- 1 maand geleden bijgewerkt.

2023 stabiel jaar voor Vitens, ondanks weersextremen

- Toekomstige duurzame drinkwatervoorziening vraagt om meer investeringen –

Vitens heeft in 2023 een stabiel jaar gedraaid. Ondanks weersextremen met 2023 als het warmste én het natste jaar ooit, slaagde drinkwaterbedrijf Vitens erin om stabiele prestaties neer te zetten. De impact van klimaatverandering wordt steeds duidelijker. De transitie naar een duurzame drinkwaterwinning wordt daarmee urgenter.
Infographic over de kerncijfers van Vitens in 2023

Stabiele bedrijfsvoering in 2023

Met dank aan alle ruim 1600 Vitensers heeft het drinkwaterbedrijf een stabiel jaar gedraaid. Ruim 340 miljoen kuub drinkwater is geleverd aan de ongeveer 6 miljoen klanten van het drinkwaterbedrijf. Dat is vergelijkbaar met jaar het ervoor. Het marginale verschil komt onder andere door minder vraag in de relatief natte zomer van 2023. Het totaal geleverde drinkwater in 2023 valt nog net binnen de maximale capaciteit dat Vitens kan leveren. Inzetten op nieuwe én het kunnen gebruiken van al vergunde ruimte en drinkwaterbesparing, blijft door de toenemende vraag onveranderd cruciaal voor de toekomstige leveringszekerheid van drinkwater. De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater was en blijft onverminderd hoog.

In lijn met onze strategie Elke Druppel Duurzaam slaagde Vitens erin de CO2-uitstoot te laten dalen met bijna 12%. De relatief natte zomer heeft er ook voor gezorgd dat Vitens – op het wingebied in Sint Jansklooster na - binnen haar vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater voor drinkwater is gebleven.

In het najaar is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) de verhoging van het tarief voor 2024 goedgekeurd vanwege, onder andere, inflatie en stijgende operationele kosten. De drinkwateromzet is in 2023 gestegen naar 426 miljoen euro.

In augustus heeft Vitens twee grootschalige kookadviezen afgeven. Reden hiervoor was dat de drinkwaterkwaliteit die klanten van Vitens mogen verwachten tijdelijk niet kon worden gegarandeerd. Voor deze klanten was dit zeer ingrijpend. Een andere kwestie die klanten raakte is de situatie rondom nieuwe particuliere aansluitingen in het werkgebied van Vitens. Door een gebrek aan mankracht en middelen bij onze aannemers konden aansluitingen op verschillende plaatsen niet tijdig gerealiseerd worden.

Verder kijkt Vitens positief terug op het verkrijgen van een winvergunning in Luxwoude, het afsluiten van diverse raamovereenkomsten om aannemers en toeleveranciers aan Vitens te binden en het afronden van een grote IT-migratie in het klantensysteem.

Het jaarverslag 2023 van drinkwaterbedrijf Vitens is gepubliceerd, hier leest u het complete jaarverslag.

Vooruitblik op 2024

Voor de leveringszekerheid en verdere verduurzaming van de drinkwaterwinning heeft drinkwaterbedrijf Vitens meer investeringsruimte nodig. In 2023 werd bijna het maximale bedrijfsresultaat op basis van het wettelijk begrensde rendement WACC (Weighted average Cost of Capital) behaald. Vitens wil een aanpassing van deze regelgeving zodat er meer ruimte ontstaat om investeringen te kunnen doen. Dat is nodig om de leveringszekerheid in de toekomst te realiseren. Met andere drinkwaterbedrijven heeft Vitens er bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat op aangedrongen om de WACC-regulering te verruimen.

De verwachte toenemende vraag naar drinkwater blijft ook in 2024 een belangrijk aandachtspunt. Wanneer de vraag naar drinkwater blijft toenemen en de vergunningsruimte niet wordt uitgebreid, ontstaat er in langere droge en warme zomerperioden een uitdaging in de drinkwatervoorziening. De in januari 2024 gepubliceerde signaalrapportage ‘Drinkwater steeds schaarser’ van de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) onderstreept de zorg van Vitens. Tegelijkertijd blijft Vitens vol inzetten met burgers en bedrijven op drinkwaterbesparing. Zo draagt Vitens eraan bij dat er voldoende drinkwater uit de kraan blijft stromen.

Bestuurswisseling

In april 2024 is Tjeerd Roozendaal gestart als nieuwe Bestuursvoorzitter van drinkwaterbedrijf Vitens. In het najaar van 2023 maakte Jelle Hannema bekend terug te treden als bestuursvoorzitter