Weetjes en achtergrondinformatie

 • Ik heb een uitnodiging voor jullie klanttevredenheidsonderzoek gekregen

  Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van ons vindt. Daarom vragen wij u om uw mening nadat u contact met ons heeft gehad. Uw mening helpt ons om onze processen te verbeteren en om u beter van dienst te kunnen zijn.

  Het onderzoeksbureau Ipsos in Amsterdam heeft van ons de opdracht gekregen om dit onderzoek uit te voeren. De resultaten hiervan worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

  Het kan ook voorkomen dat wij uw mening vragen over een specifiek onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de waterkwaliteit of over hoe u het contact met een van onze relatiemanagers ervaren heeft. Deze verzoeken worden uit naam van Vitens verzonden maar kunnen afkomstig zijn van andere bronnen dan Ipsos.

  Twijfelt u of het onderzoek in opdracht van ons uitgevoerd wordt? Neemt u dan contact op met onze klantenservice.

 • Uitleg over ons verzorgingsgebied

  Een verzorgingsgebied is het totale gebied dat door een waterbedrijf bediend wordt. Vitens levert water in Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht, Flevoland, vier van de vijf Waddeneilanden (Terschelling, Vlieland, Schiermonnikoog en Ameland), de gemeenten Hilversum, Meppel, Westerveld en Wijdemeren en aan een tiental aansluitingen in het grensgebied in Duitsland.

  Wij leveren niet alleen water in dit gebied, wij maken het hier ook!

  De gebieden waar het grondwater wordt opgepompt noemen wij Waterwingebieden. Vitens heeft er ruim negentig. Deze liggen voornamelijk in of nabij natuurgebieden, maar ook in landbouwgebieden en middenin de stad komt u ze tegen.

  Waterwingebieden zijn er in de eerste plaats voor de waterwinning. Daarnaast is er ruimte voor natuurontwikkeling en recreatief gebruik. Waar mogelijk beheren we de waterwingebieden zelf. Hierdoor kunnen we voorkomen dat er activiteiten plaatsvinden die leiden tot verontreiniging van het grondwater.

  Om de waterwingebieden heen zijn beschermde zones, de grondwaterbeschermingsgebieden. U kunt deze herkennen aan de blauwe borden met witte golven. De borden markeren de 25-jaarszone. Vanaf de rand van deze zone heeft een waterdruppel 25 jaar nodig om naar de pompputten te stromen.

 • Verschillende soorten water

  Wij leveren u schoon drinkwater, maar er zijn natuurlijk nog meer soorten water.

  Denk hierbij aan:

  • Afvalwater: water dat huishoudens en bedrijven hebben gebruikt. Dit water komt in het riool terecht en wordt afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie, waar het gezuiverd wordt. Na zuivering stroomt het water weer het oppervlaktewater in, zoals een rivier of sloot.
  • Flessenwater: Water dat verkocht wordt in flessen en dat vervolgens gebruikt wordt als drinkwater of voor huishoudelijk gebruik.
  • Grondwater: water dat in de ondergrond is doorgedrongen. Het wordt gewonnen uit diepe geboorde putten. Grondwater uit diepe lagen heeft vrijwel constant dezelfde samenstelling en is vrij van chemische en bacteriologische vervuiling en is van een uitstekende kwaliteit. Dat is minder het geval met ondiep grondwater omdat de kans bestaat dat er scheikundige stoffen of bacteriën in doordringen.
  • Hemelwater: dit is een verzamelnaam voor water dat uit de hemel valt zoals regen, sneeuw en hagel.
  • Oppervlaktewater: het water in rivieren, kanalen, beken, meren, spaarbekkens en stuwmeren.
  • Ruwwater: dit is onbehandeld water. Dit kan zowel grondwater als rivier, kanaal- of oppervlaktewater zijn.
  • Zwaar water: dit is chemisch gezien vergelijkbaar met normaal water, maar sommige fysische eigenschappen zijn anders. Het molecuul heeft dezelfde opbouw als "gewoon" water, maar de waterstofatomen zijn vervangen door deuteriumatomen. Behalve zwaar water bestaat er ook halfzwaar water dat slechts één deuteriumatoom bevat.
 • Waarom controleren waterleidingbedrijven alle aangesloten leidingwaterinstallaties?

  De waterleidingbedrijven voeren deze controletaak uit in het kader van het toezicht dat aan de Inspectie Leefomgeving & Milieu is opgedragen. De controle gebeurt op basis van de recent vernieuwde “Inspectierichtlijn controle leidingwaterinstallaties door waterleidingbedrijven”. Deze Inspectierichtlijn bevat de invulling van de controletaak volgens Artikel 24 van de Drinkwaterwet. De controle richt zich op alle aangesloten leidingwaterinstallaties. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op rijksoverheid.nl of Infodwi.nl.

 • Wat betekent aerosol?

  Heel kleine vloeistof- of vaste deeltjes die in de lucht verspreid worden.

 • Wat betekent de term waterketen?

  Een waterketen is de kringloop van het drinkwater: het oppompen van grond- of oppervlaktewater, het zuiveren en distribueren van drinkwater, de riolering en rioolwaterzuivering en de lozing ervan op het oppervlaktewater.

 • Wat houdt grondwaterzuivering in?

  Grondwaterzuivering is het voor menselijke consumptie geschikt maken van grondwater. Omdat de kwaliteit van de bron overal anders is, varieert dit zuiveringsproces per locatie.

  Het grondwater wordt opgepompt waarna ruwwaterleidingen het water naar een productielocatie vervoeren. Zo’n productiebedrijf ligt vaak in het waterwingebied, maar soms ook een paar kilometer verderop.

  Hier ondergaat het water een aantal behandelingen zoals bijvoorbeeld:

  • Beluchten.
  • Micro-organismen toevoegen om schadelijke stoffen te verwijderen.
  • Filteren door middel van nano- of membraanfiltratie.
  • Desinfecteren door middel van UV-straling.

  Eén drinkwaterproductiebedrijf kan water uit verschillende waterwingebieden verwerken.

 • Wat is UV-technologie?

  Deze technologie bestaat uit het desinfecteren van drinkwater met behulp van UV-straling.

  UV-technologie wordt ook samen met waterstofperoxide gebruikt om organische stoffen zoals bestrijdingsmiddelen af te breken.

 • Wat is beluchting?

  Beluchting is water in aanraking brengen met zuurstof door het tot hele kleine druppeltjes te verstuiven. Hierdoor verdwijnen de gassen en oxideren metalen zoals ijzer en mangaan tot kleine vlokken. Deze vlokken kunnen vervolgens gemakkelijk uit het water gefilterd worden.

 • Wat is een aquifer?

  Een aquifer is een watervoerende bodemlaag, doorgaans op 25 tot 100 meter diepte. Via een bron kan grondwater uit een aquifer opgepompt worden.

 • Wat is een collectieve leidingwaterinstallatie?

  Een collectieve leidingwaterinstallatie is een installatie waarmee water aan derden beschikbaar wordt gesteld. “Derden” zijn alle gebruikers van het water van de installatie.

  Collectieve leidingwaterinstallaties zijn aanwezig op veel plaatsen, zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, sauna’s, kantoorgebouwen etc. De eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water dat via de installatie uit de kraan komt. Het maakt daarbij niet uit of water via het waterleidingbedrijf wordt geleverd of dat het in eigen beheer wordt gewonnen.

  Meer informatie over collectieve installaties en meetprogramma’s is te vinden op de site www.rijksoverheid.nl.

 • Wat is een reinwaterkelder?

  Een reinwaterkelder is een reservoir waarin gezuiverd grondwater wordt opgeslagen. Doordat er een voorraad ontstaat, kan een reinwaterkelder de pieken in de vraag naar water opvangen.

 • Wat is het watersysteem?

  Het watersysteem is ander woord voor waterkringloop.

  Dit is de natuurlijke weg van het water. Neerslag valt op de grond en zakt in de bodem (grondwater) of loopt naar het oppervlaktewater. Het grootste deel komt uiteindelijk in zee terecht. Daar verdampt het, vormt het wolken die naar land drijven en opnieuw neerslag geven.

 • Wat is nano- of membraanfiltratie?

  Nanofiltratie, ook wel membraanfiltratie genoemd, is een zuiveringstechniek waarbij het water door een zogenaamd membraan wordt geperst dat uiterst kleine openingen heeft. Hierdoor worden kalk en kleurbestanddelen en organische microverontreinigingen uit het water gehaald. De fijnheid van de zeef bepaalt welke stoffen een membraan kan verwijderen.

  Vitens heeft onder andere membraaninstallaties op Schiermonnikoog, Vlieland en in Zwolle.

 • Wat is spuien?

  Spuien is een ander woord voor het doorspoelen en schoonmaken van waterleidingen.

 • Wat zijn micro-organismen?

  Dit zijn microscopisch kleine, levende wezens zoals bacteriën, schimmels, algen en eencellige dieren.

  Vanwege het vermogen van sommige micro-organismen om zeer specifieke (schadelijke) stoffen om te zetten in minder schadelijke stoffen worden deze organismen onder andere bij biologische grondreiniging (bodemsanering) gebruikt.