Graafschade voorkomen

Het is druk onder de grond. Alleen Vitens heeft al 49.600 kilometer ondergrondse hoofdleidingen in beheer. Deze leidingen voorzien onze klanten van schoon en zuiver drinkwater. Op het moment dat er geen of vies water uit de kraan komt, is er iets mis met de watervoorziening. Graafschade is hier soms vaak de oorzaak van.

Door schade aan leidingen als gevolg van graafwerkzaamheden komen gebieden soms zonder water, stroom, gas of datacommunicatie te zitten. Elk jaar veroorzaken graafwerkzaamheden zo’n 25 miljoen euro aan onbedoelde graafschade. Per 1 juli 2018 is de herziening van Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten (WIBON) in werking getreden. Om zo veel mogelijk schade te beperken door graafwerkzaamheden wordt gewerkt aan een nieuw systeem KLIC. Dat maakt het eenvoudiger graafwerkzaamheden te melden, informatie over de ligging van netten uit te wisselen en voorzorgsmaatregelen te nemen voordat men start met graven.

Goede voorbereiding

Met miljoenen kilometers aan kabels, leidingen en buizen is het belangrijk dat belanghebbenden (provincie, gemeente, netbeheerders en waterschappen) tijdig op de hoogte zijn van werkzaamheden in de grond. Het liefst al in de plan- en ontwerpfase van een uit te voeren project. Zo kan men rekening houden met elkaars werk en planningen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de buurt van onze waterleidingen zijn er richtlijnen ontwikkeld. Deze staan vermeld in het naslagwerk CROW 500, met de naam Schade voorkomen aan kabels en leidingen. Raadpleeg deze vooraf en neem ze in de onderzoeks- en ontwerpfase op in de risicoanalyse en/of het maatregelenplan.  Met een goede voorbereiding levert u voor Vitens een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid van ons waterleidingnet. Wanneer we voor uw werkzaamheden de waterleiding moeten afsluiten, kunnen we onze klanten hier tijdig van op de hoogte stellen.

Achter de schermen

Door het toepassen van de richtlijnen en adviesbladen hoeven de werkzaamheden niet onnodig uit te lopen en voorkomt u onvoorziene uitgaven. Voor omwonenden en onze klanten betekent het dat straten minder lang opengebroken zijn. We werken niet alleen op straat meer samen, ook achter de schermen bij de voorbereiding.

Afwijkende situatie?

Soms ligt een kabel of leiding niet op de plek waar deze volgens de informatie hoort te liggen. Of er wordt een net gevonden dat niet op de aangeleverde tekeningen staat. We spreken dan van een afwijkende situatie. Volgens de wet is een grondroerder verplicht een afwijkende situatie van een net te melden aan het Kadaster

Toch iets niet duidelijk na de ontvangen informatie graafmelding? Het zou kunnen voorkomen dat vanuit de aangeleverde tekening informatie iets u niet duidelijk is. U kunt Vitens tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer: 088-8846476.

Toch schade?

Ontstaat er door graafwerkzaamheden toch schade? Onderneem dan de volgende acties:
1. Let op uw eigen veiligheid
2. Zet het werk direct stop
3. Neem voldoende afstand
4. Bel ons storingsnummer 0800 0359 (gratis)
5. Zet de schadelocatie af

Wetgeving en handhaving

De Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten (WIBON) vervangt de in 2008 ingevoerde WION. De wet is sinds 31 maart 2018 van kracht. Doel van de WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen. Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te beperken. Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ziet toe op de handhaving van de wet.

Transitie fase aansluitschetsen

De WIBON verplicht de netbeheerders uiterlijk voor 2028 dat alle bestaande huisaansluitschetsen gevectoriseerd zijn. Vanaf 2019 zit Vitens in een transitie fase. Dit betekent dat de bestaande aansluitschetsen nog niet gevectoriseerd zijn en met een graafmelding apart als een pdf-bestand meegeleverd worden. De gevectoriseerde schetsen worden standaard in de levering opgenomen. Let op: de levering van huisaansluitschetsen gebeurt niet dubbel. Neem bij twijfel altijd contact op met 088-8846476.

Meer weten?

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
Kabelleiding Overleg
Calamiteitenmelding Agentschap Telecom

Bekijk ook eens deze video's

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement