- 11 maanden geleden bijgewerkt.

Doelen niet binnen bereik; kwaliteit van water onder druk

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft op 11 mei 2023 het rapport ‘Goed water goed geregeld’ gepubliceerd, waarin staat dat met het huidige Nederlandse beleid de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 redelijkerwijs niet meer gehaald kunnen worden. Volgens de raad zijn de KRW-doelen ook na 2027 waarschijnlijk niet te realiseren zonder aangescherpte beleidsaanpak. Daarom vraagt de raad aandacht bij de ministers van IenW, LNV, VRO en N&S voor een doortastender aanpak en meer urgentie.[No text in field]
Bomen zand en water
Infiltratievijver Epe

RLI doet aanbevelingen voor aanscherping van het Nederlandse KRW-beleid om de doelen zo snel mogelijk te realiseren en vervolgens te vast te houden. Vitens is blij dat er in de aanbevelingen veel aandacht is voor drinkwaterbronnen.

Aanbevelingen van RLI

RLI doet vijf aanbevelingen aan de Nederlandse overheid:

  1. Zorg voor betere doorwerking van de KRW op alle relevante beleidsterreinen en tref hiervoor verplichtende maatregelen;
  2. Maak alle onttrekkingen uit grond- en oppervlaktewater vergunning-of melding plichtig en reserveer voldoende fysieke ruimte voor drinkwaterwinning;
  3. Verminder de nutriëntenconcentratie in het grond- en oppervlaktewater
  4. Laat de KRW-doelen doorwerken in de wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen, prioritaire stoffen, opkomende stoffen en medicijnresten;
  5. Begin direct met het doorrekenen van alle maatregelen.

Overheden geven niet voldoende invulling aan wettelijke zorgplicht

Specifiek voor de drinkwatersector is relevant dat de raad concludeert dat provincies, waterschappen en gemeenten niet voldoende invulling geven aan hun wettelijke zorgplicht voor de bescherming van drinkwaterbronnen.

Jelle Hannema (CEO Vitens): “Het is heel belangrijk dat in dit advies doorklinkt hoe essentieel het is om de kwaliteit van drinkwaterbronnen te beschermen en de beschikbaarheid van drinkwater in het watersysteem te garanderen door grondwaterstanden op peil te houden. Dit vraagt om actie van betrokken overheden om andere, diffuse onttrekkingen te beheersen. Gezamenlijk kunnen we de kwaliteit van water verbeteren door te voorkomen dat er schadelijke stoffen in het water terechtkomen. Wij vragen al langer om voldoende ‘ruimte’ voor drinkwatervoorzieningen – zowel als beschikbare hoeveelheid in het watersysteem als in nieuwe vergunningen. De aanbevelingen laten zien dat het is nu tijd is voor actie. De vrijblijvendheid is wat ons betreft voorbij. En als iedereen zijn verantwoordelijk neemt geloof ik dat we een heel eind kunnen komen!”
In de uitzending van Nieuwsuur op 11 mei 2023 hebben Dunea en Vitens meegewerkt aan een item over het grote belang van de kwaliteit en kwantiteit van water. Deze staan beide onder druk en zetten de leveringszekerheid op scherp. Het is voor drinkwaterbedrijven steeds moeilijker om kwalitatief goed drinkwater te kunnen blijven leveren. Kijk hier het item van Nieuwsuur terug. Daar legt Doeke Schippers, strateeg bij Vitens uit wat Vitens doet om de kwaliteit en de kwantiteit iedere dag weer te borgen. Hij laat zien hoe onze 'wateraccu' in Epe werkt en hoe de proef bij de IJssel, waar Vitens onderzoekt of water uit de IJssel drinkwater kan worden, bijdraagt aan de leveringszekerheid. Het laat tevens zien hoe belangrijk onze 'bronnen' zijn.