Mogelijke verruiming van drinkwaterwinning Hammerflier

Hammerflier: voldoende drinkwater voor nu en later

Het Hammerflier is één van de gebieden in Overijssel waar mogelijk de drinkwaterwinning kan worden verruimd. Vitens heeft hier een vergunning voor het winnen van maximaal 5 miljoen kubieke meter water per jaar. Daarvan wordt op dit moment 1,6 miljoen daadwerkelijk gewonnen. De provincie Overijssel en Vitens willen de winning echter niet zomaar verruimen. Er zijn onafhankelijke bureaus ingeschakeld die zorgvuldig in kaart brengen welke effecten het oppompen van meer grondwater heeft voor bewoners, de leefomgeving, landbouw, gebouwen en natuur. Ook bekijken de onderzoeksbureaus welke mogelijkheden er zijn om eventuele effecten te voorkomen.

Stappenplan onderzoeken Hammerflier

De onderzoeksaanpak voor het Hammerflier bestaat uit de volgende stappen:
1. Onderzoek naar grond- en oppervlaktewater (grondwatermodel, pompproeven, wateraanvoerstelsel) 
2. Onderzoek naar effecten op landbouw
3. Onderzoek naar effecten op natuur
4. Onderzoek naar effecten op bebouwing

De onderzoeken zijn afgerond. Op dit moment geven de onderzoeksresultaten aanleiding om eerst verdere scenario’s uit te werken om te beoordelen of de vergunde drinkwaterwinning in het Hammerflier verantwoord ingezet kan worden.

Verdere uitwerking van scenario’s

Het vierde onderzoek naar de effecten op bebouwing laat zien dat er kans is op schade aan gebouwen als gevolg van een toename van grondwateronttrekking voor extra drinkwater. Dit geldt voor een derde tot de helft van de gebouwen in het gebied waar de grondwaterstand 25 cm of meer daalt als gevolg van de verruiming van de drinkwaterwinning. Ook buiten dit 25-centimeter gebied is er een kans op schade, maar deze kans wordt kleiner naarmate de grondwaterstanddaling minder groot is. Het onderzoek laat ook zien dat schade aan gebouwen, verlaagde grondwaterstanden en bodemdaling meerdere oorzaken en oplossingen kent. Denk aan: klimaatverandering, bouwkundige fouten, groeiende bomen en andere grondwateronttrekkingen. Vitens wil alleen op een duurzame manier drinkwater winnen en wil daarom samen met inwoners, betrokken gemeenten, waterschap en provincie verdere scenario’s uitwerken in een gebiedsgerichte aanpak. Deze gebiedsgerichte aanpak wordt onder regie van de provincie Overijssel opgepakt. Waar nodig kent deze aanpak aanvullende maatregelen om de impact van een verhoogde en vergunde drinkwaterwinning in het Hammerflier zoveel mogelijk te beperken. Na de zomervakantie wordt duidelijk hoe dit gebiedsproces eruit ziet. Pas nadat de uitkomsten van dit gebiedsproces bekend zijn kunnen we een besluit nemen over het wel of niet verhogen van de drinkwaterwinning. Het is nog niet bekend wanneer dit besluit genomen wordt.

Vragen?

Vragen over de lopende onderzoeken? Stuur dan een e-mail naar hammerflier@vitens.nl.