Gelderse Vallei 

Zoektocht naar nieuwe bronnen voor drinkwater

Vitens onderzoekt de mogelijkheid om water uit de grond te halen in de Gelderse Vallei. In het voorjaar van 2024 doen we onderzoeksboringen om de kwaliteit van het grondwater te testen. Dit onderzoek is de allereerste stap in de zoektocht naar nieuwe bronnen in de Gelderse vallei.   

Waarom in de Gelderse Vallei?

De vraag naar drinkwater stijgt. Dit komt door klimaatverandering met langere periodes van droogte en hitte, bevolkingsgroei en economische groei. Om aan de toenemende vraag naar drinkwater te kunnen voldoen moet drinkwaterbedrijf Vitens meer drinkwater maken. Daarvoor zijn we onder andere op zoek naar nieuwe bronnen.

De provincie Gelderland heeft gebieden aangewezen met grondwatervoorraden die mogelijk geschikt zijn om in de toekomst drinkwater van te maken. Deze gebieden worden nu al extra beschermd tegen verontreiniging en vervuiling. Eén van deze gebieden ligt in de Gelderse Vallei tussen Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude en Ede (zie kaartje). In dit gebied doet Vitens als drinkwaterbedrijf onderzoek.

Gelders watergedeputeerde Ans Mol: “De stijgende vraag naar drinkwater vraagt om inspanningen zoals deze, zodat we iedere Gelderlander in de toekomst van drinkwater kunnen blijven voorzien. Daarom hebben we als provincie ook drinkwaterreserveringsgebieden aangewezen, waaronder de Gelderse Vallei. Dit is een eerste stap om te komen tot een nieuwe winning voor extra drinkwatercapaciteit in dat gebied.”

Kaartje gelderse vallei

Wat onderzoekt Vitens? 

 Tijdens het onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater in de Gelderse Vallei boort Vitens tot ongeveer 250 meter diep om monsters te nemen uit het diepe grondwater en de grondopbouw in beeld te brengen. Dit onderzoek moet uitwijzen of het grondwater op deze diepte geschikt is om drinkwater van te maken. 

De boringen vinden plaats op openbaar terrein in de gemeente Barneveld en Ede. De locaties zijn met de gemeenten afgestemd. De locatie van een boorinstallatie is geen indicatie voor de plek van een mogelijk toekomstige nieuwe winning.  

Bekijk de kaart met locaties 

Wat merkt de omgeving? 

Tijdens het onderzoek pompen we schoon grondwater op om zo een goed watermonster te kunnen nemen. Dit water voeren we af naar greppels en sloten in de buurt. Het tijdelijk oppompen van diep grondwater heeft geen effect aan het maaiveld. De boorinstallatie staat ongeveer 10 werkdagen op één locatie. Indien nodig plaatsen we bouwhekken. Het werk leidt niet tot veel hinder. Na afloop plaatsen we een meetpunt en herstellen we de locatie.

Betekent dit dat Vitens water gaat winnen in de Gelderse Vallei?

De plek van de onderzoeksboring zegt niets over de plek van een mogelijke grondwaterwinning in de toekomst. Dit onderzoek is de allereerste stap in onze zoektocht naar een nieuwe bron in de Gelderse Vallei. Uit het onderzoek moet blijken of het diepe grondwater geschikt is om drinkwater van te maken. Op basis van deze uitkomst en een brede studie naar verschillende methodes voor een duurzame drinkwaterwinning besluiten we of we de mogelijkheden in de Gelderse Vallei verder onderzoeken. Dit is een proces dat jaren in beslag neemt.   

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via: geldersevallei@vitens.nl.