- Meer dan een jaar geleden bijgewerkt.

PWN, Vitens en Waternet verkennen in 't Gooi oplossing voor tekort aan drinkwater

De vraag naar drinkwater stijgt, ook in en rond ‘t Gooi. Samen met PWN en Waternet onderzoeken we hoe we in de toekomst kunnen blijven voldoen aan de vraag naar drinkwater. Hierbij verkennen we verschillende bronnen en technieken.

Toenemende vraag naar drinkwater in 2035

De vraag naar drinkwater stijgt doordat de bevolking groeit, de economische activiteit toeneemt, de temperatuur stijgt en periodes van droogte toenemen. De huidige drinkwaterproductie is niet voldoende om aan de verwachte vraag in 2035 te voldoen. Daarom zijn nieuwe bronnen nodig. Hiervoor onderzoeken we samen met PWN en Waternet aanvullende drinkwaterbronnen in de regio. Denk hierbij aan het Gooimeer, het Eemmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarbij wordt ook onderzocht hoe de drinkwaterproductie en eventuele buffer kunnen bijdragen aan de waterhuishouding en natuur in ‘t Gooi. Het doel is een duurzame en toekomstbestendige drinkwatervoorziening waar we ondanks klimaatverandering op kunnen bouwen.

Samen verkennen

Om een compleet beeld te vormen vanuit verschillende belangen en invalshoeken betrekken we verschillende partijen zoals gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, natuurorganisaties en LTO Nederland. Met hen wordt onder andere de impact op de waterhuishouding en natuur uitgebreid in kaart gebracht zodat dit meegenomen kan worden in de besluitvorming. Het onderzoek zit nu in de verkennende fase waarin de volgende onderdelen worden onderzocht:
1. Van welk water kan het best drinkwater worden gemaakt (het Gooimeer, Eemmeer of het Amsterdam-Rijnkanaal).
2. Hoe kan dit oppervlaktewater het best gezuiverd worden?
3. Kan het gezuiverde water in de bodem worden opgeslagen als buffer voor tijden van slechte oppervlaktewaterkwaliteit en droogte?

Besluit

Eind 2023 nemen de directies van de drinkwaterbedrijven een besluit of en hoe ze verder willen. In de daarop volgende fase worden inwoners, belangengroepen en volksvertegenwoordigers ook betrokken. Naar verwachting wordt in 2024 duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor drinkwaterproductie en in welk deel van ’t Gooi dit gerealiseerd zou kunnen worden. Als alles voorspoedig verloopt, dan stroomt het eerste water van deze samenwerking in 2035 uit de kraan.