- Meer dan een jaar geleden bijgewerkt.

Onderzoek water besparen met kleine knop afgerond

Een derde van de klanten van Vitens gebruikt bij een kleine boodschap niet altijd de kleine spoelknop in het toilet. Vitens heeft onderzocht of dit gedrag kan worden beïnvloed door de inzet van een wc-bespaarpakket. De resultaten zijn positief. De deelnemers aan het onderzoek zijn gestimuleerd om de kleine knop te gebruiken en doen ook meer hun best op het gebied van waterbesparing.

WC-bespaarpakket met bedrukt wc-papier en sticker
Het WC-bespaarpakket bestaat uit een WC-rol en een sticker.

Wc-bespaarpakket

Het pilotonderzoek is uitgevoerd tussen september en november 2022. Klanten die op onze website de watervergelijkingstool hebben ingevuld en op basis daarvan werden gekenmerkt als niet/minder duurzaam, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Deze groep hebben een wc-bespaarpakket bestaande uit een sticker voor de kleine spoelknop en een geprinte toiletrol ontvangen. Gedurende de onderzoeksperiode hebben zij watermeterstanden doorgegeven en enkele vragen beantwoord. Naast deze onderzoeksgroep heeft een controlegroep  watermeterstanden door gegeven en enkele vragen beantwoord. Door de antwoorden en het waterverbruik van beide groepen te vergelijken wilden we achterhalen of het wc-bespaarpakket effect heeft gehad op het watergebruik.

Conclusie

Een belangrijke conclusie is dat het wc-bespaarpakket en de communicatie hierover de deelnemers ertoe heeft aangezet om meer hun best te doen om de kleine knop te gebruiken én meer hun best te doen om water te besparen. Uit het watergebruik van beide groepen bleek dat huishoudens behorende tot de onderzoeksgroep 16 liter water per dag minder gebruikte. Dit was weliswaar niet significant, maar de gemiddelden bewegen wel in de juiste richting. Ook hebben we geconstateerd dat mensen die zeggen meer hun best te doen om de kleine knop te gebruiken ook daadwerkelijk minder water hebben verbruikt.

Deze inzichten worden dan ook meegenomen in nieuwe acties om klanten te bewegen naar duurzaam watergebruik.