- Meer dan een jaar geleden bijgewerkt.

Partnerschap voor ontwikkeling drinkwaterconcept van de toekomst

Vitens gaat samen met het consortium LLEV (Living Lab En Verder, ofwel ‘lef’) de drinkwatervoorziening van de toekomst mogelijk maken. Waarom? Om nu en in de toekomst voor voldoende drinkwater te blijven zorgen. LEVV is een samenwerking van de bedrijven ADS Groep Water, Logisticon Water Treatment, Aveco de Bondt, IA Groep, Ramboll, Visser&Smit Hanab, H+N+S en dutch process innovators. Uit het aanbestedingsproces, waaraan twee gegadigden deelnamen, blijkt LLEV de beste samenwerkingspartner voor Vitens te zijn. In de aanbesteding is nadrukkelijk aandacht besteed aan het drinkwaterconcept van de toekommst en de invulling van de samenwerking.
Living Lab viert partnerschap
Living Lab viert partnerschap

Aanleiding van deze ontwikkeling: het huidige systeem loopt vast

De vraag naar drinkwater blijft stijgen door met name bevolkingsgroei, waarbij de beschikbaarheid van goed grondwater als bron in toenemende mate onder druk staat. Dit als gevolg van de inrichting van het huidige watersysteem, dat op afvoeren is gericht, verontreinigingen én klimaatverandering. Deze ontwikkeling is niet uniek voor Vitens, een vergelijkbare trend is zichtbaar door geheel Europa en ook andere delen van de wereld.

De huidige drinkwater infrastructuur is onvoldoende toekomstbestendig, en ook de ontwikkeltijd van nieuwe infrastructuur is vaak te lang. Een nieuwe winning realiseren kan zomaar 20 jaar in beslag nemen. De maatschappelijke veranderingen vragen een veel snellere aanpassing. Vitens streeft daarom naar meer flexibiliteit in met name de bronnen en zuivering van drinkwater en naar duurzame winningen met een kleiner ruimtebeslag die meerwaarde biedt voor de omgeving. Voor deze nieuwe winningen is het van belang dat zij ook bij veranderende condities en/of grote klimaatveranderingen ongestoord drinkwater kunnen blijven leveren.
Het zogenaamde Living Lab Strategisch Hart is één van de Vitens-focusprojecten 2023 uit de Streefstructuur 2022. Het is de proeftuin in de praktijk om het drinkwaterconcept van de toekomst te ontwikkelen, te realiseren en de werking en impact ervan aan te tonen. Een praktijkgerichte innovatie die brononafhankelijk is en daarmee locatieonafhankelijk kan functioneren. Het project beoogt een blauwdruk voor toekomstige, meer uniforme drinkwaterlocaties te ontwikkelen, die tevens modulair, adaptief én schaalbaar zijn naar behoefte. Ook geeft de invulling aan de korte termijn behoefte om extra drinkwater te produceren uit alternatieve bronnen.

Innovatieve aanbesteding voor een bouwteampartner

Met het innovatieve aanbestedingsproces is in een periode van vijf maanden gezocht naar de meest geschikte samenwerkingspartner. De focus lag daarbij op concrete innovatieve ideeën van de deelnemers op het gebied van het drinkwaterconcept voor de toekomst. Daarnaast is in de aanbesteding ook specifiek aandacht besteed aan de manier van samenwerken in het Bouwteam om het Living Lab Strategisch Hart tot een succes te maken. Ook de provincie Overijssel, een belangrijke stakeholder van Vitens, was actief betrokken bij aanbesteding.
In een periode van vijf jaar werken Vitens en LLEV als één team samen in een bouwteamverband met een driefasen-structuur aan het drinkwaterconcept. In fase 1 stellen we eerst het ontwerp op. In fase 2 wordt de proefinstallatie gebouwd en in fase 3 wordt de werking ervan aangetoond en geoptimaliseerd. De productiecapaciteit van deze proefinstallatie is 5 tot 10 miljoen m3/jaar. Er is bewust gekozen voor een representatieve schaal van de proefinstallatie. Bij succes van het drinkwaterconcept wordt hieruit een blauwdruk ontwikkeld voor een opschaalbare toepassing in de toekomst.

Verbinden van lange en korte termijn ambities

De lange termijn ambitie van Vitens is gericht op het ontwikkelen van de zogenaamde ‘eeuwige bron’ van schoon en goed beschermd grondwater. Hiervoor werd eerder o.a. het concept Panorama Waterland ontwikkeld, waarin waterwinning, natuurontwikkeling, circulaire en duurzame landbouw en recreatie hand in hand gaan. Het LLEV-consortium heeft hierop ingespeeld door deze lange termijn ambitie te koppelen aan de korte termijn behoefte om extra drinkwater te produceren uit alternatieve bronnen. Alle belanghebbenden in de omgeving zullen daarbij worden betrokken om belangen te integreren, positieve impact te maken en gezamenlijk invulling te geven aan deze ambitie en toekomstvisie.

Internationaal perspectief

Vitens staat niet alleen in haar uitdaging en toekomstambitie. Wereldwijd spelen vergelijkbare ontwikkelingen en uitdagingen, mondiaal komen drinkwaterbedrijven in actie om een veerkrachtigere en duurzamere water infrastructuur te ontwikkelen, in symbiose met de omgeving. Vandaar dat een internationaal panel van experts van leidende drinkwaterbedrijven en universiteiten het project zal ondersteunen.
Vandaag is de formele start van de samenwerking tussen Vitens en LLEV. De doelstellingen zijn ambitieus, maar het commitment en de brede expertise van het complementaire team geeft vertrouwen in het waarmaken ervan!