Noardburgum

Nieuwbouw en renovatie

Over het project

Nieuwbouw en renovatie productielocatie Noardburgum

Om de drinkwaterlevering van Friesland voor de toekomst veilig te stellen, is een renovatie en nieuwbouw op de productielocatie Noardburgum noodzakelijk. Project management Officer O&A Maaike Tolsma: “Hierbij hebben we oog voor het verduurzamen van het drinkwaterproductieproces. Want door het toepassen van een efficiëntere zuiveringstechniek van het water, leveren we straks meer drinkwater. Met dezelfde hoeveelheid gewonnen grondwater.”

De vraag naar schoon en betrouwbaar drinkwater in de provincie Friesland neemt toe. Het productiebedrijf Noardburgum, het op één na grootste productiebedrijf van Vitens, vervult hierin een essentiële rol. Het grondwater uit Ritskebos, Garijp, Nij Beets en Noardburgum komt hier samen. En wordt gezuiverd tot drinkwater.

We staan voor een uitdaging

De werking van de huidige zuivering, de pompinstallaties en de gebouwen vermindert. En de kosten voor het onderhoud nemen toe. Tolsma: “Ook staan wij voor een uitdaging: de kwaliteit van het grondwater verslechtert door de verzilting van de Friese bodem. Verzilting betekent dat het zoutgehalte van het grondwater toeneemt. Hierdoor is het steeds moeilijker om voldoende water met een goede kwaliteit te leveren. Wij werken daarom aan een efficiëntere zuiveringstechniek. Waardoor wij beter het zout kunnen filteren.”

Het ontwerp is gereed

Het project zit in de voorbereidende fase. Het ontwerp is nu gereed voor de nieuwe zuiveringsinstallatie en we bereiden ons nu voor op de Europese Aanbesteding. We hopen in oktober bekend te kunnen maken welke aannemer het nieuwe zuiveringsgebouw zal realiseren. Tolsma: ''De planning is dat de bouw hiervan start begin 2025. In 2029 moet de nieuwe zuiveringsinstallatie volledig in bedrijf zijn. Daarna worden de huidige zuiveringsgebouwen gesloopt. En we richten het terrein 'natuurlijk' in. Zodat het bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. De vervanging van de distributiepompen ronden we al af voor de zomer van 2024. Hierdoor is de levering van water naar de klant weer voor de toekomst gegarandeerd.''

Tekening ontwerp
“Impressie zijaanzicht links vanaf de Klaas Piersreed"

Werkzaamheden rondom locatie Noardburgum

Werkzaamheden Rijksstraatweg

De staat van de huidige pompinstallaties verouderd, waardoor de kosten voor het onderhoud toe nemen. Om te garanderen dat we voldoende water kunnen blijven leveren, worden de pompen en bijbehorend leidingwerk vervangen. De werkzaamheden voor het renoveren van de distributie zal plaatsvinden in en bij het hoofdgebouw aan de Rijksstraatweg. De verwachting is dat de werkzaamheden starten in mei 2023. Het vervangen van de distributiepompen moeten gereed zijn voor de zomer van 2024.
Hierdoor is de levering van water naar u als klant weer voor de toekomst gegarandeerd. We verwachten dat werkzaamheden weinig hinder voor de omgeving opleveren, omdat de werkzaamheden in het hoofdgebouw worden uitgevoerd.
Werkzaamheden aan de ringleiding voor het pand worden momenteel uitgevoerd. Dit is een zeer belangrijke leiding met een doorsnede van 1 meter. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in maart gereed.

Situatie Rijksstraatweg
Situatie Rijksstraatweg

Aanleg transportleiding

Het afgelopen jaar is een transportleiding aangelegd tussen winterrein Garyp en productiebedrijf Noardburgum. De werkzaamheden zijn gereed en de leiding is in bedrijf. Door deze leiding is de bedrijfszekerheid van het productiebedrijf verbeterd en kunnen we in de toekomst het water wat gewonnen wordt in Garyp apart zuiveren. We hebben het tracé in beeld gebracht. De link naar de film is hier te vinden.

Situatie transportleiding
Situatie transportleiding

Transportleidingen Ritskebos

Omdat het nieuwe zuiveringsgebouw op een andere plek op het terrein wordt gebouwd is het nodig de aanvoerleidingen vanuit Ritskebos om te leggen. Ook wordt onderzocht of het verstandig is om beide aanvoerleidingen te vervangen, want ze zijn al behoorlijk oud. Waar de nieuwe leidingen komen te liggen wordt momenteel uitgezocht.

Herplant bos

Voor het bouwrijp maken van het terrein voor het nieuwe productiebedrijf aan de Rijksstraatweg in Noardburgum moest een bosperceel worden gekapt dat Vitens compenseert met nieuwe aanplant. Vóór januari 2025 herplanten we de bomen op het terrein waarmee we de totale bomenkap compenseren.
En wat doe je dan met de gekapte bomen die je overhoudt? De houtmolens in Birdaard en IJlst weten er wel raad mee. Een deel van de bomen zijn opgehaald en is nu aan het “inwateren”. Het idee is om deze te gebruiken voor, bijvoorbeeld, een bankje op het nieuwe terrein. Maar wij zijn ook nog op zoek naar andere bestemming met een sociaal-maatschappelijke insteek. Heeft u een idee? Laat het weten via noardburgum@vitens.nl.