Het wordt steeds drukker in de ondergrond. De kans op graafschade wordt daarmee ook steeds groter. Helaas heeft dit niet alleen economische gevolgen, het kan ook erg gevaarlijk zijn. Zowel voor u, uw omgeving als het milieu. Daarom adviseren wij u een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Op deze manier voorkomen we samen schade aan waterleidingen.

Maatregelen voor werkzaamheden

Graafmelding (KLIC-melding)

Met een graafmelding voorkomt u graafschade aan kabels en leidingen in de grond. Naast dat een graafmelding wettelijk verplicht is, bereidt u zich op deze manier goed voor op wat komen gaat. Maak de graafmelding minimaal 10 werkdagen van tevoren, zodat tijdig overleg met Vitens mogelijk is.

Geldigheidsduur graafmelding 20 werkdagen

Een graafmelding is 20 werkdagen geldig. Onthoud dit bij het doen van de melding. De werkzaamheden moeten binnen 20 werkdagen van start gaan, maar hoeven niet binnen de periode van 20 werkdagen afgerond te worden.

Proefsleuf en melden afwijkende ligging

U bent verplicht handmatig een proefsleuf te graven voor visuele controle van de ligging van kabels en/of leidingen omdat de ligging van de leiding af kan wijken van de verstrekte gegevens. Wijkt de ligging van de leiding meer dan één meter af van de tekeningen? Geef dit dan door aan het Kadaster via het online-formulier ‘Melding afwijkende situatie’. Hier vindt u ook meer informatie. Het melden van een afwijkende ligging is wettelijk verplicht. U kunt wel gewoon doorwerken.

Eis-voorzorgsmaatregel (EV)

In sommige situaties gelden er extra regels, ook wel bekend als ‘Eis-voorzorgsmaatregel’ (EV). Heeft u bij de graafmelding een EV-brief ontvangen, neem dan zo snel mogelijk voor het mstarten van de graafwerkzaamheden contact op met Vitens KLIC. Dit betekent namelijk dat er in het betreffende gebied minimaal één leiding ligt die van zeer grote waarde is voor de drinkwatervoorziening. Maar misschien nog belangrijker, bij onverhoopte lekkage kunnen er grote veiligheidsissues, schade aan de omgeving en stagnatie van de werkzaamheden ontstaan. Vitens heeft 3 werkdagen (na contact) de tijd de voorzorgsmaatregelen vast te stellen.

Richtlijn zorgvuldig graafproces

Graaf conform de CROW Richtlijn Zorgvuldig Graafproces: ‘instructiekaart zorgvuldig graven’ (te bestellen via www.crow.nl)

Meer informatie
Voor uitgebreidere informatie om graafschade te voorkomen en zaken waar u vooraf tijdens de voorbereidingen rekening dient te houden verwijzen wij u naar deze handige snelkaart.

Toch Schade?

Ontstaat er door graafwerkzaamheden toch schade? Onderneem dan de volgende acties:

1. Let op uw eigen veiligheid
2. Zet het werk direct stop
3. Neem voldoende afstand
4. Bel ons storingsnummer 0800 0359 (gratis)
5. Zet de schadelocatie af

Wetgeving en handhaving

De Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten (WIBON) vervangt de in 2008 ingevoerde WION. De wet is sinds 31 maart 2018 van kracht. Doel van de WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen. Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te beperken. Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ziet toe op de handhaving van de wet.

Transitie fase aansluitschetsen

De WIBON verplicht de netbeheerders uiterlijk voor 2028 dat alle bestaande huisaansluitschetsen gevectoriseerd zijn. Vanaf 2019 zit Vitens in een transitie fase. Dit betekent dat de bestaande aansluitschetsen nog niet gevectoriseerd zijn en met een graafmelding apart als een pdf-bestand meegeleverd worden. De gevectoriseerde schetsen worden standaard in de levering opgenomen. Let op: de levering van huisaansluitschetsen gebeurt niet dubbel. Neem bij twijfel altijd contact op met 088-8846476.

Daarnaast kan u meer informatie vinden om graafschade te voorkomen op de volgende pagina's:
Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
Kabelleiding Overleg
Calamiteitenmelding Agentschap Telecom

Contact

Neem contact op met Vitens KLIC via telefoonnummer: 088-8846476 (bereikbaar tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar klic@vitens.nl.