Voormalige productielocatie Goutum

Verkocht: Voormalige productielocatie Goutum

Deze voormalige productielocatie bestaande uit een pompgebouw van circa 235 m2 en twee reinwaterkelders ia al geruime tijd niet meer in gebruik voor de drinkwatervoorziening. Om onnodige leegstand en verval te voorkomen staat het object te koop. Vitens hoopt een nieuwe eigenaar te vinden met een visie op een (duurzame) herbestemming van het terrein en de aanwezige gebouwen.

Zowel het aangeboden pompgebouw als de twee drinkwaterreservoirs, die bekend staan als het ‘waterleiding complex’, worden sinds 2014 aangeduid als gemeentelijk monument. Via het Leeuwarder Restauratiefonds is financiële tegemoetkoming mogelijk. Laat u adviseren door een expert mocht u hiervoor in aanmerking willen komen

De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente heeft laten weten dat zowel een functiewijziging binnen de huidige bebouwing als nieuwe bebouwing op het perceel bespreekbaar is.

Omgeving
Deze voormalige productielocatie bevindt zich net buiten de stad Leeuwarden, Het perceel maakt onderdeel uit van een voormalige waterwingebied en productielocatie aan de rand van het dorp Goutum, onder de rook van Leeuwarden. Het perceel ligt aan de Overijsselseweg die parallel loop met de Overijsselselaan. Ten westen van het perceel zal op korte termijn de nieuwe wijk van Leeuwarden ‘Middelsee’ verrijzen die wordt ingesloten door het Van Harinxma-kanaal en het spoor Leeuwarden-Zwolle.Dit wordt geen brave nieuwbouwwijk maar een nieuw stuk stad met zo’n 2.800 woningen. Compact opgezet maar met veel water, inclusief haven, en groen.
 
Status
Deze voormalige productielocatie is in 2020 verkocht.
 
Kenmerken

  • Bouwjaar: Onbekend
  • Perceelgrootte: 5.204 m2; 2 kavels van resp. 4.744 m2 en 460 m2
  • Monument: Gemeentelijk monument
  • Bouwstijl: Onbekend