Medicijnresten in water

Uit een inventarisatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de aanwezigheid van medicijnresten in drinkwater toeneemt. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Zelfs in de grondstof (bron) van het drinkwater treffen we al medicijnresten aan. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om hiervan schoon drinkwater te maken. Daarom is het belangrijk de kwaliteit van drinkwater hierop te meten. Vitens Laboratorium heeft hier een analysemethode voor ontwikkeld.

Doordat geneesmiddelen niet allemaal door het lichaam worden afgebroken, bereiken deze via onder andere urine, het afvalwater. Naast medicijnresten worden in afvalwater ook andere farmaceutische stoffen gevonden. Bijvoorbeeld hormonen door anticonceptiemiddelen.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn er (nog) niet op ingesteld om deze stoffen te verwijderen. Via het oppervlaktewater komen deze medicijnresten in het drinkwater. Gezien de toenemende vergrijzing en daardoor het medicijngebruik, is het hard nodig dat er normen komen voor het oppervlakte- en grondwater. Bij langere blootstelling kan namelijk resistentie ontstaan tegen antibiotica. Daarnaast kunnen hormonen voor lichamelijke veranderingen zorgen.

Klik hier om het analysepakket direct aan te vragen  

 

Analysepakket van Vitens Laboratorium

Vitens Laboratorium heeft een analysemethode ontwikkeld om medicijnresten in water aan te tonen. Zo kan de kwaliteit van drinkwater worden gevolgd en de effectiviteit van zuiveringstechnieken worden getoetst. Met behulp van vloeistofchromatografie, met als detectiemiddel massaspectometrie (HPLC-MS/MS), kan Vitens Laboratorium ongeveer 100 farmaceutische componenten of metabolieten detecteren. Zowel in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater en afvalwater. 

Wij bieden een uitgebreid analysepakket dat bestaat uit vijf groepen. De lijsten van stoffen is mede bepaald door het Nederlandse en Duitse meetnet. Wanneer in het oppervlaktewater bepaalde stoffen zijn aangetoond, nemen we die stoffen op in onze methode. Bij de samenstelling van het analysepakket kijken we naar geneesmiddelen met de volgende factoren:

  • Het medicijn wordt op grote schaal in Nederland gebruikt.
  • Stoffen met een hoog risico in z'n algemeenheid.
  • Stoffen met een slechte biologische afbreekbaarheid.
  • Stoffen die op basis van worst-case scenario in watersystemen verwacht kunnen worden.

Nauwkeurigheid van methode

Om aan te geven hoe gevoelig de nieuwe methode kan meten, geven wij u een rekenvoorbeeld. Paracetamol is in drinkwater te meten tot een niveau van 0.01 ug/l. Het wordt bij de drogist verkocht als tablet van 500 mg. Als een tablet van 500 mg in 15 Olympische zwembaden wordt opgelost dan is dit nog te traceren

Normering voor oppervlakte- en grondwater

Vitens pleit samen met de Vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) en de Unie van Waterschappen voor een aanpak bij de bron. Alle partijen die een rol spelen moeten hierbij worden betrokken: de farmaceutische industrie, artsen, zorginstellingen en gebruikers van geneesmiddelen. Vewin wil dat de overheid in het nieuwe Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw) normen voor nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen of bijvoorbeeld weekmakers, opneemt. Zo wordt de waterkwaliteit verhoogd.

Wilt u de mogelijkheden van ons analysepakket weten?