Droogteschade

Vitens gebruikt grondwater om drinkwater van te maken. Dit kan leiden tot een lagere grondwaterstand. Binnen het gebied van Vitens zijn droogteschadegebieden aanwezig die extra gevoelig zijn voor een lagere grondwaterstand. Agrariërs die in dit gebied gewassen verbouwen ontvangen een droogteschadevergoeding als financiële tegemoetkoming.

Mijn Droogteschade

Heeft u recht op een droogteschadevergoeding? In het Droogteschadeportaal vraagt u de vergoeding aan en kunt u uw gegevens bekijken.

Tablet

Cookie instellingen

Om de video te bekijken moet u eerst de cookieinstellingen accepteren.

Wat is droogteschade?

Als grondwateronttrekking zorgt voor een tekort aan grondwater en voor lagere gewasopbrengsten voor agrariers dan noemen we dit droogteschade. Vitens doet haar best om droogteschade te voorkomen maar dat is niet altijd mogelijk. Met name op hoge zandgronden kan grondwateronttrekking leiden tot een verlaagde grondwaterstand. 

We monitoren de grondwaterstand met peilbuizen. Deze gegevens kunt u bekijken via Lizard

Wie heeft recht op de droogteschadevergoeding? 

  • U bent de grondgebruiker (niet de grondeigenaar) 
  • U verbouwt land- en tuinbouwgewassen in een droogteschadegebied

Bekijk de kaart met de droogteschadegebieden. Komt u in aanmerking voor een droogteschadevergoeding? Neem dan contact met ons op via: droogteschade@vitens.nl 

Droogteschade onderzoek via de provincie

Vermoedt u droogteschade als gevolg van een grondwateronttrekking? Dan kunt u melding maken bij uw provincie. De provincie vraagt de onafhankelijke Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) de omvang van de schade te onderzoeken. U en andere agrariërs in uw gebied worden hierbij betrokken. Houd er rekening mee dat dit onderzoek jaren kan duren.
Op basis van dit onderzoek stelt de ACSG vast of er inderdaad droogteschade als gevolg van de grondwateronttrekking van Vitens is en hoe hoog de financiele tegemoetkoming moet zijn. 

Bezoek voor meer informatie de website van ACSG

 

Lopende projecten

In de gebieden Wierden, Eibergen/Haarlo, Archemerberg, Noordbergum 2, en Hengelo Klooster wordt de regeling op dit moment herzien

Voor Holten/Nieuw Heeten is inmiddels door ACSG een definitief advies uitgebracht. De afwikkeling van dit advies volgt zo snel mogelijk. 

Grondwaterbeschermingsgebieden en Waterwingebieden 

Deze informatie kunt u vinden op de website van uw Provincie.