Duurzaam watergebruik

Waarom duurzaam watergebruik?

De beschikbaarheid van drinkwater staat onder druk. Dat komt omdat de vraag naar drinkwater enorm stijgt en grondwaterbronnen steeds kwetsbaarder worden. We hebben ons watersysteem in Nederland ingericht op het snel afvoeren van regenwater naar zee, maar door de huidige extreme weersomstandigheden ontstaat verdroging. Meer grondwater oppompen om aan de stijgende vraag naar drinkwater te voldoen gaat ten koste van de natuur en is in de meeste gevallen geen duurzame oplossing

Bewuste keuzes maken over hoeveelheid en kwaliteit van water

Drinkwater verdient net als energie, afval en voedsel een plek op de duurzaamheidsagenda zowel bij bedrijven als bij consumenten. Duurzaam omgaan met drinkwater betekent het maken van bewuste keuzes over de juiste hoeveelheid en over de juiste kwaliteit van het water. Samen met haar klanten en maatschappelijke partners werkt Vitens aan bewustzijn over duurzaam en veilig watergebruik. Ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is twintig procent drinkwaterbesparing in 2035. Er komt een Nationaal Plan Waterbesparing waarin maatregelen worden uitgewerkt om dit doel te bereiken.

Wat kan uw organisatie doen? 

Stappenplan duurzaam watergebruik

Inventariseren
 1. Stel een waterbalans op. Hoeveel water gaat erin als schoon drinkwater en eruit als afvalwater?
 2. Voor welke processen wordt het water gebruikt? Zijn er deelstromen te onderscheiden? Hoeveel water wordt in elk deelproces gebruikt (per jaar, per uur)? Kan de hoeveelheid minder? Met welke simpele afspraken of oplossingen kan verspilling worden voorkomen?
 3. Voor welk (deel-) proces is strikt genomen bacteriologisch betrouwbaar drinkwater nodig? Voor welk (deel-) proces zijn alternatieve bronnen denkbaar zoals regenwater, oppervlaktewater, gerecycled water of grondwater?
 4. Welke deelstroom kan voor hergebruik in aanmerking komen? Wat wordt aan waarde toegevoegd aan het drinkwater? Warmte of koude (energie), chemicaliën, hulp- en grondstoffen? Wat kan er uitgehaald worden om opnieuw te gebruiken of kosten te besparen?
Optimaliseren

Zijn er kansrijke mogelijkheden? Stel de volgende vragen:

 1. Waar is winst te halen uit de combinatie water- en energiegebruik?
 2. Waar kan worden bespaard op kosten voor afvalwater?
 3. Waar kan worden bespaard op kosten voor gebruik van chemicaliën, grond- en hulpstoffen?
 4. Welke waterkwaliteit is minimaal nodig en moet behouden blijven voor proces of product?
 5. Hoe blijft de bedrijfszekerheid behouden? Is er altijd voldoende water?
 6. Welke best bestaande technieken of welke marktpartijen kan ik mogelijk inzetten?
 7. Welke vervangingsinvesteringen kunnen wellicht vervallen of uitgesteld?
 8. Hoe blijf ik aan wettelijke regels en eisen voldoen (bijvoorbeeld www.infodwi.nl)?
Realiseren

Hulpvragen voor besluitvorming:

 1. Wat zijn de groei- en duurzaamheidsambities?
 2. Wat vragen klanten en hoe passen maatregelen bij uw doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord cq duurzaam ondernemen?
 3. Hoe blijft de onderneming toekomstbestendig en wordt waterstress voorkomen?
 4. Wat zijn de investerings- en exploitatiekosten en wat zijn de opbrengsten?
 5. Realiseert uw onderneming oplossingen in eigen beheer of uitbesteden? 

Fiscaal voordeel bij investeringen duurzaam watergebruik

De Nederlandse Overheid wil ondernemers met fiscale investeringsregelingen stimuleren om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden u fiscaal voordeel op milieuvriendelijke duurzame investeringen. Met MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met Vamil kunt u tot 75% van de investeringskosten afschrijven. De investeringen die in aanmerking komen staan op de milieulijst die de overheid jaarlijks publiceert. Voor duurzaam watergebruik staan op de milieulijst bijvoorbeeld:

Interessant is het praktijkvoorbeeld van een camping die door gebruik van de subsidieregelingen MIA en VAMIL heeft geïnvesteerd in hergebruik van afval- en regenwater. Voor meer informatie over MIA en VAMIL kunt u terecht op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland