Waterkwaliteit

Het belang van goede waterkwaliteit

Het liefst maken we ons drinkwater van grondwater van goede kwaliteit. Want hoe schoner de bron, hoe eenvoudiger de zuivering. Zo houden we de prijs van het drinkwater laag, besparen we energie en zorgen we voor positieve impact voor mens en natuur. Diverse ontwikkelingen bedreigen de waterkwaliteit. Samen met anderen werkt Vitens aan schone bronnen en een duurzaam watersysteem.

Goede waterkwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zorg voor een goede waterkwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Rijkswaterstaat controleert het water langs de kust en op de grote rivieren, kanalen en meren. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor regionale wateren en de provincie voor de kwaliteit van grondwater. Bij de kwaliteitscontrole kijken ze naar de ecologische en chemische kwaliteit van het water. De eisen voor goede waterkwaliteit zijn vastgesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water, de KRW.

Vitens monitort voortdurend en neemt waar nodig actie

Ook Vitens volgt de waterkwaliteit bij elke stap in het maken van drinkwater. We monitoren voortdurend bij onze winlocaties en kijken naar ontwikkelingen rond onze bronnen. Wanneer we mogelijke verontreinigingen signaleren, proberen we de bron daarvan op te sporen.

We monitoren de kwaliteit van ons water voortdurend.
We monitoren de kwaliteit van ons water voortdurend.

Het beschermen van grondwaterbronnen is complex. Bovengrondse activiteiten, zoals wonen, landbouw en industrie, beïnvloeden de kwaliteit van het grondwater. Daarom beheren we onze gebieden op een duurzame manier. We werken samen met partijen in onze directe omgeving om de leefomgeving en onze bronnen schoon te maken en houden.

Behalve bij onze bronnen controleren we de waterkwaliteit ook in ons leidingnet. Ons laboratorium neemt dagelijks op diverse plekken watermonsters en analyseert deze. Afwijkingen in de waterkwaliteit, bijvoorbeeld na een leidingbreuk of werkzaamheden, kunnen we zo op tijd herkennen en melden. Hierna nemen we direct en gericht actie, zoals een kookadvies of tijdelijke verlaging van de waterdruk.

Bedreigingen: ongewenste stoffen, droogte en drukte in de bodem

Verschillende ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de waterkwaliteit. Zo treffen we in onze bronnen steeds vaker ongewenste stoffen aan, zoals PFAS, medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen. Met name opkomende stoffen vormen een probleem. Deze stoffen zijn vaak lastig te zuiveren. De hoeveelheid die voorkomt in ons drinkwater is dusdanig laag dat het veilig blijft om te drinken.

Daarnaast heeft klimaatverandering effect op de waterkwaliteit. Minder waterbeschikbaarheid door droogte zorgt ervoor dat de concentraties verontreinigingen toenemen. De energietransitie vergroot de druk in de ondergrond. Toename van warmtenetten en technieken als geothermie vormen mogelijk een bedreiging voor de kwaliteit van grondwater.

Duurzaam watersysteem draagt bij aan verbetering waterkwaliteit

Een grondige watertransitie kan bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Met een nieuw duurzaam watersysteem zorgen we door het beter vasthouden van water voor een grotere waterbeschikbaarheid. Hierdoor nemen ook de concentraties verontreinigingen af. Daarnaast zorgt circulair watergebruik voor minder uitstroom van stoffen naar grond- en oppervlaktewater. Denk hierbij aan gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw of lozingen van industrieel afvalwater.