- 11 maanden geleden bijgewerkt.

Meer investeringen nodig voor watertransitie en leveringszekerheid drinkwater

- In 2022 minder drinkwater geleverd tegen hogere (operationele) kosten -

Als antwoord op de noodzakelijke watertransitie en om de leveringszekerheid te kunnen garanderen moet drinkwaterbedrijf Vitens meer investeren. Dit om een robuuste en duurzame infrastructuur voor de toekomstige drinkwatervoorziening te garanderen. Daarnaast moeten overheden, vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke zorgplicht, ervoor zorgen dat met nieuwe en bestaande vergunningen voor drinkwaterwinning de benodigde wincapaciteit onmiddellijk beschikbaar komt.
Productielocatie Soestduinen

Ondanks de warme zomer van 2022 heeft Vitens minder drinkwater geleverd dan gepland. Mede door de hogere energieprijzen en de inzet op water besparen heeft Vitens vorig jaar 13,4 miljoen kuub minder drinkwater geleverd dan de geplande 361 miljoen kuub. Ook zijn de kosten flink gestegen, zoals energiekosten, grondstoffen en compensatie van droogteschade. Dit heeft in 2022 gezorgd dat het nettoresultaat circa € 19 miljoen lager is dan gepland. Dit resultaat heeft Vitens hard nodig om de investeringen te kunnen financieren.

Jelle Hannema: “Wij zijn samen met onze partners de weg ingeslagen naar een toekomstbestendige drinkwatervoorziening, maar het tempo moet omhoog. De overheden zijn aan zet om voldoende wincapaciteit voor Vitens te garanderen, zodat inwoners en bedrijven drinkwater kunnen blijven krijgen. We moeten het samen doen en 2023 wordt wat ons betreft het jaar waarin we met z’n allen (groen) gas geven en woorden omzetten in daden. De tegenstrijdigheid daarbij is dat wij onze klanten aanmoedigen spaarzaam te zijn met drinkwaterverbruik terwijl ze er vervolgens een hogere prijs voor betalen!”

Financiering

De verwachting is dat door de woningbouwopgave, demografische ontwikkelingen, klimaatverandering en economische groei de drinkwatervraag op de langere termijn verder gaat stijgen. In combinatie met de enorme vervangingsopgaven van onze infrastructuur, leidt dit tot een sterke stijging van ons investeringsniveau.
Vitens moet dus enerzijds extra investeren in het klimaat- en toekomstbestendig maken van het watersysteem en duurzame drinkwatervoorzieningen. Anderzijds zullen wij de uitgangspunten van ons financieel beleid robuuster maken om de toenemende onzekerheden te kunnen opvangen. Structurele tariefsverhogingen in de toekomst zijn in dit licht onontkoombaar. Belangrijk daarbij is om onze financiële positie van Vitens gezond te houden, zodat Vitens over voldoende eigen vermogen beschikt om de noodzakelijke investeringen te kunnen financieren. Wij doen een dringend beroep op de Rijksoverheid om de toegestane resultaatsmarge, met behulp van de WACC-methodiek, te verhogen, zodat de benodigde investeringen kunnen worden gefinancierd.

Bedrijfsvoering in 2022 op orde

Ondanks de droge en warme periodes in 2022 heeft Vitens in haar bedrijfsvoering stabiel gedraaid. Tijdig anticiperen op de waterverdeling en door effectieve klantcommunicatie, gericht op bewust drinkwatergebruik, hebben daaraan bijgedragen. Door nauwe samenwerking in de communicatie met de aandeelhouders en andere partners is de boodschap om ‘wijs met drinkwater’ om te gaan breed in het Vitens-gebied uitgedragen. Vitens is ook bijna overal, zonder overschrijdingen, binnen de vergunningsruimte gebleven. Het is wel duidelijk dat de beschikbare vergunningsruimte voor de korte termijn nu wel is opgebruikt.

Vergunningen

Vitens blijft daarom een dringend beroep doen op de betrokken overheden om hun zorgplicht te vervullen en in de benodigde vergunningsruimte – met het mogelijk maken van het benutten van bestaande vergunningen en vinden van nieuwe bronnen voor de drinkwaterwinning - te voorzien. Voldoende en kwalitatief goed drinkwater is een eerste levensbehoefte en van groot maatschappelijk belang voor de volksgezondheid en de hygiëne. Geef drinkwater daarom de prioriteit die noodzakelijk én urgent is, en die nota bene in de wet verankerd is. Ondanks de inzet op waterbesparing en ons pleidooi voor watervriendelijk bouwen bij de toekomstige woningbouwopgave, is extra vergunnings- en productiecapaciteit nodig om te kunnen inspelen op de toenemende vraag.