Droogteschade

Droogteschade

Als grondwateronttrekking zorgt voor een tekort aan grondwater en voor lagere gewasopbrengsten voor agrariërs, dan noemt men dat ‘droogteschade’. Denkt u droogteschade te hebben als gevolg van waterwinning? U kunt een aanvraag voor onderzoek indienen bij de provincie. Een onafhankelijke adviescommissie (ACSG) onderzoekt de schade en brengt een advies uit over de hoogte van de vergoeding.

Op de droogteschadekaart kunt u zien in welke gebieden een droogteschaderegeling van kracht is.

Lopende projecten: 
- In de gebieden Wierden, Eibergen/Haarlo, Archemerberg en Hengelo Klooster wordt de regeling op dit moment herzien.
- Voor Holten, Nieuw Heeten en Noordbergum is inmiddels door ACSG een definitief advies uitgebracht. De afwikkelingen van deze adviezen volgt zo snel mogelijk.
- Gemiddelde regelingen worden omgezet naar weersafhankelijke regelingen.

Grondwaterbeschermingsgebieden en Waterwingebieden 

Deze informatie kunt u vinden op de website van uw Provincie.  

Peilbuisgegevens Vitens:
De grondwaterstand wordt gemeten met peilbuizen. Deze gegevens kunt u bekijken via Lizard (alleen peilbuizen van Vitens)

Cookie instellingen

Om de video te bekijken moet u eerst de cookieinstellingen accepteren.

Wat is droogteschade?

In een groot deel van Nederland wordt grondwater onttrokken, onder andere door industriële bedrijven en drinkwaterbedrijven. Deze laatste gebruiken grondwater voor de productie van drinkwater. In sommige gebieden zijn agrariërs afhankelijk van datzelfde grondwater voor de productie of beregening van gewassen.

Vooral op de hoge zandgronden heeft een onttrekking van grondwater effect op de grondwaterstanden. Afhankelijk van de bodemopbouw kan er dan een verlaagde grondwaterstand ontstaan, met mogelijk verdroging tot gevolg.

Wanneer drinkwaterbedrijven grondwater onttrekken, kijken zij eerst of ze verdroging kunnen voorkomen. Voor nieuwe winningen zoeken ze bijvoorbeeld naar de meest geschikte locatie. Daarbij weegt mee hoeveel impact de winning op omgeving heeft – ook wat verdroging betreft.

Als er toch verdroging ontstaat of lijkt te ontstaan, dan kijkt het drinkwaterbedrijf samen met andere partijen, zoals het waterschap, of het mogelijk is compenserende maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan extra wateraanvoer.

Wanneer er geen andere maatregelen meer mogelijk zijn en een grondwateronttrekking zorgt voor er een verminderde opbrengst van de gewassen, ontstaat er ‘droogteschade’. De Nederlandse wet bepaalt dat drinkwaterbedrijven landbouwbedrijven hierbij moeten compenseren. Deze financiële tegemoetkoming is bedoeld om de misgelopen inkomsten door de verlaagde opbrengst van gewassen te vergoeden.

Wie ontvangt de vergoeding voor droogteschade?

Diegene die een perceel in gebruik heeft waar droogteschade optreedt, heeft recht op vergoeding van droogteschade. Het gaat dus om de grondgebruiker en niet om de grondeigenaar. In sommige gevallen hebben grondgebruiker en grondeigenaar onderling afgesproken wie de vergoeding van droogteschade ontvangt. Wanneer dat voor u geldt, kunt u dit aan Vitens doorgeven.

Vitens adviseert in het pachtcontract afspraken te maken over de droogteschadevergoeding, zodat beschreven is wie er recht heeft op de droogteschadevergoeding.

Valt u in een van de droogteschadegebieden van Vitens?

In 34 gebieden in Friesland, Gelderland, Overijssel en Utrecht lopen bestaande schaderegelingen. Vitens vergoedt aan degene die de grond in gebruik had voor land- en tuinbouwgewassen, niet aan de grondeigenaar. Valt u in een gebied met een schaderegeling? En denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.

Alle Droogteschadegebieden op kaart (PDF)

Mijn Droogteschade

Met een Mijn Droogteschade account heeft u inzicht in uw gegevens, kunt u de overeenkomsten en uitbetalingen inzien.

Tablet

Droogteschade onderzoek via de provincie

Bent u agrariër en denkt u droogteschade te hebben als gevolg van een grondwateronttrekking voor drinkwater? En valt u niet in een bestaand droogteschadegebied? U kunt bij uw eigen provincie een aanvraag indienen met het verzoek een onderzoek in te stellen. De eventuele schade wordt in opdracht van de provincie onderzocht door de onafhankelijke instantie ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater).

Ga voor meer informatie over de procedure naar de website van de ACSG, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies.

ACSG geeft advies over vergoeding

Op basis van dit onderzoek brengt de ACSG een advies uit over de omvang van de droogteschade en de bijbehorende vergoeding. Het advies gaat naar zowel de betrokken agrariër(s) als het drinkwaterbedrijf. In het adviestraject is een inspraakprocedure opgenomen. Gebaseerd op het advies van de ACSG biedt het drinkwaterbedrijf de agrariër een compensatievoorstel.

De droogteschade wordt dus objectief, door een onafhankelijke partij – de ACSG – vastgesteld, en is niet het resultaat van onderhandeling tussen de betrokken partijen.

Contact

Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Contactpagina