Duurzaam drinkwatersysteem

Zo werken we aan een duurzaam (drink)watersysteem

Betrouwbaar drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn. Door allerlei factoren staat dit steeds meer onder druk. Willen we drinkwater voor de toekomst veiligstellen, dan moet het roer om. Onze ambitie: in 2030 is elke druppel duurzaam. Samen met onze partners en klanten werken we aan een 100% duurzaam (drink)watersysteem met een positieve impact op mens en natuur.

De vraag naar drinkwater stijgt

De laatste jaren is het drinkwaterverbruik in ons voorzieningsgebied flink gestegen. Tussen 2014 en 2020 nam de watervraag met maar liefst 7,5 procent toe. Als deze ontwikkeling zich doorzet, ligt de drinkwatervraag in 2040 30 procent hoger dan nu. Dat betekent dat we jaarlijks 100 miljard liter meer water moeten leveren.

Groeiende vraag heeft meerdere oorzaken

Het watersysteem in Nederland staat steeds verder onder druk. Door toenemende droogte, snelle afvoer van regenwater en verzilting neemt de beschikbare hoeveelheid zoet water af. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar drinkwater door economische ontwikkelingen en bevolkingsgroei. Ook klimaatverandering speelt hierbij een rol. Periodes van langere droogte zorgen ervoor dat het waterverbruik thuis stijgt, onder meer omdat mensen hun tuin besproeien, en zwembaden vullen en vaker douchen.

Een duurzaam waterecosysteem

Elke druppel duurzaam – dat betekent een enorme omwenteling in ons denken over hoe we water vasthouden, hoe we omgaan met bronnen en hoe we water winnen en zuiveren. Maar ook in de manier waarop we met z’n allen drinkwater gebruiken. En hoe we dit alles met elkaar doen, zodat er binnen 10 jaar een 100% duurzaam drinkwatersysteem staat, met een positieve impact op mens en natuur. In de eerste plaats kijken we daarbij naar onze eigen rol en impact:

Winningen met positieve impact op de omgeving

Om aan de stijgende vraag naar drinkwater te voldoen moeten we onze winningen uitbreiden en waterreserves vergroten. Dit doen we met zo min mogelijk nadelige impact op de omgeving. Winningen in voor droogte kwetsbare gebieden zullen we moeten sluiten of verplaatsen. Toekomstige winningen zetten we op plekken waar ze weinig schade veroorzaken voor andere functies, zoals natuur en landbouw.

Zo min mogelijk uitstoot, zoveel mogelijk duurzame energie

Daarnaast kijken we kritisch naar het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen bij onze activiteiten. Onze doelstelling is om onze CO₂-uitstoot in 2030 te halveren en in 2050 geheel CO₂-neutraal te zijn. Waar het kan, gebruiken we duurzame energie of wekken we zelf energie op met onder meer zonnepanelen. Op sommige productielocaties vangen we methaan op, dat we later weer inzetten als energiebron.

Waterverlies door lekkages opsporen en beperken

Verder proberen we het niet in rekening gebrachte gebruik (NIRG), door lekkages zoveel mogelijk te beperken. Gemiddeld gaat 6 procent van het water dat we het leidingnet inbrengen onderweg verloren. Door lekkages in een vroeg stadium op te sporen en te repareren, kunnen we het waterverlies verder omlaag brengen.

Samen met partners water beter vasthouden

Op weg naar een duurzame drinkwatervoorziening hebben we ook onze landelijke en regionale partners hard nodig. We maken tenslotte allemaal deel uit van hetzelfde watersysteem. Samen met onder andere provincies, waterschappen en agrariërs zoeken we naar oplossingen om water beter vast te houden, zoals in het project Panorama Waterland. Hiermee vergroten we de beschikbaarheid van zoetwater in een gebied.

Duurzamer waterverbruik door onze klanten

Duurzaam omgaan met drinkwater begint voor veel klanten in huis. Daarom geven we tips en adviezen om thuis bewuster en slimmer met water om te gaan. Daarnaast werken we aan de uitrol van slimme watermeters die klanten inzicht geven in hun waterverbruik. Onze grote zakelijke klanten geven we op basis van verbruiksinzichten gerichte adviezen over potentiële besparingen.