Duurzaam drinkwaterbedrijf

In 2030 elke druppel duurzaam. Dat is onze missie. Die missie begint bij de kernprocessen van ons werk: winnen, zuiveren en leveren.

Jaarlijks maakt Vitens meer dan 360 miljard liter drinkwater. Dat drinkwater komt voor het grootste deel uit grondwaterbronnen. Die bronnen liggen in prachtige natuurgebieden, meer dan 100 in totaal. Het opgepompte water wordt in 93 productielocaties gezuiverd tot betrouwbaar kraanwater. Vervolgens transporteren we het via in totaal zo’n 50.000 kilometer aan waterleidingen naar 5,8 miljoen klanten in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht. 

In iedere stap van ons proces streven we naar een positieve impact op mens en natuur. Als maatschappelijke organisatie staat Vitens voor een duurzaam en gezond product: kraanwater. En we inspireren, stimuleren en ondersteunen iedereen om bewust met dat bijzonder gewone natuurproduct om te gaan.

Langetermijnvisie infrastructuur

Onze drinkwatervoorziening staat voor grote uitdagingen. Zoals klimaatverandering, grillige gebruikspatronen, technologische ontwikkelingen, een volle ondergrond en de balans tussen kwetsbare bronnen en leefomgeving. Al deze ontwikkelingen hebben grote impact op de infrastructuur van Vitens. Het betekent dat we investeringsbeslissingen moeten nemen voor de lange termijn, waarmee we kunnen inspelen op al die veranderingen en onzekerheden. In onze langetermijnvisie zetten we hiervoor de grote lijnen uit. Waarbij we vooral inzetten op flexibiliteit, intelligentie en duurzaamheid van de drinkwatervoorziening. 

Langetermijnvisie infrastructuur

Hoe duurzaam zijn Vitens’ kernprocessen?   

Lees hieronder meer over:

  • Winnen 
  • Zuiveren 
  • Leveren 
  • Gebruiken  

Winnen

Beschermen en verbeteren van de kwaliteit van grondwaterbronnen

Het beschermen van grondwaterbronnen is een belangrijke strategische pijler voor Vitens. Grondwater is onze primaire grondstof. We willen hier dus zo veel mogelijk controle over hebben. We monitoren voortdurend bij onze winlocaties. Met een early warning-systeem kijken we naar ontwikkelingen rond onze bronnen en weten we op tijd waar mogelijke verontreinigingen opkomen. Dan proberen we de bron op te sporen.

Maar het beschermen van grondwaterbronnen is complex. Bovengronds beïnvloeden allerlei activiteiten (wonen, landbouw, industrie, et cetera) de kwaliteit van het grondwater. Daarom agenderen we het belang van bronbescherming in het politieke en maatschappelijke debat, beheren we onze gebieden op een duurzame manier en werken we samen met partijen in onze directe omgeving om de leefomgeving (en daarmee onze bronnen) schoon te maken.  

Lees hier meer over de wens van Vitens om te komen tot een duurzaam waterecosysteem

Ecologisch beheren van natuurgebieden 

Hoe schoner de bodem, hoe schoner het grondwater. Want de bodem reinigt regenwater tijdens de lange weg die het aflegt om bij een grondwaterbron te komen. Vitens beheer ongeveer 2.600 hectare natuur. We beheren onze waterwingebieden ecologisch. Dat betekent dat een gezonde bodem en een gezond ecosysteem centraal staan. De negatieve effecten van onze waterwinactiviteiten beperken we zoveel mogelijk. Waar het kan, voegen we waarde toe aan de natuur. Bijvoorbeeld door het creëren van meer biodiversiteit en ruimte voor verschillende diersoorten.   
Lees meer over water en natuur

Klimaatvoetafdruk verkleinen

Bij het maken van drinkwater komen vooral de broeikasgassen CO2 en CHvrij. Dat gebeurt tijdens het winnen en zuiveren van grondwater. Vitens zet steeds meer in op het afvangen van methaan dat bij ons productieproces vrijkomt. Het opgevangen methaan gebruiken we vervolgens als energie voor onze bedrijfsvoering. Hiermee verkleinen we onze klimaatvoetafdruk

Zuiveren

Streven naar circulariteit en recycling

Het zuiveren van drinkwater heeft een impact op de natuur. Maar het kan juist ook wat teruggeven. Bij het zuiveren van grondwater blijven verschillende natuurlijke reststoffen over. Zoals humuszuren, kalk, waterijzer en methaan. Hiermee maken we bijvoorbeeld bodemverbeteraars en wekken we energie op. En we bouwen productielocaties natuurinclusief. Dat betekent dat er we kijken naar hoe we meerwaarde kunnen creëren voor de natuurlijke omgeving.

Duurzame energie 

Vitens verbruikte in 2019 167 gigawattuur aan energie. Die energie ging vooral uit naar het winnen en zuiveren van grondwater. En het leveren van drinkwater. Waar we energie verbruiken, proberen we zoveel mogelijk energie weer op te wekken. Dat doen we vooral door methaan uit het grondwater op te vangen en te hergebruiken als energiebron. Maar we installeren ook zonnepanelen. In 2019 hebben we op deze manier 4,7 gigawattuur aan energie duurzaam opgewekt. 

Natuurinclusief bouwen van productielocaties 

Vitens neemt natuur mee als integraal onderdeel bij bouwplannen. Dat betekent dat bij het bouwen van nieuwe productielocaties en bij het verbouwen van bestaande locaties actief wordt gekeken naar het creëren van meerwaarde voor de natuur. Door vroeg in het planproces de mogelijkheden voor natuur te onderzoeken en te integreren, zijn er veel dingen mogelijk.
Lees hier meer over natuurinclusief bouwen

Leveren

Zo min mogelijk impact op mens en natuur 

Via 50.000 kilometer aan leidingen pompen we drinkwater van productielocaties naar onze klanten. We zijn altijd wel ergens bezig met het aanleggen, onderhouden of repareren van leidingen. Dat merken onze klanten en dat merkt de natuur. Met techniek, beleid en samenwerkingen houden we het leidingnetwerk én de natuur gezond. 

Aandacht voor materiaalgebruik en recycling 

In 2018 ondertekende Vitens het samenwerkingsverband ‘Blauwe Netten’. Sinds begin 2019 zijn alle Nederlandse drinkwaterbedrijven hierbij aangesloten. Blauwe Netten is een samenwerkingscoalitie met als doel de drinkwatersector duurzamer te maken. De coalitie focust op de volgende onderwerpen: een grondstoffenpaspoort voor leidingen, duurzame energie, CO2 beprijzing en duurzame alternatieve chemicaliën.  

Het grondstoffenpaspoort is een werkmethodiek die nauwkeurig monitort welke materialen door werkzaamheden van drinkwaterbedrijven in de bodem terechtkomen. En hoe die materialen aan het einde van hun levensduur duurzaam hergebruikt kunnen worden.  

Gebruiken

Bewustwording over de waarde van water 

Bewustwording van de waarde van drinkwater en duurzaam watergebruik zijn belangrijke thema’s voor Vitens. Veel mensen denken gemiddeld veel minder water te gebruiken dan ze eigenlijk doen. Gemiddeld gebruik je ongeveer 120 liter drinkwater per dag. Maar uit onderzoek blijkt dat we zelf denken maar de helft, dus ongeveer 60 liter, te gebruiken.  

In de video vertelt Wytse hoe hij bewust met water bezig is. Hij gebruikt regenwater voor zijn tuin, om zijn wc door te spoelen en voor de wasmachine

 

 

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.