- 8 maanden geleden bijgewerkt.

Definitieve vergunning drinkwaterwinning Luxwoude

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben 26 september het besluit genomen een vergunning te verlenen aan Vitens voor grondwaterwinning in Luxwoude. Bij die winlocatie mag Vitens 6.500.000 kubieke meter per jaar gaan winnen. Drinkwaterbedrijf Vitens is blij met de verlening van de vergunning. Zodat in de toekomst met extra vergunningen drinkwater geleverd kan worden aan burgers en bedrijven in Friesland. 
De productielocatie Luxwoude past door de omvang van de winning en de strategische ligging ten opzichte van de al aanwezige productielocaties in Friesland uitstekend in de Vitens Streefstructuur. De drinkwatervoorziening wordt flexibeler en robuuster. Ook wordt met de winning in Luxwoude invulling gegeven aan het beleid “Elke druppel duurzaam”, omdat de locatie geschikt is om duurzaam grondwater te winnen.

Uitbreiding van de wincapaciteit in Fryslân is nodig om aan de toenemende vraag naar drinkwater te kunnen blijven voldoen. De grondwaterwinning Luxwoude ligt binnen de ‘aanvullende strategische voorraden’ die zijn opgenomen in de drinkwaterstrategie ‘Wetter foar letter’, in 2021 vastgesteld door provincie Fryslân en Vitens. Uit uitgebreid onderzoek in de afgelopen zeven jaar bleek dat deze locatie geschikt is om duurzaam grondwater te winnen. Naast de winlocatie wil Vitens in Luxwoude een productielocatie bouwen om het gewonnen grondwater te zuiveren en vanaf 2030 te leveren aan het leidingnetwerk.

Ook ligt vrijwel gelijktijdig, met ingang van het 28 september jl. het ontwerpbestemmingsplan “Luxwoude grondwaterwinning en drinkwaterproductielocatie” (Gemeente Opsterland) ter inzage.

Zorgplicht

Provincies en gemeenten hebben de zorgplicht voor een duurzame drinkwaterwinning. Vitens heeft de leveringsplicht voor drinkwater. De provincie is ook bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen bij het oppompen van grondwater voor drinkwaterproductie. “Bij de beslissing over een dergelijke aanvraag, weegt de provincie het belang van een duurzame drinkwatervoorziening af tegen het belang van derden die hierdoor nadelig beïnvloed kunnen worden. Op basis van deze afweging is de vergunning voor de onttrekking van grondwater ten behoeve van de drinkwaterproductie verleend aan Vitens”, aldus de provincie. In de afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van drinkwaterwinning nabij Luxwoude. Ook is Vitens al jaren in gesprek met belanghebbenden in de omgeving.

Nu de provincie een vergunning heeft verleend voor de grondwaterwinning nabij Luxwoude gaat Vitens door met het proces om in 2030 de waterwinning en productielocatie operationeel te hebben.

Zie ook de projectsite van Luxwoude.

[Update 18 maart 2024: In eerste instantie stond een fout in dit bericht, namelijk “Vrijwel tegelijkertijd, namelijk op 19 september, heeft de Gemeenteraad van Opsterland haar akkoord gegeven op het Ontwerpbestemmingsplan voor het wijzigen van de bestemming van het huidige bosgebied in waterwingebied. Dit maakt de bouw van de productielocatie op het wingebied mogelijk.”

Toelichting: B&W van Opsterland hebben het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit plan moet echter nog door de gemeenteraad behandeld worden.]