Eiland van Schalkwijk

Onderzoek naar mogelijkheden drinkwaterwinning

Over het project

De vraag naar drinkwater stijgt. Dat komt onder andere door bevolkingsgroei, de bouw van nieuwe woningen en bedrijven, maar ook door klimaatverandering: langere periodes van hitte en droogte. Vitens zoekt daarom naar nieuwe gebieden waar we binnen een aantal jaren op een verantwoorde en duurzame manier drinkwater kunnen winnen. Daarmee werkt Vitens aan voldoende drinkwater in uw regio voor nu en later.

Drinkwaterwinning op het Eiland van Schalkwijk

Vitens heeft samen met de provincie Utrecht onderzocht waar er in de provincie mogelijk extra drinkwater gewonnen kan worden. Op basis van deze onderzoeken heeft de provincie Utrecht gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk grondwater gewonnen kan worden om extra drinkwater van te maken. Het Eiland van Schalkwijk, vlakbij Houten, is er één van. Vitens doet onderzoek of er op het Eiland van Schalkwijk mogelijkheden zijn om circa 7 miljoen kuub drinkwater per jaar te winnen.

We willen graag weten wat de effecten van een drinkwaterwinning zijn op de omgeving. In de komende jaren voeren we onderzoeken uit in het gebied, zodat we weten wat de effecten van drinkwaterwinning zijn op de omgeving. Deze onderzoeken maken deel uit van een m.e.r.-procedure. M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. We onderzoeken daarin onder andere wat de effecten van het oppompen van grondwater zijn voor landbouw, natuur en bewoners. Ook onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om effecten te voorkomen of beperken.

Samen met de omgeving

We vinden het belangrijk om de omgeving goed mee te nemen. Zodat bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied weten wat er speelt. Bovendien willen we graag weten welke zorgen mensen hebben. En willen we kansen om het gebied mooier te maken graag samen benutten. Daarom is er een omgevingswerkgroep, waar verschillende belanghebbenden uit het gebied in zitten. Zij kijken en denken kritisch met ons mee.

Het proces van onderzoeken en besluit over een drinkwatervergunning neemt enkele jaren in beslag. Tijdens deze periode informeren we u over de voortgang via nieuwsbrieven, bijeenkomsten en onze projectpagina.

Planning

In de eerste fase, tot begin 2024, maken we een plan van aanpak. Daarin omschrijven we wat we precies gaan onderzoeken. Dit heet een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De omgevingswerkgroep heeft met ons meegedacht over dit plan van aanpak. Het plan komt in januari 2024 voor 4 weken ter inzage te liggen bij de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl/terinzage). U kunt hierop inspreken door middel van een zienswijze.

Vanaf 2024 gaan we aan de slag met de onderzoeken. Tot 2026 voeren we verschillende onderzoeken uit om te bepalen wat het effect van drinkwaterwinning is op de omgeving. In de tussentijd denkt de omgevingswerkgroep hierin met ons mee. Uiteindelijk leveren we een milieueffectrapportage (MER) op die ter inzage komt te liggen via de provincie Utrecht en waar u op kunt reageren.

De MER is nodig om de drinkwaterwinvergunning aan te vragen bij de provincie Utrecht. We verwachten dat de provincie Utrecht in 2026 een besluit neemt over de drinkwaterwinvergunning.

Visueel overzicht van de planning