Hemodialyse

Voor chronische nierpatiënten is het van levensbelang om te dialyseren. Ze zuiveren hun bloed met behulp van een kunstnier en het spoelen met extra gezuiverd water. Een uiterst nauwkeurig proces. Het is van groot belang dat de waterkwaliteit aan specifieke richtlijnen voldoet. Vitens Solutions doet voor u de wettelijk verplichte check, vastgelegd in de NFN norm. 

Hoe weet u of uw water écht zuiver genoeg is en aan alle criteria voldoet? Professioneel wateronderzoek van Vitens Solutions geeft u deze zekerheid. Wij staan samen met onze partners garant voor het bewaken, beheren en controleren van de kwaliteit van het water bij hemodialyse.

Klik hier om een wateronderzoek aan te vragen
 

Zo werkt hemodialyse

Deze behandeling die het bloed zuivert, overtollige zouten en vocht verwijdert, vindt plaats in een dialysecentrum of thuis. Hemo betekent ‘bloed’ en dialyse betekent ‘iets ergens uit verwijderen’.

Bij hemodialyse of kunstnierbehandeling is de hulp nodig van een machine. Aan deze machine zit de kunstnier bevestigd. De kunstnier wordt verbonden door twee naalden in de arm (of met een dialysekatheter) die verbonden zijn aan twee slangetjes. Door het ene slangetje gaat het bloed vanuit het lichaam naar de kunstnier. Daar worden afvalstoffen en teveel aan zouten door diffusie uit het bloed en daarmee uit het lichaam verwijderd. Het teveel aan vocht wordt door drukverschil uit het bloed onttrokken. Door het andere slangetje komt het ‘schone’ bloed weer terug in het lichaam.

Diffusie

Diffusie is het basisprincipe bij hemodialyse. Het concentratieverschil in opgeloste stoffen langs beide zijden van het membraan van de kunstnier bepaalt het transport van deze stoffen door het membraan. Diffusie is vooral efficiënt om kleine moleculen te verwijderen.
figuur-hemodialyse

Bron: Nefrovisie

Kunstnier

De kunstnier bestaat uit een half doorlaatbaar membraan met poriën tot een bepaalde maximale grootte, waardoor het kleine stoffen zoals afvalstoffen, zouten en water wel doorlaat, maar grote stoffen zoals eiwitten en bloedcellen niet. Aan de ene kant van het membraan stroomt het bloed. Aan de andere kant stroomt in tegengestelde richting het dialysaat. Dialysaat is extra gezuiverd water met een concentraat van stoffen.

figuur-hemodialyse2
Bron: NVN

Controle op extra gezuiverd water

Voor dit proces is de waterkwaliteit van het extra gezuiverde water van levensbelang. Dit extra gezuiverde water wordt door de OR installatie gemaakt, onder supervisie van de ziekenhuisapotheker. Dubbele omgekeerde osmose in combinatie met elektrodemineralisatie of ultrafiltratie is nodig om het water extra te zuiveren. De ziekenhuisapotheker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit extra gezuiverde water. Hij moet er op toezien dan er regelmatige controles zijn door een gecertificeerd laboratorium.

Extra controle bij thuishemodialyse

De controle op de waterkwaliteit voor hemodialyse verdient speciale aandacht bij mobiele RO-units. Deze mobiele units worden gebruikt op een intensive care, medium care maar ook bijvoorbeeld bij thuishemodialyse. De microbiologische controle is hier nog belangrijker, omdat deze mobiele units minder intensief worden gebruikt. Het frequente loskoppelen verhoogt de kans op verontreiniging. Ook hierin kunnen wij u adviseren.

 • Aan welke normen moet mijn drinkwater voldoen?

  In het distributienet moet het water op alle tappunten voldoen aan de normen zoals die genoemd zijn in het Drinkwaterbesluit (2011).

  Bij een eigen bron is er mogelijk een waterbehandeling aanwezig. In dat geval mogen bepaalde parameters vóór de behandeling afwijken van deze norm (bijv. bij een ontijzering geldt dit voor ammonium, ijzer, mangaan en zuurstof). Voor nadere informatie  kunt u contact met ons opnemen.

 • Kan Vitens ook reinigingen van drinkwaterinstallaties uitvoeren?

  Vitens Solutions heeft partners die u drinkwaterinstallatie kunnen reinigen na vastgestelde verontreiniging. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

 • Welke drinkwateronderzoeken zijn verplicht?

  Is één van de situaties op u van toepassing? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers:

  • Bij waterwinning via een eigen bron en levering drinkwater aan derden: meetprogramma lllA.
  • Na een waterbehandeling: meetprogramma lllC of lllE.
  • Bij levering koud water van meer dan 100 m3 per dag: meetprogramma lllF.
  • Bij levering warm tapwater meer dan 30 m3 per etmaal: meetprogramma lllG.
  • Een drinkwaterreservoir of reinwaterkelder aanwezig? Meetprogramma volgens waterwerkblad 1.4. 

  Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.