- 1 maand geleden bijgewerkt.

Zoektocht naar nieuwe bronnen voor drinkwater in Salland

Vitens start dit voorjaar met veldonderzoeken naar de opbouw van de bodem in Salland. Hiermee moet duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn om water uit de grond te halen voor drinkwater. Dit is de eerste stap in onze zoektocht naar een nieuwe winbron in Salland. Vitens zoekt naar nieuwe bronnen omdat de vraag naar drinkwater stijgt. Dit komt door groei van de bevolking, economische groei en klimaatverandering. De zoektocht richt zich op het gebied tussen Zwolle en Ommen, met als bovengrens de Overijsselse Vecht en als ondergrens de spoorlijn tussen Zwolle en Raalte.

Gedeputeerde Martijn Dadema van de provincie Overijssel: “De stijgende vraag naar drinkwater roept om stappen te zetten om elke Overijsselaar van kwalitatief drinkwater te kunnen blijven voorzien. Een veldonderzoek als deze is een eerste stap om uit te zoeken of er een nieuwe bron in onze provincie mogelijk is.”
Groen landschap met een paar bomen

Hoognodige stap voor Overijssel

Jelle Hannema, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vitens: “We weten dat de vraag naar drinkwater blijft toenemen. Om meer drinkwater te kunnen maken moeten we op zoek naar nieuwe winbronnen. Ook voor Overijssel geldt dat we met onze huidige capaciteit niet aan de toenemende vraag kunnen voldoen. We zoeken op meerdere locaties naar nieuwe winbronnen, waaronder dus in Salland. Of dit écht een geschikte plek is moet onderzoek uitwijzen, maar ik ben blij dat we nu deze hoognodige stap kunnen zetten. Dit draagt bij aan onze leveringszekerheid in de toekomst.”

Waarom in Salland?

Al sinds de jaren 90 beschermt de provincie Overijssel het grondwater in Salland met een boringsvrije zone voor mogelijke drinkwaterwinning. In 2023 onderzocht de provincie welk gebied in Salland het meest geschikt is voor een grondwaterwinning. Bij dit onderzoek werd gekeken naar de technische haalbaarheid maar ook naar andere factoren zoals landbouw, natuur en landschap. Het noordelijke deel van de boringsvrije zone bleek het meest geschikt. Dit is grofweg het gebied tussen de Overijsselse Vecht en het spoor.

Diepe grondwaterwinning

De bodem in Salland is opgebouwd uit verschillende lagen. Diep onder het maaiveld zit een tientallen meters dikke kleilaag. Deze is gevormd vlak na de ijstijd. Door deze dikke kleilaag staat het water uit de verschillende bodemlagen amper met elkaar in contact. Vitens wil water winnen dat onder deze diepe kleilaag zit. Dit noemen we een diepe grondwaterwinning. Het diepe grondwater wordt constant aangevuld door neerslag die elders infiltreert.

Wat gaat Vitens onderzoeken?

Hoeveel water Vitens uit de grond kan halen om drinkwater van te maken moet onderzocht worden. Uit eerder onderzoek van de provincie blijkt dat er een potentie is voor 6-10 miljoen kuub water per jaar in Salland. Dit is nog zo breed omdat de omgevingseffecten op mens en natuur en de technische haalbaarheid goed in beeld moeten hebben. Dit voorjaar begint Vitens met het eerste veldonderzoek. Hiermee wordt de bodemopbouw en waterkwaliteit in kaart gebracht.

Wanneer is er meer duidelijk over de winlocatie?

Deze onderzoeken zijn de eerste stap in de zoektocht naar een nieuwe bron in Salland. Dit vraagt een zorgvuldig proces. Naast het verzamelen van bodemgegevens zullen ook de effecten van mogelijke winlocaties in beeld worden gebracht. Drinkwaterbedrijf Vitens verwacht in 2027 een definitief besluit te kunnen nemen over de hoeveelheid water en de locatie. Het is uiteindelijk aan de provincie Overijssel om aan Vitens een vergunning te verlenen voor het oppompen van grondwater.