Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de realisatie van de strategie van Vitens. Uiteraard horen hierbij ook de naleving van relevante wet- en regelgeving, de beheersing van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en de financiering van de onderneming.

De heer J.J. (Jelle Jan) Hannema.

De heer J.J. (Jelle Jan) Hannema

Geboortedatum: 7 december 1961

Privésituatie

Jelle Hannema is samenwonend in Langbroek nabij Utrecht. In zijn vrije tijd is hij een gepassioneerd wielrenner.

Jelle Hannema studeerde tot 1985 Rechten, richting Juridische Bestuurswetenschappen, aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn opleiding ging hij aan de slag bij internationaal opererend advies- en ingenieursbureau DHV, inmiddels Royal HaskoningDHV. Binnen DHV vervulde hij verschillende functies, zoals strategisch consultant en senior-adviseur milieu, management en gebiedsontwikkeling. Hierna heeft Dhr. Hannema gedurende tien jaar diverse directiefuncties bekleed binnen DHV. Gedurende zijn werkperiode bij DHV was hij onder andere betrokken bij de wederopbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede. Op 1 januari 2014 startte hij in de functie van Manager Asset Management binnen Vitens.

Sinds 1 september 2017 is Jelle Hannema voorzitter van de directie van Vitens. Tot zijn portefeuille behoren Winning & Zuivering, Netbeheer & Levering, Laboratorium, Bestuurlijke & Juridische Ondersteuning, Business Development, Communicatie, Human Resources en Vitens Evides International.Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Wetsus
Bestuurslid VEWIN
Bestuurslid Stichting Water for Life
Bestuurslid Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWB)
Bestuurslid Stichting Open Bodemindex (OBI)

Mevrouw C.M.M. (Nieke) Martens

Geboortedatum: 29 januari 1973

Privésituatie

Nieke Martens woont met haar man Jorrit en zonen Tibbe en Kick in Amsterdam. In haar vrije tijd sport ze graag en bezoekt ze graag kunstbeurzen en musea.

Nieke Martens studeerde in 1997 af in Bedrijfseconomie aan Tilburg University, behaalde in 2001 haar MBA aan INSEAD en volgde in 2022 het Advanced Management Programme van Harvard Business School. Ze begon haar internationale loopbaan in 1997 bij ABN AMRO binnen Wholesale Banking om vervolgens de overstap te maken naar Private Banking. In 2010 werd ze Commercieel Directeur bij Van Lanschot en vervolgens Directeur Online. In 2014 maakte ze de overstap naar Rabobank waar ze achtereenvolgens de rollen van Directeur Vermogensmanagement, Head Digital Transformation en Chief KYC Officer Retail NL vervulde.

Sinds 15 mei 2023 vervult Nieke Martens de rol van CFO binnen de Directie van Vitens. Tot haar portefeuille behoren onder meer Finance en Control, ICT en Facilitair Management. Nieke Martens voelt een sterke verbondenheid met de maatschappelijke wateropgave en wil graag haar krachten inzetten om Vitens als bedrijf verder te ontwikkelen.


Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij Vitens. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als adviesorgaan van de directie. De Raad van Commissarissen is samengesteld uit de volgende personen:

  • De heer drs. H.C.P. (Han) Noten (1958) - voorzitter
  • De heer drs. M.R. (Mark) van Lieshout (1963) (commissaris)
  • Mevrouw drs. H. (Henriette) Setz MBA (1968) (commissaris)
  • Mevrouw prof. dr ir G.M. (Gerda) van Dijk (1960) (commissaris)
  • De heer ir. drs. P.A.N. (Paul) ten Kroode (1961) (commissaris)

Vitens streeft naar een evenwichtige, diverse samenstelling van haar Raad van Commissarissen, passend bij de aard en activiteiten van onze organisatie. In de profielschets (pdf) vindt u meer informatie over de competenties en deskundigheid van onze commissarissen. In ons jaarverslag is meer informatie te vinden over de samenstelling van onze Raad van Commissarissen.

Commissies Raad van Commissarissen

De RvC kent twee vaste commissies. De Auditcommissie buigt zich over de financiële kant van Vitens en de verantwoording daarover. De Remuneratie- en Benoemingscommissie houdt zich onder meer bezig met het bezoldigingsbeleid en de benoemingen van bestuurders.

Auditcommissie

De heer drs. M.R. van Lieshout – (voorzitter)
De heer ir. drs. P.A.N. ten Kroode
Mevrouw drs. H. Setz MBA

Remuneratie- en benoemingscommissie

De heer drs. H.C.P. (Han) Noten
Mevrouw prof. dr ir G.M. (Gerda) van Dijk

Aandeelhouders

De gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens zijn onze publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Twee keer per jaar is er een aandeelhoudersvergadering. Dan wordt er gestemd over nieuwe tariefvoorstellen en wordt het jaarverslag besproken. Download de lijst met publieke aandeelhouders.

Corporate governance

Vitens houdt zich bij de bedrijfsvoering aan een aantal statuten en reglementen. U kunt de relevante informatie daarover hieronder downloaden.