Algemeen
Kan Vitens onderzoeken wat er in het water zit?
Ja, dat kan. Het is belangrijk om het onderzoeksdoel aan te geven. Op basis van dit onderzoeksdoel kan Vitens u adviseren welke analyses uitgevoerd moeten worden. Het aantal analyses dat uitgevoerd moet worden bepaalt uiteindelijk de kosten van het onderzoek.
Wie is Vitens Solutions?

Voor vragen over laboratoriumonderzoek:

Marcel Mulder
Account Manager, Vitens Solutions
+31 6 51 45 78 74
Marcel.Mulder@vitens.nl

Richard Koehoorn
Account Manager, Vitens Solutions
+31 6 10 14 50 81
Richard.Koehoorn@vitens.nl

Vragen over onderzoek &   samenwerking:

Rik Thijssen
Manager, Vitens Solutions
+31 88 884 55 01
+31 6 22 51 70 20
Rik.Thijssen@vitens.nl

Adressen

Laboratorium
Snekertrekweg 61
8912 AA Leeuwarden
Bezoekadres
Reactorweg 47
3542 AD Utrecht

Kijk voor meer informatie op onze contactpagina.

Bronwater
Kan Vitens bronwater testen op drinkwaterkwaliteit?
Ja, ook dat is mogelijk. Om bronwater te beoordelen op geschiktheid als drinkwater moeten echter alle parameters vermeld in het Drinkwaterbesluit gemeten moeten worden. Dit is een kostbare zaak. In het Drinkwaterbesluit staat dat moet worden gekeken naar alle mogelijke vervuilingen zoals oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen en zware metalen. Hierdoor is het soms goedkoper leidingwater te gebruiken. Wilt u weten of bronwater in uw geval voordeliger is? Neem dan contact met ons op.
Moet ik bronwater voor eigen gebruik ook laten testen?

In dat geval is beperkte analyse meestal voldoende, met daarbij een inschatting van eventuele bedreigingen voor de kwaliteit. Voor deze inschatting zijn de volgende zaken van belang:

 • De diepte van de bron.
 • De aanwezigheid van industrie in de omgeving.
 • De aanwezigheid van tuin-/landbouwactiviteiten in de omgeving.
 • De aanwezigheid van (vuil)stortplaatsen.

Als naar aanleiding van deze inschatting geen bedreigingen worden gezien, en het bronwater bestemd is voor eigen gebruik, is beperkt onderzoek voldoende. Vitens kan een monsternemer bij u langs sturen om het bronwater te bemonsteren.

Het Vitenslaboratorium
Wat is de levertijd van een wateronderzoek?
Over het algemeen worden gangbare analyses binnen een week gerapporteerd. De maximumlevertijd is tien dagen.
Hoe wordt (water)onderzoek gerapporteerd?
U ontvangt van ons per post een analyserapport.  U kunt er ook voor kiezen het analyserapport als pdf-bestand per e-mail te ontvangen. Ook is het mogelijk eerst een concept-analyserapport per e-mail te ontvangen.
Is het laboratorium de hele week geopend?
Ja, van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00, en op zaterdag van 09.00 tot 17.00.
Onderzoek
Kan Vitens ook een spoedonderzoek uitvoeren?
Jazeker. Voor een dergelijk onderzoek worden wel extra kosten berekend. De toeslag kan worden berekend in procenten op het reguliere tarief, of door een aangepast spoed-uurtarief. Meer weten neem contact op.
Aan welke normen moet mijn drinkwater voldoen?
In het distributienet moet het water op alle tappunten voldoen aan de normen zoals die genoemd zijn in het Drinkwaterbesluit (2011).

Bij een eigen bron is er mogelijk een waterbehandeling aanwezig. In dat geval mogen bepaalde parameters vóór de behandeling afwijken van deze norm (bijv. bij een ontijzering geldt dit voor ammonium, ijzer, mangaan en zuurstof). Voor nadere informatie  kunt u contact met ons opnemen.
Welke drinkwateronderzoeken zijn verplicht?

Is één van de situaties op u van toepassing? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers:

 • Bij waterwinning via een eigen bron en levering drinkwater aan derden: meetprogramma lllA.
 • Na een waterbehandeling: meetprogramma lllC of lllE.
 • Bij levering koud water van meer dan 100 m3 per dag: meetprogramma lllF.
 • Bij levering warm tapwater meer dan 30 m3 per etmaal: meetprogramma lllG.
 • Een drinkwaterreservoir of reinwaterkelder aanwezig? Meetprogramma volgens waterwerkblad 1.4. 

Voor nadere informatie  kunt u contact met ons opnemen.

Zijn de onderzoeken en monsternemingen geaccrediteerd?
Ja, de meest voorkomende analyses zijn geaccrediteerd (L043), zoals onderzoek op legionella, colibacterie en de meest voorkomende chemische parameters in drinkwater. Op het analysecertificaat is elke geaccrediteerde verrichting gemerkt met een Q. Ook de monsterneming van leidingwater, zwemwater en proceswater is geaccrediteerd. Dat geldt ook voor onderzoek en monsterneming naar legionella.
Wat wordt bedoeld met "wie is de toezichthouder?"

Per locatie en soort installatie kan een andere wetgeving van toepassing zijn en daarmee varieert ook de toezichthouder:

 • Voor leidingwaterinstallaties is dit het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • Voor zwemwater is dit de Provincie.
 • Voor andere situaties, kijk op www.rijksoverheid.nl.

Ik ben lid van een koepelorganisatie kom ik in aanmerking voor een korting?
Neemt u in dat geval contact met ons op: wij zullen dan zo snel mogelijk uitzoeken of u korting kunt krijgen.
Kan Vitens ook reinigingen van drinkwaterinstallaties uitvoeren?
Vitens Solutions heeft partners die u drinkwaterinstallatie kunnen reinigen na vastgestelde verontreiniging. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.
Hoe doe ik een digitale melding bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van een legionellaoverschrijding?
U kunt rechtstreek via het nieuwe digitale meldingsformulier van Inspectie Leefomgeving ILT de melding en afmelding doen.
Legionella
Is Vitens in het bezit van de BRL 6010-certificering t.b.v. legionellapreventie?
Nee Vitens zelf is niet in het bezit van de kwaliteitsverklaring inzake de nieuwe KIWA Certificering (BRL 6010 nr. K21467/04 betreffende risicoanalyse en beheersplan legionellapreventie).  Hiervoor werken we met partners welke daar wel aan voldoen. Graag brengen we u in contact met onze partners partners die dit prima voor u kunnen verzorgen.
Is legionella gevaarlijk in drinkwater?
Legionella is alleen gevaarlijk als hij in de longen doordringt bij inademing. Dat gebeurt alleen wanneer de bacterie door hele kleine druppeltjes in de lucht is terecht gekomen. Een fijne verdeling van waterdruppeltjes in lucht noemen we een aerosol. Contact via de maag (bij drinken) is niet gevaarlijk.
Hoe lang duurt het voordat een monster is geanalyseerd op legionella?
Vitens maakt gebruik van de snelste methode, die gebruik maakt van PCR-bevestiging waardoor u een binnen 7 dagen bevestigd resultaat heeft. Als het nodig is kunnen we binnen 24 uur analyseren. Neemt u daarvoor contact met ons op.
Heb ik een onderzoeksverplichting voor legionella?

Voor leidingwaterinstallaties geldt alleen een onderzoeksplicht voor locaties met een verhoogd risico. Deze locaties worden in het Drinkwaterbesluit genoemd:

 • Zorginstellingen.
 • Zwem- en badgelegenheden.
 • Verblijfsaccommodaties.
 • Kampeerterreinen.
 • Asielzoekerscentra.
 • Jachthavens.
 • Penitentiaire inrichtingen.
 • Truckstations met douchegelegenheid.
 • Leidingwaterinstallaties op evenementen.

  Voor zwemwater geldt een onderzoekplicht voor bassins waarin verneveling plaats kan vinden,  zoals bij:

 • Waterspeeltoestellen.
 • Whirlpools.
 • Borrelbanken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Moet ik meer doen dan alleen legionellamonsters laten nemen als mijn locatie onder de onderzoeksverplichting valt?
Ja. Wanneer u deze verplichting valt,  moet u ook een risicoanalyse laten uitvoeren en een beheersplan laten opstellen. In dat beheersplan staan alle acties beschreven die nodig zijn om op een veilige manier met de waterinstallatie om te gaan. Deze beheersplannen kunnen onze partners voor u verzorgen. Voor meer informatie over het laten uitvoeren van een risicoanalyse en/of het opstellen van een beheersplan kunt u contact met ons opnemen.
Wat houdt de zorgplicht in?
Als een locatie niet valt onder de onderzoeksplicht, maar wel water levert aan derden (bezoekers, personeel, passanten), dan bent u zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de waterkwaliteit. De toezichthouder toetst niet vooraf hoe u dit organiseert, maar kan in geval van een ernstige besmetting of normoverschrijding wel vragen hierover stellen. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.
Aan wie en hoe moet ik een legionellaoverschrijding melden?

Als uw locatie onder de verplichting valt, dan moet u de melding richten aan:

 • Voor leidingwater/drinkwater aan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) d.m.v. het verzenden van een digitaal meldingsformulier. Klik hier om naar dit formulier te gaan. (Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt of de besmette punten in gebruik mogen blijven of afgesloten dienen te worden).
 • Voor Zwemwater aan de Provincie via een meldingsformulier.
 • Voor proceswater aan de GGD.
Verzorgt Vitens ook de uitvoering van beheersmaatregelen?
Vitens werkt samen met partners die beheersmaatregelen van u overnemen. Dat kan automatisch (bijv. bij temperatuurmetingen). Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.
Mijn seizoensbedrijf is maar een aantal maanden geopend, heb ik dan nog een legionellaonderzoeksverplichting?
Strikt genomen is er voor legionella een onderzoeksverplichting met een frequentie van 2 maal per jaar. Als de openingsperiode korter is dan 6 maanden, dan kunt u de toezichthouder verzoeken om vermindering van de voorgeschreven frequentie; de toezichthouder kan dan wel voorwaarden stellen.

De website Vitens.nl werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement