Bestuur en governance

Als bedrijf met een belangrijke maatschappelijke taak en rol in de samenleving, hechten we bij Vitens aan transparantie en goed bestuur. De zeggenschap over Vitens is verdeeld over drie lagen:

 • Aandeelhouders zijn de eigenaren van het bedrijf. Zij benoemen de leden van de Raad van Commissarissen, die toezicht houden op het bestuur van het bedrijf
 • De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het dagelijks bestuur van het bedrijf. Zij stellen onder andere de strategie en het beleid vast, en controleren of het bestuur deze uitvoert.
 • De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het bedrijf. Zij voeren de strategie en het beleid uit, en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

De scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen deze drie lagen is belangrijk om ervoor te zorgen dat Vitens op een transparante en verantwoorde manier wordt bestuurd.

Aandeelhouders

Vitens is een naamloze vennootschap met publieke aandeelhouders. Dit zijn de gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens. De aandeelhouders komen ten minste twee keer per jaar bijeen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

De AvA is het hoogste orgaan van Vitens. De aandeelhouders nemen hier beslissingen over belangrijke onderwerpen, zoals:

 • Nieuwe tarieven: De aandeelhouders beslissen over de tarieven van drinkwater.
 • Jaarverslag en jaarrekening: De aandeelhouders bespreken het jaarverslag van het bestuur en stellen de jaarrekening vast.
 • Integraal bedrijfsplan: De aandeelhouders nemen kennis van het integrale bedrijfsplan.

Daarnaast is de AvA verantwoordelijk voor de benoeming van het bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen.

Documenten

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Vitens is het toezichthoudend orgaan van het bedrijf. De RvC houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Vitens. Daarnaast fungeert de RvC als adviesorgaan van de Raad van Bestuur.

Taken en verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn:

 • Toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur: De RvC controleert of de Raad van Bestuur het beleid van Vitens uitvoert in overeenstemming met de wet, de statuten en de doelstellingen van het bedrijf.
 • Toezicht op de algemene gang van zaken bij Vitens: De RvC houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken bij Vitens en zorgt ervoor dat het bedrijf verantwoord wordt bestuurd.
 • Adviseren van de Raad van Bestuur: De RvC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over het beleid, de strategie en de belangrijkste beslissingen die het bedrijf moet nemen.

Samenstelling

De RvC van Vitens bestaat uit de volgende leden:

 • De heer drs. H.C.P. (Han) Noten (1958) - voorzitter
 • De heer drs. M.R. (Mark) van Lieshout (1963) (commissaris)
 • Mevrouw drs. H. (Henriette) Setz MBA (1968) (commissaris)
 • Mevrouw prof. dr ir G.M. (Gerda) van Dijk (1960) (commissaris)
 • De heer ir. drs. P.A.N. (Paul) ten Kroode (1961) (commissaris)

Commissies

De RvC kent twee vaste commissies:

 • Auditcommissie: De Auditcommissie houdt toezicht op de financiële kant van Vitens en de verantwoording daarover.
 • Remuneratie- en Benoemingscommissie: De Remuneratie- en Benoemingscommissie houdt zich onder meer bezig met het bezoldigingsbeleid en de benoemingen van bestuurders.

Documenten

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) van Vitens is het dagelijks bestuur van het bedrijf. De RvB is verantwoordelijk voor de koers van de organisatie en het doelbereik van de strategie. De RvB legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en de Raad van Commissarissen (RvC).

Documenten

Samenstelling

De RvB van Vitens bestaat uit twee leden:

Tjeerd Roozendaal (1967)

Voorzitter Raad van Bestuur

Portefeuille

 • Netbeheer & Levering
 • Waterexpertisecentrum
 • Winning & Zuivering
 • Human Resources
 • Bestuurszaken
 • Business Development
 • Inkoop & Facilitair Management
 Tjeerd Roozendaal

Corporate governance

Vitens houdt zich bij de bedrijfsvoering aan een aantal statuten en reglementen. U kunt de relevante informatie daarover hieronder downloaden.