Veelgestelde vragen

 • Wie is Vitens Solutions?

  Voor vragen over laboratoriumonderzoek:

  Marcel Mulder
  Account Manager, Vitens Solutions
  +31 6 51 45 78 74
  Marcel.Mulder@vitens.nl

  Richard Koehoorn
  Account Manager, Vitens Solutions
  +31 6 10 14 50 81
  Richard.Koehoorn@vitens.nl

  Vragen over onderzoek &   samenwerking:

  Rik Thijssen
  Manager, Vitens Solutions
  +31 88 884 55 01
  +31 6 22 51 70 20
  Rik.Thijssen@vitens.nl

  Adressen

  Laboratorium
  Snekertrekweg 61
  8912 AA Leeuwarden

  Bezoekadres 
  Reactorweg 47
  3542 AD Utrecht

  Kijk voor meer informatie op onze contactpagina.

 • Kan Vitens onderzoeken wat er in het water zit?

  Ja, dat kan. Het is belangrijk om het onderzoeksdoel aan te geven. Op basis van dit onderzoeksdoel kan Vitens u adviseren welke analyses uitgevoerd moeten worden. Het aantal analyses dat uitgevoerd moet worden bepaalt uiteindelijk de kosten van het onderzoek.

 • Verzorgt Vitens ook de uitvoering van beheersmaatregelen?

  Vitens werkt samen met partners die beheersmaatregelen van u overnemen. Dat kan automatisch (bijv. bij temperatuurmetingen). Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • Wat houdt de zorgplicht in?

  Als een locatie niet valt onder de onderzoeksplicht, maar wel water levert aan derden (bezoekers, personeel, passanten), dan bent u zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de waterkwaliteit. De toezichthouder toetst niet vooraf hoe u dit organiseert, maar kan in geval van een ernstige besmetting of normoverschrijding wel vragen hierover stellen. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Wat wordt bedoeld met "wie is de toezichthouder?"

  Per locatie en soort installatie kan een andere wetgeving van toepassing zijn en daarmee varieert ook de toezichthouder:

  • Voor leidingwaterinstallaties is dit het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  • Voor zwemwater is dit de Provincie.
  • Voor andere situaties, kijk op www.rijksoverheid.nl.
 • Hoe doe ik een digitale melding bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van een legionellaoverschrijding?

  U kunt rechtstreek via het nieuwe digitale meldingsformulier van Inspectie Leefomgeving ILT de melding en afmelding doen.

 • Kan Vitens bronwater testen op drinkwaterkwaliteit?

  Ja, ook dat is mogelijk. Om bronwater te beoordelen op geschiktheid als drinkwater moeten echter alle parameters vermeld in het Drinkwaterbesluit gemeten moeten worden. Dit is een kostbare zaak. In het Drinkwaterbesluit staat dat moet worden gekeken naar alle mogelijke vervuilingen zoals oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen en zware metalen. Hierdoor is het soms goedkoper leidingwater te gebruiken. Wilt u weten of bronwater in uw geval voordeliger is? Neem dan contact met ons op.

 • Moet ik bronwater voor eigen gebruik ook laten testen?

  In dat geval is beperkte analyse meestal voldoende, met daarbij een inschatting van eventuele bedreigingen voor de kwaliteit. Voor deze inschatting zijn de volgende zaken van belang:

  • De diepte van de bron.
  • De aanwezigheid van industrie in de omgeving.
  • De aanwezigheid van tuin-/landbouwactiviteiten in de omgeving.
  • De aanwezigheid van (vuil)stortplaatsen.

  Als naar aanleiding van deze inschatting geen bedreigingen worden gezien, en het bronwater bestemd is voor eigen gebruik, is beperkt onderzoek voldoende. Vitens kan een monsternemer bij u langs sturen om het bronwater te bemonsteren.

 • Aan welke normen moet mijn drinkwater voldoen?

  In het distributienet moet het water op alle tappunten voldoen aan de normen zoals die genoemd zijn in het Drinkwaterbesluit (2011).

  Bij een eigen bron is er mogelijk een waterbehandeling aanwezig. In dat geval mogen bepaalde parameters vóór de behandeling afwijken van deze norm (bijv. bij een ontijzering geldt dit voor ammonium, ijzer, mangaan en zuurstof). Voor nadere informatie  kunt u contact met ons opnemen.

 • Welke drinkwateronderzoeken zijn verplicht?

  Is één van de situaties op u van toepassing? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers:

  • Bij waterwinning via een eigen bron en levering drinkwater aan derden: meetprogramma lllA.
  • Na een waterbehandeling: meetprogramma lllC of lllE.
  • Bij levering koud water van meer dan 100 m3 per dag: meetprogramma lllF.
  • Bij levering warm tapwater meer dan 30 m3 per etmaal: meetprogramma lllG.
  • Een drinkwaterreservoir of reinwaterkelder aanwezig? Meetprogramma volgens waterwerkblad 1.4. 

  Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • Kan Vitens ook reinigingen van drinkwaterinstallaties uitvoeren?

  Vitens Solutions heeft partners die u drinkwaterinstallatie kunnen reinigen na vastgestelde verontreiniging. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

 • Is legionella gevaarlijk in drinkwater?

  Legionella is alleen gevaarlijk als hij in de longen doordringt bij inademing. Dat gebeurt alleen wanneer de bacterie door hele kleine druppeltjes in de lucht is terecht gekomen. Een fijne verdeling van waterdruppeltjes in lucht noemen we een aerosol. Contact via de maag (bij drinken) is niet gevaarlijk.

 • Heb ik een onderzoeksverplichting voor legionella?

  Voor leidingwaterinstallaties geldt alleen een onderzoeksplicht voor locaties met een verhoogd risico. Deze locaties worden in het Drinkwaterbesluit genoemd:

  • Zorginstellingen.
  • Zwem- en badgelegenheden.
  • Verblijfsaccommodaties.
  • Kampeerterreinen.
  • Asielzoekerscentra.
  • Jachthavens.
  • Penitentiaire inrichtingen.
  • Truckstations met douchegelegenheid.
  • Leidingwaterinstallaties op evenementen.

  Voor zwemwater geldt een onderzoekplicht voor bassins waarin verneveling plaats kan vinden,  zoals bij:

  • Waterspeeltoestellen.
  • Whirlpools.
  • Borrelbanken.

  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • Hoe lang duurt het voordat een monster is geanalyseerd op legionella?

  Vitens maakt gebruik van de snelste methode, die gebruik maakt van PCR-bevestiging waardoor u een binnen 7 dagen bevestigd resultaat heeft. Als het nodig is kunnen we binnen 24 uur analyseren. Neemt u daarvoor contact met ons op.

 • Moet ik meer doen dan alleen legionellamonsters laten nemen als mijn locatie onder de onderzoeksverplichting valt?

  Ja. Wanneer u deze verplichting valt,  moet u ook een risicoanalyse laten uitvoeren en een beheersplan laten opstellen. In dat beheersplan staan alle acties beschreven die nodig zijn om op een veilige manier met de waterinstallatie om te gaan. Deze beheersplannen kunnen onze partners voor u verzorgen. Voor meer informatie over het laten uitvoeren van een risicoanalyse en/of het opstellen van een beheersplan kunt u contact met ons opnemen.

 • Mijn seizoensbedrijf is maar een aantal maanden geopend, heb ik dan nog een legionellaonderzoeksverplichting?

  Strikt genomen is er voor legionella een onderzoeksverplichting met een frequentie van 2 maal per jaar. Als de openingsperiode korter is dan 6 maanden, dan kunt u de toezichthouder verzoeken om vermindering van de voorgeschreven frequentie; de toezichthouder kan dan wel voorwaarden stellen.

 • Is Vitens in het bezit van de BRL 6010-certificering t.b.v. legionellapreventie?

  Nee, Vitens zelf is niet in het bezit van de kwaliteitsverklaring inzake de nieuwe KIWA Certificering (BRL 6010 nr. K21467/04 betreffende risicoanalyse en beheersplan legionellapreventie).  Hiervoor werken we met partners welke daar wel aan voldoen. Graag brengen we u in contact met onze partners die dit prima voor u kunnen verzorgen.

 • Aan wie en hoe moet ik een legionellaoverschrijding melden?

  Als uw locatie onder de verplichting valt, dan moet u de melding richten aan:

  • Voor leidingwater/drinkwater aan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) d.m.v. het verzenden van een digitaal meldingsformulier. Klik hier om naar dit formulier te gaan. (Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt of de besmette punten in gebruik mogen blijven of afgesloten dienen te worden).
  • Voor Zwemwater aan de Provincie via een meldingsformulier.
  • Voor proceswater aan de GGD.
 • Hoe kom ik aan monsterflessen?

  Vitens stelt bij een analyseopdracht de monsterflessen met conserveermiddel beschikbaar, zonder extra kosten. Eventueel kunnen deze flessen worden toegezonden. Als u de monsters zelf neemt en ze via de post of een koerier wilt terugsturen, sturen wij u de flessen in een koelbox met koelelementen.

 • Mag ik de monsters zelf nemen?

  Dat ligt eraan. Als monstername in uw situatie wettelijk is voorgeschreven, dan moet deze worden uitgevoerd door een geaccrediteerd monsternemer, zoals Vitens Solutions.

  Voor uw eigen onderzoek mag u natuurlijk wel zelf monsters aanleveren. U moet dan wel onze speciale monsterflessen gebruiken. Om uit het onderzoek de maximale informatie te halen is het natuurlijk altijd nuttig om de ervaring van onze monsternemers en consultants te benutten.
  Voor nadere informatie, of voor het aanvragen van de (noodzakelijke) monsterflessen, kunt u contact met ons opnemen.

 • Hoe snel moeten watermonsters worden aangeleverd?

  Dit moet binnen 24 uur na bemonstering, voor bacteriologisch onderzoek, nutriënten (ammonium, nitraat, nitriet), zuurgraad, waterstofcarbonaat en kooldioxide. Nadat de monsters zijn genomen moeten ze onder donkere en koele condities worden getransporteerd.

  Als de tijd tussen bemonsteren en het aanleveren aan het laboratorium groter wordt dan de richtlijn,  maar zal de waarde van de analyse minder worden. Indien de houdbaarheid is overschreden zal dit op het analyserapport worden vermeld.

 • Hoe moeten watermonsters worden getransporteerd?

  Nadat de monsters zijn genomen moeten ze onder donkere en koele condities worden getransporteerd.

 • Kan Vitens zelf de watermonsters nemen?

  Ja. Vitens voert zelf bemonsteringen uit van drink-, oppervlakte-, grond- en zwemwater.

 • Moet ik de kosten voor onderzoek bij aflevering van de monsters direct betalen?

  Enkele dagen nadat u het analyserapport heeft ontvangen ontvangt u een factuur voor het door ons uitgevoerde onderzoek. U heeft dan nog vier weken de tijd om deze factuur te betalen.

 • Verzorgen jullie monstername door heel Nederland?

  Ja. Onze medewerkers zijn regionaal werkzaam en kunnen daardoor zo efficiënt mogelijk alle locaties bezoeken. Alleen als er voor de locatie een veerdienst nodig is (de Waddeneilanden) kan een bezoek wat langer duren.