Als waterleverancier zijn wij gebonden aan verschillende wettelijke verplichtingen. Voor het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen verwerken wij een aantal persoonsgegevens.

Grondslag. Wij moeten voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen die op ons rusten.
Betrokkenen. Wij verzamelen persoonsgegeven van onze klanten voor de wettelijke verplichtingen die op ons rusten.
Doeleinden. Meer specifiek voldoen wij aan de volgende wettelijke verplichtingen en doeleinden:
• (Klanten)administratie: Wij zijn op grond van de wet verplicht om een goede klantenadministratie op te zetten en bij te houden, onder meer voor belastingdoeleinden. Daarnaast is dit nodig voor het goed uitvoeren van de (drink)waterovereenkomst.
Persoonsgegevens. In onze klantenadministratie verwerken wij in ieder geval de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN).
• Controle van drinkwaterinstallaties: Wij zijn op grond van de Drinkwaterwet verplicht om drinkwaterinstallaties te controleren en het leidingnet te onderhouden.
Persoonsgegevens. Hiervoor verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), meternummer.
• Beheer van watermeters: Wij zijn op grond van de Drinkwaterwet verplicht om watermeters te beheren.
Persoonsgegevens. Hiervoor verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), meternummer.

6. Garanderen drinkwaterlevering op grond van een medische noodzaak

Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen garanderen dat kwetsbare personen op grond van een medische noodzaak altijd drinkwater geleverd moeten krijgen.

Grondslag. Wij baseren deze gegevensverwerking op de uitvoering van onze publieke taak die volgt uit de Drinkwaterwet en de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater. Voor zover in dit kader bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, wordt een beroep gedaan op de uitzondering op het verwerkingsverbod zoals bedoeld in artikel 9 tweede lid AVG, de Drinkwaterwet en de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater.
Betrokkenen. Wij verzamelen persoonsgegevens van kwetsbare klanten indien het noodzakelijk is dat zij altijd drinkwater geleverd moeten krijgen. Bijvoorbeeld vanwege een medische noodzaak.
Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Wanbetaling: Bij wanbetaling sluiten wij personen met ernstige gezondheidsrisico’s niet van drinkwater af, wanneer deze personen een doktersverklaring hebben overlegd.
Persoonsgegevens. Hiervoor verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW van de klant, naam arts.
• Calamiteit: Om ervoor te zorgen dat kwetsbare klanten in geval van een calamiteit te allen tijde toegang tot drinkwater hebben.
Persoonsgegevens. Hiervoor verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, telefoonnummer, klantnummer, reden van kwetsbaarheid.


7. Samenwerking inzake schuldhulpverlening en voorkomen schuldenproblematiek

Wij werken samen met (gemeentelijke) organisaties inzake schuldhulpverlening en verstrekken hiervoor persoonsgegevens aan deze organisaties.

Grondslag. De verstrekking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van onze publieke taak die volgt uit de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater.
Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten die zich in de schuldhulpverlening bevinden of dreigen in de schuldhulpverlening te raken.
Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Schuldhulpverlening: Bij wanbetaling en betalingsachterstanden verwerken wij persoonsgegevens om de juiste hulp in te schakelen, bijvoorbeeld via gemeentelijke organisaties.
• Voorkomen schuldenproblematiek: Wij verwerken persoonsgegevens en werken samen met (gemeentelijke) organisaties ter voorkoming van schuldenproblematiek.
Persoonsgegevens. In het kader hiervan verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, financiële gegevens (openstaand bedrag), klantnummer.

8. Afsluiten van drinkwater

Wij verstrekken een overzicht aan gemeenten van debiteuren die binnen afzienbare tijd worden afgesloten van drinkwater en een overzicht van debiteuren die zijn afgesloten van drinkwater.

Grondslag. De verstrekking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van onze publieke taak die volgt uit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en is daarnaast noodzakelijk om de vitale belangen te beschermen bij minderjarigen.
Betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten die binnen afzienbare tijd dreigen te worden afgesloten van drinkwater.
Doeleinden. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor het volgende doel:
• Afsluiten van drinkwater: Bij wanbetaling en achterstanden sluiten wij klanten af van het drinkwater. Hiervoor houden wij een overzicht bij van debiteuren.
Persoonsgegevens. Dit overzicht bevat de volgende categorieën persoonsgegevens: NAW, financiële gegevens (hoogte achterstand), klantnummer, gegevens die aanleiding kunnen zijn om klanten niet af te sluiten.

9. Overige doeleinden

Op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang kunnen wij uw gegevens ook verwerken voor zover noodzakelijk voor de volgende algemene doeleinden:
• Voor onderhoud, administratie en netwerk- en beveiligingsdoeleinden;
• Voor interne controle en bedrijfsvoering;
• Voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
• Voor het versturen van nieuwsbrieven;
• Voor het doen van data-analyses (gepseudonimiseerd) om u onder andere de mogelijkheid te geven uw waterverbruik te vergelijken met andere huishoudens en om u tips te geven over waterverbruik;
• Voor het behandelen van eventuele verzoeken, het afwikkelen van schadeclaims, klachten en geschillen;
• Voor het bepalen, uitoefenen en verdedigen van onze rechten;
• Voor het verlenen van toegang tot terreinen van Vitens, de beveiliging van de gebouwen en terreinen die Vitens toebehoren en bescherming van bezoekers en eigendommen;
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (incl. fraudepreventie) en verzoeken van bevoegde overheidsinstanties.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
Tenzij in deze Privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met, of verstrekt aan derden. Daarbij delen wij uw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of betrokkenheid van de derde partij (vanwege een wettelijke plicht).

Onderaannemers krijgen in principe alleen toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor hun deel van de dienstverlening. De personen die binnen deze derde partij toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Waar nodig is dit contractueel vastgelegd in een zogeheten verwerkersovereenkomst.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de volgende instanties en organisaties:

Autoriteiten: Wij verstrekken persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals een vordering. Zo moeten wij op grond van een vordering onder andere persoonsgegevens verstrekken aan de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Sociale Recherche en de Sociale Verzekeringsbank.

In samenwerkingsverbanden: Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de samenwerking met derde partijen, onder meer voor de controle van drinkwaterinstallaties. Daarvoor kunnen wij uw gegevens delen met door ons ingeschakelde partijen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens in het kader van samenwerkingsverbanden delen met gemeenten of partijen die taken voor de gemeente uitvoeren.

Opdrachtnemers: Wij werken samen met verschillende zakelijke dienstverleners. Zo vragen wij postbedrijven om post te versturen, zetten wij organisaties in om u telefonisch aan betalingen te herinneren en kunnen wij uw gegevens delen met onze incassopartner en/of deurwaarder. In opdracht van Vitens kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Zoals bijvoorbeeld het wisselen van uw watermeter of het verzorgen van uitgaande klantcommunicatie. Wij maken met deze verwerkers afspraken om een vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Overig: Externe partijen aan wie wij uw gegevens verstrekken, bijvoorbeeld aan de partij die namens ons klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert. Daarnaast kunnen wij uw gegevens nu of in de toekomst delen met andere organisaties die deel van ons uitmaken als gevolg van een herstructurering, fusie of overname.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Binnen Vitens hebben personen alleen toegang tot uw persoonsgegevens wanneer ze deze vanwege hun functie ook echt nodig hebben. Al deze personen hebben bovendien een geheimhoudingsplicht.

Geven wij uw persoonsgegevens aan andere landen buiten de EU?

Uw gegevens worden voornamelijk binnen de Europese Economische Ruimte (“EER") of het Verenigd Koninkrijk verwerkt en opgeslagen. Alle Europese lidstaten zijn gebonden aan de AVG. Door deze wetgeving gelden binnen de Europese Unie dezelfde regels en waarborgen wanneer uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie worden verwerkt. In het Verenigd Koninkrijk geldt vergelijkbare wetgeving.

Voor zover dit in uitzonderlijke gevallen wel plaatsvindt, wordt de doorgifte van persoonsgegevens gelegitimeerd in overeenstemming met de vereisten die de toepasselijke privacyregels (waaronder de AVG) daaraan stellen. We vertrouwen in dat geval op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie of gebruiken contracten met modelcontractbepalingen die zijn gepubliceerd door de Europese Commissie.

Hoe beveiligt Vitens uw persoonsgegevens?

Ter bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Daarbij houden wij rekening met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, aard, omvang en context van de verwerking, verwerkingsdoeleinden en gerelateerde privacy risico's. Hiermee worden de persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen beveiligd tegen inbreuken op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Hoelang bewaart Vitens uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving.
Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer zij niet langer strikt noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Persoonsgegevens worden langer bewaard in het geval deze langer nodig zijn in het kader van een juridische procedure, voor het voldoen aan een minimale wettelijke bewaartermijn, of om te voldoen aan een andere toepasselijke wettelijke verplichting.

Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van persoonsgegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de persoonsgegevens. Dit betekent dat uw persoonsgegevens na een specifieke periode worden verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens, zoals meternummer en meterstanden blijven beschikbaar in ons archief.

Cookies en aanverwante technologieën

Wanneer u gebruik maakt van onze website registreren wij door middel van cookies en aanverwante technologieën uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van uw gebruik van onze website. Deze cookies gebruiken wij voor het goed laten functioneren van de website en voor analytische doeleinden. Zie voor meer informatie onze Cookieverklaring.

Welke rechten heeft u bij Vitens?

U heeft verschillende rechten die u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitens kunt uitoefenen:

Recht op informatie

Met deze Privacyverklaring informeren we u over wat we doen met uw gegevens. Soms moeten we meer informatie geven. Dan informeren we u, als dat is toegestaan, apart door middel van een brief, een bericht in Mijn Vitens, of op een andere door ons gekozen wijze.

Recht op inzage en rectificatie

U kunt ons vragen of en welke persoonsgegevens we van u verwerken. Als dit het geval is, dan kunnen wij u inzage geven in de persoonsgegevens die we van u hebben verwerkt. Wanneer uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op het wissen van persoonsgegevens

U kunt ons vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. We hoeven dat niet altijd te doen. En soms mogen wij dit zelfs niet doen. Bijvoorbeeld als we uw gegevens vanwege wettelijke verplichtingen nog moeten bewaren.

Recht op beperking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken tijdelijk te beperken. Dat betekent dat we tijdelijk minder gegevens van u verwerken.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een contract met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machine-leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen aan een andere partij.
Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij? Dat kan alleen als dat technisch mogelijk is. Sommige gegevens die u aan ons heeft verstrekt, kunt u zelf verkrijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld facturatiegegevens en meterstanden raadplegen via Mijn Vitens.

Recht van bezwaar tegen verwerking van uw gegevens

Wanneer we uw gegevens verwerken omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, dan kunt u daar bezwaar tegen maken, U geeft daarbij de reden van bezwaar aan. Wij maken vervolgens een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens inderdaad niet meer voor dat doel gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u onze beslissing weten en op basis van welke argumenten we die genomen hebben.

Recht van bezwaar tegen direct marketing

U heeft altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële uitingen. Wanneer u aangeeft niet langer via een bepaald kanaal benaderd te willen worden, zorgen we ervoor dat u niet langer benaderd wordt via dat betreffende kanaal.

Recht van intrekken toestemming

Eenmaal gegeven toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Houdt u er rekening mee dat het intrekken van toestemming geen terugwerkende kracht heeft. Het intrekken van toestemming is alleen mogelijk wanneer u deze toestemming daadwerkelijk heeft gegeven.

Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact met Vitens opnemen door middel van de contactgegevens die in deze
Privacyverklaring staan vermeld onder ‘Hoe kunt u contact opnemen met Vitens?’.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

In hoeverre u uw rechten kunt uitoefenen hangt af van de omstandigheden van de verwerking, zoals de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken en de grondslag daarvoor.

Om een beroep te doen op uw rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onder “Hoe kunt u contact opnemen met Vitens?’’ staan. Geeft u daarbij duidelijk aan om wat voor soort verzoek het gaat.

Heeft u een verzoek aan ons gedaan? Dan beantwoorden we uw verzoek binnen 1 maand nadat we uw verzoek hebben ontvangen.

Soms vragen we u om uw verzoek om inzage verder uit te leggen. Bijvoorbeeld als u ons vraagt om inzage in gespreksopnamen. We vragen dan bijvoorbeeld naar zoektermen, zoals het tijdstip en het nummer waarmee gebeld is. In zeer specifieke gevallen kunnen we de termijn waarbinnen we reageren verlengen tot maximaal 3 maanden. We houden u dan op de hoogte over de voortgang van uw verzoek.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, als u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons) maakt. Met de KopieID-app van de Rijksoverheid kunt u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maken.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van uw persoonsgegevens. Vitens is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie.

Maakt Vitens gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering?

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die genomen worden door computers in plaats van mensen.

Vitens maakt geen gebruik van profileringstechnieken of andere vormen van geautomatiseerde besluitvorming die tot een negatief rechtsgevolg voor u leiden of u in aanmerkelijke mate treffen.

Hoe kunt u contact opnemen met Vitens?

Voor vragen, verzoeken of klachten, ook met betrekking tot de uitoefening van uw rechten in navolging van de AVG, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Vitens.

Per post kunt u contact opnemen door een brief te sturen naar:

Vitens
Postbus 2014
6802 CA Arnhem

Alhoewel wij het op prijs stellen als u ons de kans geeft om uw klacht te verhelpen, heeft u ook altijd het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder wanneer u denkt dat er sprake is van een privacy-inbreuk. In dat geval kunt u uw klacht sturen naar de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer is deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Vitens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze Privacyverklaring. Vitens adviseert u regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2024, 00:00 uur.