Controle en beheer

Controle en beheer

Wie zijn wij

Vitens heeft haar wettelijke controletaak ondergebracht bij de afdeling Controle & Beheer. Deze bestaat uit deskundige controleurs die door het controleren van de drinkwaterinstallaties streven naar veilig drinkwater voor de gebruikers.
In overleg met Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) worden aangesloten percelen geselecteerd en aangeschreven voor de Wettelijke Periodieke Controle. De controleurs van de afdeling Controle & Beheer kunnen u, als beheerder van een drinkwaterinstallatie ook informatie en voorlichting geven over de drinkwaterinstallatie.

Wanneer u bezoek krijgt van een controleur kan hij of zij zich bekend maken met een legitimatiebewijs.

Over de controle

Vitens heeft een controlerende taak. Daarom kan het zijn dat een van onze controleurs bij u langskomt om uw drinkwaterinstallatie te beoordelen of deze aan de gestelde eisen voldoet. U ontvangt hiervoor altijd een schriftelijke aankondiging. Op grond van de Drinkwaterwet en de aansluitvoorwaarden van Vitens bent u als eigenaar en/of gebruiker van een drinkwaterinstallatie namelijk verplicht deze controle mogelijk te maken.

Waarom wordt de drinkwaterinstallatie gecontroleerd?

Drinkwaterinstallaties kunnen verontreinigingen in het drinkwater van ons leidingnet veroorzaken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het wegvallen van de waterleidingdruk door een calamiteit. Als een (terugstroom)beveiliging ontbreekt, stroomt verontreinigd water terug het leidingnet in. Omdat de volksgezondheid daardoor in gevaar komt, controleert Vitens deze installaties. Wij zijn dat verplicht. Deze verplichting is omschreven in de artikelen 24.1 en 24.2 van de Drinkwaterwet.

Welke drinkwaterinstallaties worden gecontroleerd?

De richtlijn voor de controle gaat uit van een risicobenadering. Installaties met een hoger risico bezoeken we vaker dan installaties met een lager risico. De collectieve drinkwaterinstallaties krijgen met het oog op legionellapreventie de meeste aandacht. Dat komt omdat zich in deze 'prioritaire  installaties' aerosolvormende tappunten kunnen bevinden. Deze doelgroepen worden op basis van de inspectierichtlijn en risicoklasse-indeling van drinkwaterinstallaties bezocht en gecontroleerd.

Op de internetsite infodwi.nl is hierover meer informatie te vinden. De site wordt namens de samenwerkende drinkwaterbedrijven beheerd door Kiwa Nederland B.V., kenniscentrum voor drinkwaterinstallaties.

Wat houdt de controle in?

De controleur gaat samen met de klant de drinkwaterinstallatie op diverse plekken in het pand of op het terrein bekijken. Eventuele gebreken in de drinkwaterinstallatie worden geregistreerd. De controleur voert géén controle uit op de werking van beveiligingen. Dat is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de installatie. Indien van toepassing worden ook de risicoanalyse en beheersplan met logboeken beoordeeld.

Na het controlebezoek

Na de inspectie ontvangt de klant van Vitens een rapport met daarin een bevestiging dat de installatie voldoet of dat er juist gebreken zijn. Bij ernstige gebreken stelt Vitens een bepaalde termijn waarbinnen deze verholpen moeten zijn. U bent als eigenaar verplicht deze gebreken te verhelpen. Wanneer bij hercontrole blijkt dat de gebreken niet zijn verholpen brengt Vitens controlekosten in rekening.

Met het gereedmeldingsformulier kun u ons laten weten dat de gebreken zijn verholpen.

Risicovolle situaties die ook na hercontrole niet voldoende verbeterd zijn, worden door de drinkwaterbedrijven aan de ILT* overgedragen. U kunt onze controleurs bereiken via ons telefoonnummer 088-8845066.

* Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Gereedmelding

Met het gereedmeldingsformulier kunt ons laten weten dat de verplichte aanpassingen aan de drinkwaterinstallatie zijn uitgevoerd. In veel gevallen bespaart u daarmee een hercontrolebezoek.

Gereedmeldingsformulier (pdf)

Wij verzoeken u daarom dit formulier met foto's van de aangepaste situatie of anderszins te e-mailen naar controledwi@vitens.nl, of versturen naar:

Vitens
Antwoordnummer 2456
8000 VB Zwolle