Benschop/Linschoten

Nieuw winveld en renovatie

Veelgestelde Vragen

Veelgestelde vragen

 • Hoe worden we op de hoogte gehouden van de voortgang van het project?

  Op deze projectpagina geeft Vitens algemene project informatie en informatie over de voortgang. Mocht het nodig zijn, dan informeert Vitens u per brief of organiseren we een bewonersavond

 • Tijdens de bewonersavonden in november 2022 en februari 2023 was niet iedereen uitgenodigd. Hoe kan dat?

  De bewonersavond in november was voor omwonenden die direct in de omgeving van de waterwinning wonen. In februari 2023 is een aparte informatieavond georganiseerd voor agrariërs in het gebied.

 • Waarom is juist dit gebied gekozen voor het winnen van water?

  Vitens levert drinkwater aan een groot deel van de Provincie Utrecht. Om drinkwater te kunnen leveren, pompt Vitens grondwater omhoog. Dit doet Vitens op meer dan twintig verschillende plekken in Utrecht zodat de grondwaterstand eerlijk verdeeld wordt. De locatie van Benschop is één van die plekken. Er is vanaf het jaar 2000 uitgebreid onderzocht of het gebied bij Benschop een geschikte locatie is voor het maken van drinkwater. De kwaliteit van dit water is heel goed om drinkwater van te maken. Daarnaast zijn de gevolgen voor de grondwaterstand klein. Daarom heeft Provincie Utrecht in 2018 de vergunning voor het oppompen van drinkwater verleend.

 • Is het stuk grond waar het water wordt gewonnen al definitief?

  Ja, het stuk grond waar water wordt gewonnen is definitief. Er is vanaf 2000 onderzoek uitgevoerd naar het zoekgebied Benschop en de aanvraag voor de vergunning heeft afgelopen jaren meermaals ter inzage gelegen. Door verschillende onderzoeken duurt de aanvraag van een vergunning voor drinkwater ongeveer 15 jaar. De vraag naar drinkwater is afgelopen jaren erg gegroeid. Daarom gaat Vitens nu aan de slag om de bewoners van Benschop en omstreken ook in de toekomst van voldoende drinkwater te voorzien.

 • Wat is een waterwingebied?

  Het blauwe stuk grond op onderstaande afbeelding is het waterwingebied. Dit is een stuk grond dat in eigendom is van Vitens en ook wordt beheerd door Vitens. Op deze grond komen de putten te staan waar grondwater wordt opgepompt. Het is belangrijk dat Vitens de grond in eigendom heeft en ook beheert. Op het moment dat er vervuiling in één van de putten komt, raakt het drinkwater ook vervuild. Om die reden mogen er ook geen andere activiteiten dan het oppompen van drinkwater plaatsvinden.

 • Hoe wordt de drinkwaterwinning beschermd?

  Rondom het waterwingebied, stelt de provincie altijd een gebied vast waarvoor speciale regels gelden. Het doel van deze regels is om het grondwater te beschermen tegen vervuiling. De provincie legt deze regels vast in de Omgevingsverordening.

  Winningen in de Provincie Utrecht kunnen op meerdere manieren beschermd worden, namelijk met een boringsvrijezone en / of met een grondwaterbeschermingsgebied. Welke bescherming nodig is, hangt af van de bodemopbouw.

  Boringsvrijezone in Benschop
  In Benschop bestaat de bodem uit veel kleilagen. Vitens pompt het grondwater omhoog onder deze kleilagen. Deze kleilagen beschermen het water daaronder tegen vervuiling. Daarom is er in Benschop een boringsvrijezone.

  Grondwaterbeschermingsgebied (niet in Benschop)
  Een grondwaterbeschermingsgebied wordt ingesteld wanneer het grondwater waar Vitens uit oppompt niet goed beschermd wordt door een kleilaag omdat er vooral zand in de bodem zit. Een regendruppel, maar ook een verontreiniging zoals olie, komt dan veel sneller in het diepere grondwater. Dat zou een probleem voor de drinkwaterkwaliteit kunnen veroorzaken.

  Voor meer vragen, verwijzen wij door naar grondwaterbescherming@provincie-utrecht.nl

 • Wat zijn de regels van de boringsvrijezone?

  Het doel van een boringsvrijezone is het beschermen van de kleilaag. Daarom heeft een boringsvrijezone een dieptegrens. In een boringsvrijezone mogen boringen en grond-/funderingswerken niet worden uitgevoerd of aanwezig zijn beneden de aangegeven dieptegrens (ter bescherming van de kleilaag). In Benschop zal rondom het waterwingebied een dieptegrens van 40 m gelden en daar omheen een dieptegrens van 80 m. De dieptegrens van 80 m komt ook over een deel van de lintbebouwing en de kern van het dorp Benschop heen te liggen. Daarnaast zijn diverse inrichtingen voor mijnbouwactiviteiten verboden, waaronder winning van olie en gas. Er zijn vanuit de regels voor boringsvrijezones geen regels voor het uitrijden van mest of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

  Voor een volledig overzicht van de regels, zie de interim omgevingsverordening van de provincie Utrecht Omgevingsverordening 

 • Hoe groot wordt de boringsvrijezone?

  De boringsvrijezone met een diepte van 80 m komt grotendeels over de kern van Benschop te liggen. De boringsvrije zone van 40 m diep ligt grotendeels buiten de bebouwing, maar loopt op enkele percelen bij het waterwingebied tot aan de weg Dorp.

 • Wat betekent de boringsvrijezone voor de energietransitie?

  Het is mogelijk om bodemenergiesystemen aan te leggen die ondieper zijn dan 80 meter. Het hangt van de situatie af wat er precies nodig en mogelijk is.

 • Wat is de huidige grondwaterstand bij Benschop?

  Wanneer je met een schep een gat graaft, kom je na een tijdje grondwater tegen. Hoe dichtbij het grondwater bij het maaiveld staat, hangt af van verschillende factoren. Zo hebben regen en verdamping een groot effect op de grondwaterstand. Hoe droger het is, hoe dieper de grondwaterstand wegzakt. Gelukkig ligt Benschop in een poldergebied met veel sloten. Wanneer het veel heeft geregend, stroomt het water langzaam van de grond naar de sloot. Als het droger is, stroomt water uit de sloot juist de grond in. Het waterschap stuurt het niveau van het slootwater. De grondwaterstand wordt ook beïnvloed door grondwateronttrekkingen in de buurt. Dit alles betekent dat de grondwaterstand door het jaar heen in beweging is. In de winter kan de grondwaterstand zo 50 cm hoger zijn, dan in de zomer.

 • Wat is nu eigenlijk het effect van de drinkwaterwinning van Vitens op het grondwater?

  De bodem is opgebouwd uit verschillende soorten grond, namelijk zand, veen en klei. Zand werkt eigenlijk als een soort vergiet: Een regendruppel stroomt daar vrij makkelijk door naar beneden. Klei en veen werken juist als een beschermlaag: Een regendruppel stroomt daar uiteindelijk wel doorheen maar dat gaat heel langzaam.
  Andersom geldt dit ook: Vitens stopt eigenlijk een rietje diep in de grond (ongeveer 100 m) en zuigt daar water door naar boven. Het water rondom het rietje stroomt naar de onderkant van het rietje toe. Alleen doordat er veel klei en veen in de grond zit, stroomt het water bovenin veel langzamer dan het water onderin.

  Dit betekent dat aan de oppervlakte bijna niets te merken is van het grondwater dat Vitens op 100 m diepte omhoog pompt. De grondwaterstanden zullen daardoor aan de oppervlakte op de meeste plaatsen gelijk blijven. Op sommige plaatsen is de kleilaag iets dunner waardoor de grondwaterstand wel een paar centimeter kan dalen. Vitens probeert zoveel mogelijk om deze grondwaterstandsdaling tegen te gaan met maatregelen.

  Dit plaatje geeft een voorbeeld van het effect van het pompen van grondwater. Dit is versimpeld en niet de werkelijkheid.


 • Hoe heeft Vitens het model samengesteld dat is gebruikt om de effecten op de grondwaterstand te berekenen?

  Vitens berekent altijd de gevolgen van de drinkwaterwinning op de grondwaterstand. Dit gebeurt met behulp van een computermodel. In een computermodel probeert Vitens zo goed mogelijk de werkelijkheid na te maken. Daarom wordt het computermodel met zoveel mogelijk gegevens gevuld. In het computermodel zit informatie over de bodemopbouw en over de grondwaterstanden.

  Voor de grondwaterstandsmetingen zijn peilbuizen van verschillende bronnen gebruikt, zoals het waterschap. De peilbuizen die Vitens zelf in beheer heeft, zijn in te zien op: https://vitens.lizard.net/

  Voor de bodemopbouw zijn veel ondiepe en diepe boringen gebruikt. Deze zijn te zien op onderstaand plaatje en te vinden op: https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens en https://www.broloket.nl/ondergrondgegevens.

   


 • Gaat Vitens ook de grondwaterstanden meten?

  Vitens gaat in maart 2023 extra peilbuizen plaatsen in zowel het dorp Benschop als in het landelijk gebied. Deze peilbuizen zullen meer inzicht geven in de grondwaterstanden voordat Vitens begint met het oppompen van drinkwater. Dit geeft ons nog meer informatie over de grondwaterstanden. Ook als Vitens grondwater oppompt voor drinkwater, blijven de peilbuizen de grondwaterstanden meten.

 • Alle grondwaterstandsmetingen die Vitens uitvoert, zijn vrij toegankelijk via de viewer op: https://vitens.lizard.net/

  Alle grondwaterstandsmetingen die Vitens uitvoert, zijn vrij toegankelijk via de viewer op: https://vitens.lizard.net/

 • Heeft de drinkwaterwinning nog effecten voor funderingen van huizen?

  De grondwaterstand zal op de meeste plaatsen gelijk blijven. Op sommige plaatsen kan de grondwaterstand een paar centimeter lager worden. De kans dat dit gevolgen heeft voor de funderingen van huizen is heel klein. Voordat Vitens begint met het oppompen van grondwater, willen we nog meer informatie verzamelen. Dit is ook tijdens de bewonersavond in november 2022 uitgelegd. Het gaat hierbij om de volgende stappen:

  1. Allereerst onderzoeken we wat voor fundering de verschillende gebouwen hebben door archiefonderzoek.
  2. Daarnaast plaatsen we in maart 2023 een aantal peilbuizen. Met deze peilbuizen kunnen we de grondwaterstanden meten. Voor de locaties van deze peilbuizen is gebruik gemaakt van de kennis voor de bodemopbouw, de ligging van de sloten en de funderingen van gebouwen.
  3. Daarnaast wordt op sommige locaties aanvullend bodemonderzoek gedaan.
  Eind 2023 zullen wij opnieuw een bewonersavond organiseren zodat wij met u de resultaten van deze stappen kunnen bespreken. Ook bespreken we of er vervolgstappen nodig zijn.


 • Als er toch schade optreedt aan woningen, wat dan

  Vitens zal altijd inzetten op het voorkomen van schade.
  Mocht er, ondanks gedegen onderzoek, tóch schade optreden, dan is er Nederland breed de Advies Commissie Schade Grondwater in het leven geroepen. Iedereen in Nederland die schade ervaart doordat er grondwater opgepompt wordt, kan hier een schadeclaim indienen. Deze adviescommissie beoordeelt deze aanvraag. Doordat Vitens zorgt voor een eerste meting voordat er werkzaamheden zijn , zal dat helpen bij het onderzoek naar de eventuele schade door de drinkwaterwinning. https://www.bij12.nl/onderwerpen/adviescommissie-schade-grondwater/

 • Wanneer is er iets bekend over de studies/onderzoek naar effecten op de fundaties?

  Op basis van de uitkomsten van de beschreven stappen bij de vraag "Heeft de drinkwaterwinning nog effecten voor funderingen van huizen?", wordt door het adviesbureau geadviseerd over eventuele vervolgstappen. Dit alles koppelen wij graag terug in een bewonersavond eind 2023. Hierbij kiezen we bewust voor eind 2023 zodat we in de zomer van 2023 de grondwaterstanden hebben kunnen meten. Over het algemeen zijn de grondwaterstanden in de zomer lager dan in de winterperiode. In deze periode is het effect het grootste. Dit zal nog ruim op tijd zijn voordat wij daadwerkelijk grondwater gaan oppompen (naar verwachting in 2025).

 • Heeft de drinkwaterwinning nog effecten op de landbouw?

  Uit de berekeningen komt naar voren dat de grondwaterstandsdaling beperkt is (zie vraag "Wat is nu eigenlijk het effect van de drinkwaterwinning van Vitens op het grondwater?"). Daarnaast hoeft een grondwaterstandsdaling niet meteen schade aan gewassen te veroorzaken. Ook zonder drinkwateronttrekking wisselt de grondwaterstand. Voordat we beginnen met het oppompen van grondwater, willen we nog meer informatie verzamelen. We doorlopen daarom de volgende stappen:
  1. In maart 2023 plaatsen we een aantal peilbuizen in overleg met agrariërs in het gebied. Door deze peilbuizen kunnen we de grondwaterstanden nog beter bekijken. Zo verzamelen we informatie voordat we beginnen met onttrekken. Alle grondwaterstandsmetingen die Vitens uitvoert, zijn vrij toegankelijk via de viewer op: https://vitens.lizard.net/
  2. Daarnaast hebben we op de informatieavond in februari afgesproken dat we een waterwerkgroep oprichten samen met het waterschap en verschillende agrariërs. Met deze waterwerkgroep zullen we de grondwaterstandsmetingen monitoren. Zo houden we goed in de gaten wat de effecten van de drinkwaterwinning zijn. In deze groep onderzoeken we wat voor maatregelen er genomen kunnen worden om de beperkte grondwaterstandsdalingen te compenseren. Met de waterwerkgroep bepalen we de vervolgstappen.

 • Als extra maatregelen niet werken, krijgen we dan een financiële vergoeding?

  Mocht u toch droogteschade ervaren, dan kunt u een schadeclaim indienen bij de provincie Utrecht. De provincie laat de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) een advies opstellen. Zij beoordelen de schadeclaim en stellen vast of er sprake is van droogteschade door het oppompen van water. Vervolgens brengen zij een advies uit aan de agrariërs en Vitens over de te betalen vergoeding. Vitens zal op basis van dat advies een droogteschadevergoeding met de agrariërs treffen.

 • Wat is de termijn dat de schade wordt afgehandeld?

  De duur van het droogteschadeonderzoek is sterk afhankelijk van de beschikbare onderzoeken en gegevens. Indien de ACSG extra onderzoek moet (laten) uitvoeren, duurt de afhandeling al snel enkele jaren.

  Indien de afhandeling lang zal duren, is het beleid van Vitens om zelf een voorlopige schaderegeling samen met de agrariërs op te stellen. In overleg met de Waterwerkgroep wordt dan in geval van droogteschade een Droogteschaderegeling vastgesteld. Zo kan er eerder worden uitgekeerd in afwachting van het definitieve voorstel van de ACSG. Op basis van de definitieve regeling zal verrekening van het voorschot plaatsvinden.

 • Wie doet het beheer van het waterwingebied en wat houdt het natuur inclusieve beheer in?

  Het waterwingebied wordt beheerd door Vitens. De precieze inrichting zal nog worden bepaald.

 • Wat is de kans op distels/Jacobskruiskruid?

  Jacobskruiskruid wordt weggestoken uit de graslanden. Distels laten we geen zaad zetten door tijdig te maaien.

 • Wordt het waterwingebied onderdeel van het natuurgebied Broek & Blokland?

  Het eigendom en beheer van het waterwingebied blijft in handen van Vitens en zal niet gekoppeld worden aan Broek & Blokland.

 • Wat zijn de toekomstige plannen voor natuurgebied Broek & Blokland?

  De Provincie stelt de doelen vast van het natuurgebied. De toekomstige status van Broek & Blokland is aan de provincie. Vitens gaat hier niet over.