Mijn Droogteschade

Herziening Wierden

In 2013 heeft Vitens een deel van de waterwinning Wierden verplaatst naar het nieuwe waterwinveld Rectum/Ypelo. En in 2019 heeft Vitens een deel van de waterwinning Wierden verplaatst naar het nieuwe winveld Dennekamp.

Als gevolg daarvan wijzigt de droogteschade rond Wierden.  
De herziening Wierden is opgedeeld in drie deelgebieden:
- Ypelo 
- Notter
- Noord en Hoge Hexel 

Verder op de pagina wordt toegelicht wat de huidige status is van de deelgebieden. 

 

Informatie herziening Wierden Noord en Hoge Hexel

In 2013 heeft Vitens een deel van de waterwinning Wierden verplaatst naar het nieuwe waterwinveld Rectum/Ypelo. En in 2019 heeft Vitens een deel van de waterwinning Wierden verplaatst naar het nieuwe winveld Dennekamp. Als gevolg daarvan wijzigt de droogteschade rond Wierden.

Over welke periode wordt een vergoeding voor droogteschade uitgekeerd?
ACSG bepaalt de droogteschade vanaf begin 2013 en adviseert hoe de jaarlijkse vergoeding bepaald moet worden. Het advies van ACSG zal dus gaan over de periode 2013 t/m 2021 en over de toekomst.

Mogelijk ontvangt u al vergoeding van droogteschade. Het kan zijn dat u grond in gebruik heeft die ligt binnen het bestaande droogteschade gebied. De bestaande schaderegeling is gebaseerd op de onttrekkingen van Vitens aan de Nijverdalsestraat en aan de Ten Cateweg.

Door de verplaatsing naar het waterwinveld Rectum/Ypelo en naar Dennekamp is de hoogte van de droogteschade gewijzigd. Wanneer blijkt dat u in de periode vanaf 2013 te weinig vergoeding heeft ontvangen, zal Vitens dat alsnog uitkeren. De verwachting is dat ACSG in 2022 een ontwerpadvies stuurt. 

Wie ontvangt de vergoeding voor droogteschade?

Diegene die een perceel in gebruik heeft waar droogteschade optreedt, heeft recht op vergoeding van droogteschade. Het gaat dus om de grondgebruiker en niet om de grondeigenaar. In sommige gevallen hebben grondgebruiker en grondeigenaar onderling afgesproken wie de vergoeding van droogteschade ontvangt. Wanneer dat voor u geldt, kunt u dit aan Vitens doorgeven.

Vitens adviseert in het pachtcontract afspraken te maken over de droogteschadevergoeding, zodat beschreven is wie er recht heeft op de droogteschadevergoeding. 

Inventarisatie vanaf 2013 (alle deelgebieden)

Vitens inventariseert het grondgebruik vanaf 2013, dit geldt voor alle deelgebieden.

ACSG geeft advies over vergoeding
Na verwerking van de formulieren levert Vitens het grondgebruik aan de ACSG. Op basis hiervan stelt de ACSG een ontwerpadvies op. Op het ontwerpadvies kunt u binnen zes weken reageren en eventuele bezwaren kenbaar maken bij ACSG. De ACSG zal de bezwaren onderzoeken en vervolgens een definitief advies uitbrengen.

Overeenkomst op basis van ontwerpadvies 
Van ACSG verneemt u het daadwerkelijke droogteschadebedrag volgens de nieuwe regeling. Van Vitens ontvangt u een overeenkomst met daarin de bedragen van ACSG minus de bedragen die u afgelopen jaren van Vitens heeft ontvangen volgens de huidige regeling. Heeft u niet eerder een vergoeding van Vitens gehad, dan vindt er geen verrekening plaats. Alleen wanneer u te weinig heeft ontvangen krijgt u extra uitgekeerd; heeft u te veel ontvangen wordt dat niet verrekend.

Definitief advies ACSG
Nadat de ACSG het definitieve advies uitgebracht heeft, ontvangt u binnen twee maanden van Vitens bericht over de verdere afhandeling.

Ga voor meer informatie over de procedure naar de website van de ACSG.

Status herziening per deelgebied

Ypelo:
De herziening Ypelo is (zo goed als) afgerond. In december 2019 heeft ACSG het definitief rapport naar de grondgebruikers gestuurd. In 2020 heeft Vitens de grondgebruikers de eindafrekening gestuurd.

In de zomer van 2021 heeft het deelgebied Ypelo een correctie over de periode 2013-2020 ontvangen. Deze correctie vond plaatst aangezien er in juli 2021 door de Waterwerkgroep een besluit genomen is de regeling weersafhankelijk te maken. 

Eind mei 2022 hebben de grondgebruikers een overeenkomst ontvangen op basis van het bij Vitens bekende grondgebruik en op basis van weersafhankelijk. Deze overeenkomst betreft een voorschot op basis van de berekende droogteschadevergoeding.  


Notter: Deze herziening loopt op dit moment.
Eind 2020 heeft de ACSG een ontwerpadvies uitgebracht en naar de grondgebruikers verstuurd. In februari 2021 heeft Vitens een overeenkomst (voorschot) opgesteld op basis van het ontwerpadvies. Van Vitens heeft de grondgebruiker een overeenkomst (2013-2019) ontvangen met daarin de bedragen van ACSG minus de bedragen die u afgelopen jaren van Vitens heeft ontvangen. Heeft de grondgebruiker niet eerder een vergoeding van Vitens gehad, dan vindt er geen verrekening plaats. Er vindt dus alleen een verrekening plaats op basis van de oude regeling. Enkel wanneer de grondgebruiker te weinig heeft ontvangen krijgt de grondgebruiker extra uitgekeerd. Indien de grondgebruiker te veel heeft ontvangen wordt dat niet verrekend.

In de zomer van 2021 heeft Vitens een voorschot opgesteld over de periode 2013-2020. Dit betreft een voorschot op basis van een weersafhankelijke regeling. De verwachting is dat  ACSG in 2022 een definitief advies uitbrengt.  Na ontvangst van het definitief advies stuurt Vitens de definitieve overeenkomst 2021. 

Eind mei 2022 hebben de grondgebruikers een overeenkomst ontvangen op basis van het bij Vitens bekende grondgebruik en op basis van weersafhankelijk. Deze overeenkomst betreft een voorschot op basis van de berekende droogteschadevergoeding.  
De verwachting is dat  ACSG in 2022 een definitief advies uitbrengt.  Na ontvangst van het definitief advies stuurt Vitens de definitieve overeenkomst 2021. 

Wierden Noord en Hoge Hexel
Momenteel stelt een onafhankelijke Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) in opdracht van de provincie vast of er sprake is van droogteschade in dit gebied en hoe groot de schade als gevolg van de drinkwaterwinning is. 

De gebieden ten zuiden van de spoorbaan Wierden – Nijverdal zijn eerder al aan bod gekomen binnen de herzieningen van de droogteschaderegeling in het gebied rondom Ypelo en in het gebied Notter, die in 2012 zijn gestart.

Om de schade te bepalen wordt er een bodemkartering uitgevoerd in het gebied. Vanaf november 2020 kunt u dan ook een bodemkundige aantreffen in het gebied die op diverse plaatsen een boring zet.

Om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor vergoeding van droogteschade, sturen wij in de zomer 2021 een ‘Controle en Opgaveformulier’. Middels dit formulier vragen wij u uw grondgebruik vanaf 2013 tot en met 2021 op te geven. Deze informatie wordt door Vitens beschikbaar gesteld aan de ACSG. In de zomer 2021 ontvangt u hier meer informatie over.

In september 2021 vond er een inloopsessie plaats. 

De werkgroep Water Wierden 

De Werkgroep Water Wierden bestaat uit agrariërs die namens het gehele gebied (Noord, Notter en Ypelo) met de ACSG, LTO en Vitens praten over een nieuwe regeling.


Mijn Droogteschade

Met een Mijn Droogteschade account heeft u inzicht in uw gegevens, kunt u de overeenkomsten en uitbetalingen inzien.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.