Grondwater en het gebruik van de bovengrond

Grondwater en het gebruik van de bovengrond

Wat kunt u doen?

De provincie bepaalt welke activiteiten zijn toegestaan in drinkwaterbeschermingszones. Neem dit beleid over in uw omgevingsvisie en maak het concreet het in uw omgevingsplan. Hiervoor kunt u voorbeeldteksten gebruiken, die Vitens heeft opgesteld.

Vanaf 1 juli 2022 wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vervangen door een rioleringsprogramma. Dit programma is niet verplicht. Wel minimaliseert dit programma de vervuiling van grondwater door rioolwater. Daarom pleit Vitens voor het behoud van het rioleringsprogramma. We denken graag met u mee over de invulling ervan. Neem contact met ons op via omgevingswet@vitens.nl.

Waarom grondwater beschermen tegen vervuilingen aan het oppervlak?

De bovengrond speelt een belangrijke rol in de bescherming van drinkwatervoorziening. Vervuilingen aan het oppervlak hebben impact op de kwaliteit van grondwater. De ruimte in Nederland is schaars en daarom is het belangrijk om de bovengrond zoveel mogelijk te delen. Hierbij streeft Vitens in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden naar bronvriendelijke functies. Dat zijn functies die weinig tot geen risico hebben op verontreiniging van het grondwater, zoals natuur.

Waarom gebruikt Vitens grondwater als primaire drinkwaterbron?

Kraanwater maken van grondwater is een logische keuze. Zeker voor Vitens, vertelt Susanne Wuijts, senior onderzoeker waterkwaliteit en drinkwater bij het RIVM. "Zoet grondwater is op verschillende plekken in Nederland voorradig, vooral in het oosten, zuiden en noorden van het land. Voor Vitens is het dus logisch om grondwater te gebruiken."

Wie doet wat?

De provincie is het bevoegd gezag voor drinkwater. Dit blijft zo bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet. De provincie definieert drinkwatergebieden zoals waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, intrekgebieden en soms een boringsvrije zone. In deze gebieden bepaalt de provincie de ruimtelijke bescherming van grondwater. Ook controleert de provincie de grondwaterkwaliteit. De gemeente kan bijdragen aan deze bescherming door het beleid van de provincie over te nemen en aan te scherpen in haar omgevingsplan en -visie.